Torrentów: 149143      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Trainz Simulator 2009 World Builder Edition [ENG]
Kondycja:
Dodane: 18/01/2009
Rozmiar: 2.47 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 52
leecher(ów): 98
Pobrane: 619

Ocena:

Auran ( producent )
Auran Games ( wydawca )
symulatory ( koleje )
27 listopada 2008 ( ¶wiatowa data premiery )
obecnie brak planów wydania ( data wydania w Polsce )
tryb gry: single player    no¶nik: 1 DVD
wymagania wiekowe: brak ograniczeñTrainz Simulator 2009 to kolejna ods³ona jednej z nielicznych znanych serii symulatorów o poci±gach i kolei. Za stworzenie tej czê¶ci odpowiada oczywi¶cie firma Auran, która pierwsz± produkcjê spod znaku Trainz wypu¶ci³a ju¿ w 2001 roku. Prócz tych niezwyk³ych symulatorów australijska ekipa znana jest chocia¿by ze strategii Dark Reign, czy gry MMO Fury.

Kolejna edycja symulatora Trainz nie przynosi ¿adnych rewolucyjnych zmian - wci±¿ g³ównymi bohaterami gry s± poci±gi. Tytu³ umo¿liwia nam wiêc wcielenie siê w rolê maszynisty i sprawdzenia swoich si³ w kierowaniu wielotonow± machin±. Sterowaæ mo¿na w dwojaki sposób – realistyczny, lub uproszczony. Dziêki temu rozwi±zaniu ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Prócz prowadzenia naszego poci±gu mo¿emy wydawaæ rozkazy innym maszynistom. Oczywi¶cie wszystko po to aby zd±¿yæ na czas i trzymaæ siê rozk³adów. W koñcu od nas zale¿y los pasa¿erów, przesy³ek i towarów.

Wzglêdem poprzedniczek ta edycja oferuje oczywi¶cie pewne nowo¶ci. Przede wszystkim, w grze zawarto wiêcej tras i scenerii oraz lokomotyw i innych elementów taboru kolejowego. Wszystko wykonano z wiêksz± dba³o¶ci± o szczegó³y, stosuj±c miêdzy innymi tekstury w wy¿szej rozdzielczo¶ci. Jednocze¶nie zadbano o lepsz± optymalizacjê kodu. Pozwoli³o to wzbogaciæ otoczenie, które teraz wygl±da jeszcze bardziej realistycznie, chocia¿by dziêki dodatkowym szczegó³om.

Autorzy poprawili tak¿e system fizyczny oraz usprawnili zarówno interfejs jak i przyk³adowo kwestiê reorganizacji taboru. Nowych graczy wspomo¿e rozbudowany system pomocy, u³atwiaj±cy opanowanie ogromu prze³±czników i przycisków w poszczególnych lokomotywach. Zwiêkszono równie¿ funkcjonalno¶æ rozmaitych dodatkowych narzêdzi – przyk³adowo w Surveyor u³atwiono deformowanie ukszta³towania terenu a Content Manager Plus jest teraz jeszcze lepszy. Ponadto stworzono portal u¿ytkowników, za po¶rednictwem którego mo¿na wymieniaæ siê w³asnymi dzie³ami, czy po prostu rozmawiaæ z innymi mi³o¶nikami tematu. Dostêp do stron internetowych otrzymamy bezpo¶rednio z poziomu gry.

D³ugie godziny zabawy zapewni± setki kilometrów torów kolejowych, po których bêdziemy siê poruszaæ. Dodatkowo ka¿dy u¿ytkownik mo¿e ¶ci±gaæ rozszerzenia podstawowej wersji gry z sieci - w¶ród nich tysi±ce tras, nowe lokomotywy i wiele innych elementów. Je¶li komu¶ by³oby ma³o to program udostêpnia tak¿e rozbudowane opcje edycji, pozwalaj±ce graczom na tworzenie w³asnych trójwymiarowych modeli oraz ca³ych terenów. Z kwestii czysto technicznych warto wspomnieæ, ¿e autorzy poprawili stabilno¶æ programu oraz zapewnili praktycznie pe³n± kompatybilno¶æ z zawarto¶ci± poprzednich edycji.

Gra ukaza³a siê w dwóch edycjach: World Builder oraz Engineers. W pierwszej skupiono siê na budowie i edycji linii kolejowej, podczas gdy druga, wydana nieco pó¼niej, oferuje rozbudowane opcje dotycz±ce prowadzenia konkretnych maszyn. Edycja Engineers zawiera tak¿e dodatkowe lokomotywy parowe, czy elektryczne oraz tabor kolejowy z ró¿nych krajów.http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=7183wymagania sprzêtowe: Pentium 4 2.2 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 64 MB (GeForce 2 lub lepsza), Windows XPInstall Notes:
1. Unpack release
2. Mount image or burn it
3. Install game
4. Use any of these serials:
ATS9-B282-5782-7XXX-XXXV-XAHS
ATS9-HSV6-JJ25-PQEF-JW8T-FRMG
5. Play the game
Podobne torrenty
[Gry PC] Trainz Simulator 2010: Engineers Edition [ENG]
[Gry PC] Trainz Railroad Simulator 2006 Limited Edition [ENG] [DVD] [RELOADED]
[Gry PC] Trainz Simulator 2010
[Gry PC] Trainz Simulator 12 *2011* [ENG]
[Gry PC] Trainz Railroad Simulator 2006 [PL]
[Gry PC] World Of Subways Simulator Vol 2 Berlin [ENG]
[Gry PC] Train Simulator 2017 Pioneers Edition
[Gry PC] Euro Truck Simulator Gold Edition [DE]
[Gry PC] Train Simulator 2014 Steam Edition [MULTI7]
[Gry PC] Farming Simulator 2013 Titanium Edition [MULTI4]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane18/01/2009 09:01:56
Ostatnie Uaktualnienie11/09/2012 14:25:58
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe