Torrentów: 147437      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Wielka Encyklopedia Zwierz±t 01-30 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 4.70 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 8
Pobrane: 2838

Ocena: N/A

Wstawka zawiera wszystkie 30 czê¶ci z serii "Wielka Encyklopedia Zwierz±t", ka¿dy odcinek jest z polskim lektorem. Poni¿ej zamieszczam opisy niektórych odcinków

AFRYKA - SERENGETI
Jest jeszcze na Ziemi miejsce, gdzie stada dzikich zwierz±t swobodnie biegaj±, a azyl znajduj± najwiêksze populacje ro¿nych gatunków. Dziêki filmowi „Afryka – Serengeti” poznasz odwieczne prawo rz±dz±ce tymi terenami: ro¶lino¿erni ¿ywi± siê ro¶linami, drapie¿niki ro¶lino¿ercami.Staniesz siê ¶wiadkiem zjawiska „wielkiej migracji” sterowanej przez prawa natury: pory deszczowej i suszy. Poznasz obyczaje wojowników wschodniej Afryki – Masajów. Ta niezwyk³a podró¿, oprawiona muzyka Hansa Zimmera – zdobywcy Oscara, dostarczy Ci niezapomnianych wra¿eñ.
ALASKA - DUCH DZIKIEJ PRZYRODY
Film pokazuje niezrównane piêkno dzikiej przyrody Alaski. Mo¿emy podziwiaæ pêkanie pól lodowych, przygl±daæ siê powolnej odwil¿y wiosennej, czy sp³oszonemu przez wilki, pêdz±cemu na o¶lep stadu reniferów karibu. Doskonale sfilmowane kadry ukazuj± nieprzebyte knieje i pola lodowe dalekiej Pó³nocy.
LAS TROPIKALNY
Lasy tropikalne s± domem dla 70-80% wszystkich ¿yj±cych na ¶wiecie organizmów. Naukowcy nie zd±¿yli jeszcze poznaæ i zbadaæ wiêkszo¶ci z nich. Mimo i¿ s± to lasy najwiêksze na ¶wiecie, to zajmuj± jedynie 6% powierzchni Ziemi...
WIELORYBY - giganty g³êbin
Wieloryby to ssaki, które ca³e ¿ycie spêdzaj± w wodzie. Te morskie olbrzymy od zawsze symbolizowa³y tajemniczo¶æ i ogromn± si³ê natury. Melodyjne ¶piewy rozbrzmiewaj±ce za ka¿dym razem inaczej rozs³awi³y te zwierzêta o skrzydlatych p³etwach.
WIELKA RAFA KORALOWA
Wielka Rafa Koralowa to jednocze¶nie najpiêkniejszy i najbardziej niezwyk³y ¶wiat. Od wieków naukowcy próbuj± odkryæ tajemnice tego ¶wiata, poddaj±c go drobiazgowym badaniom.
NIED¬WIEDZIE - OLBRZYMY TUNDRY
Nied¼wiedzie to najwiêksze ¿yj±ce drapie¿niki l±dowe, ich rozmiary i wygl±d budz± grozê i szacunek. Film w fantastycznych ujêciach pokazuje ¿ycie czasem czaruj±cych i uroczych, czasem agresywnych i bezlitosnych, coraz bardziej zagro¿onych przez cywilizacjê ludzk± zwierz±t.
¦LADAMI WIELKICH REKINÓW
Film ¦ladami wielkich rekinów rozbudza nasze zainteresowanie tymi niezwyk³ymi zwierzêtami, a kiedy przeczesujemy oceany w ich poszukiwaniu, towarzyszy nam nieod³±cznie dreszcz emocji. Pokazane przez re¿ysera Mala Wolfe'a sceny s±, prawdopodobnie, najlepszymi zdjêciami dokumentalnymi przedstawiaj±cymi rekiny, jakie kiedykolwiek powsta³y.
¦WIAT ZAGINIONY HARMONIA ¯YCIA
Schodz±c do miejskiego kana³u, dotrzemy do ¼róde³ wody pitnej Nowego Jorku i ¶wiata ¿yj±cych tam miko-organizmów, pop³ywamy w lesie wodorostów u wybrze¿y Kalifornii i w koñcu wkroczymy na kryj±cy siê we mgle szczyt wenezuelskiego p³askowy¿u, który zainspirowa³ sir Arthura Conan Doyle'a do napisania powie¶ci pt. Zaginiony ¶wiat.
KANION ZION - SKARB BOGÓW
"Skarb bogów" zabiera nas w podró¿ po tajemniczych zak±tkach i osza³amiaj±cej wysoko¶ci szczytach kanionu Zion. Wype³niaj±ce ekran fantastyczne obrazy czyni± widza niemal¿e uczestnikiem odkrywczej podró¿y. Ukazuj± równie¿ piêkno innych kanionów po³udniowo-zachodniej czê¶ci USA.
NARODZINY OCEANU- 4 MILIARDY ¯YCIA W OCEANIE
"Narodziny Oceanu" zapraszaj± nas na niezwyk³± przygodê: 4 miliardy lat w oceanie,od powstanie ¿ycia do niesamowitego momentu, kiedy pierwszy krêgowiec wyszed³ na suchy l±d i wkroczy³ na ¶cie¿kê podboju kontynentów. Za pomoc± fascynuj±cego materia³u filmowego, w którym zastosowano mikro- i makrokinematografiê techniki filmowania stworzeñ ¿yj±cych do dzi¶, "Narodziny oceanu" pokazuj±, jak formy ¿ycia ró¿nicowa³y siê od momentu pojawienia siê pierwszych bakterii.
YELLOWSTONE
Pod±¿aj za rw±cym biegiem rzek, spotkaj siê oko w oko z nied¼wiedziami grizzly, zbadaj wnêtrze gejzeru Old Faithful. Yellowstone to efektowny obraz jednego z najbardziej osobliwych i najciekawszych miejsc na naszej planecie. Widowiskowe piêkno, spektakularne procesy geotermiczne oraz unikatowa fauna i flora decyduj± o niepowtarzalnym charakterze tego regionu.
INDIE- KRÓLESTWO TYGRYSA
Staniesz twarz± w twarz z tygrysem bengalskim i poznasz ¶wiat, w którym ¿yje ta zachwycaj±ca bestia, stworzony przez specjalistów za pomoc± techniki IMAX. Film ten jest inspirowany powie¶ci± Jima Corbetta, cz³owieka, który by³ pionierem w poznawaniu kultury Indii. Wzbijesz siê ponad szczyty krainy ambasadora Indii- tygrysa bengalskiego.
¯YJ¡CE DZIKO SZYMPANSY
W 1960 roku s³ynny antropolog, dr Louis Leakey wys³a³ 26-letni± Jane Goodall do Tanzanii, by bada³a zwyczaje szympansów ¿yj±cych w warunkach naturalnych. Odkrycia Jane Goodall zmieni³y nie tylko nasz± wiedzê na temat zachowania tych ma³p, ale te¿ wp³ynê³y na ludzkie zachowanie wobec nich.
ATOL KURE
"Oceaniczne podró¿e" to wspania³a seria filmów dokumentalnych wyre¿yserowana przez laureata nagrody Emmy Jeana-Michela Cousteau. Couastau i jego ekipa badaj± ró¿norodne ¶rodowiska oceaniczne na ca³ej Ziemi - niebezpieczne i cudowne miejsca niedostêpne dla wiêkszo¶ci ludzi.
Podobne torrenty
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Wielka Rafa Koralowa (cz. 1/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Antarktyka (cz. 29/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Wieloryby (cz. 2/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Yellowstone (cz. 17/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Nied¼wiedzie (cz. 11/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Narodziny Oceanu (cz. 3/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Ataki Rekinów (cz. 30/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Zwierzêcy Detektywi (cz. 24/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - Zadziwiaj±ce Podró¿e (cz. 15/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Wielka Encyklopedia Zwierz±t - £owcy Jadu (cz. 25/30) *2006* [FS.DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » RMVB
Dodane03/04/2010 08:04:29
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 06:58:19
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe