Torrentów: 147487      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Blood Rayne [ENG]
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 1.02 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 8
leecher(ów): 3
Pobrane: 2

Ocena: N/A

BloodRayne

Terminal Reality ( producent )
Activision Blizzard ( wydawca )

gry akcji ( TPP )

15 pa¼dziernika 2002 ( ¶wiatowa data premiery )
02 maja 2003 ( Europejska data premiery ) (PAL)
15 pa¼dziernika 2002 ( data premiery w USA ) (NTSC)

tryb gry: single player
no¶nik: 1 DVD
wymagania wiekowe: 16+
wykorzystuje: karta pamiêci

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=fqvBtkD-LnI

Opis:
BloodRayne to niezwykle brutalna i dynamiczna gra akcji, utrzymana w konwencji horroru

Bloodrayne to niezwykle brutalna i dynamiczna gra akcji, utrzymana w konwencji horroru. Akcja gry osadzona jest w latach 30. XX wieku, za¶ gracz wciela siê w postaæ super-seksownej i ultra-niebezpiecznej agentki, bêd±cej w rzeczywisto¶ci istot± z piek³a rodem – pó³-cz³owiekiem, po³-wampirem.

Po zakoñczeniu I Wojny ¦wiatowej, grupa nazistowskich zbrodniarzy wojennych uciek³a do po³udniowej Afryki, chc±c unikn±æ sprawiedliwo¶ci. Na miejscu dotar³y do nich wie¶ci o przedziwnych kreaturach i stworach, maj±cych rzekomo przebywaæ na tym obszarze. To, co odkryli, da³o im nadziejê na odbudowê utraconej potêgi. Niemal przez 20 lat nazi¶ci rozbudowywali na wybrze¿ach Argentyny infrastrukturê, wspieraj±c± prace wykopaliskowe terenu, na którym w przesz³o¶ci znajdowa³a siê staro¿ytna ¶wi±tynia po¶wiêcona mrocznym mocom. Plugawe prace badawcze pozwoli³y na odkrycie mrocznej tajemnicy – trzy staro¿ytne artefakty zagwarantuj± w³a¶cicielom bezgraniczn± moc i potêgê, o ile uda siê je odnale¼æ i po³±czyæ. Niestety, aktywno¶æ nazistów obudzi³a pazerne z³o, jeszcze starsze i jeszcze mroczniejsze, ni¼li ca³a tajemnica trzech artefaktów. Jak ³atwo siê domy¶liæ, jedyn± szans± na uratowanie ¶wiata przed dwoma z³owrogimi si³ami jest nasza wampiryczna, poci±gaj±ca i zabójcza bohaterka, której losami kieruje gracz.

To w³a¶nie agentka Bloodrayne jest jedn± z najwiêkszych atrakcji gry – perfekcyjne i sprawne cia³o okryte obcis³ym i sk±pym kostiumem, w po³±czeniu ze ¶mierciono¶nym wdziêkiem poruszania siê i dwuznacznymi komentarzami wypowiadanymi w przerwach miêdzy mordowaniem kolejnych hitlerowców, czyni± z bohaterki niezwykle ‘wp³ywow±’ damê. Nie zapominajmy równie¿, i¿ nasza pupilka jest czê¶ciowo wampirzyc±, która rozkoszuje siê nie tylko mordowaniem z³ych ludzi, ale i wysysaniem z cia³ poleg³ych ¿yciodajnej, czerwonej substancji. Je¶li jej wampiryczny g³ód jest zaspakajany w odpowiednim tempie, Bloodrayne wpadnie w stan podwy¿szonej brutalno¶ci, tzw. ‘Bloodlust’, który pozwoli jej na znacznie efektywniejsze (i efektowniejsze!) masakrowanie wrogów poprzez zadawanie wiêkszej ilo¶ci obra¿eñ. Dalsze upajanie siê krwi± owocuje przej¶ciem w fazê skrajnego szaleñstwa i w¶ciek³o¶ci, tzw. Bloodrage, w którym agentka rozrywa wrogów na strzêpy z prêdko¶ci± ¶wiat³a.

W czasie przechodzenia kolejnych etapów gry, Bloodrayne rozwija swoje umiejêtno¶ci oraz uczy siê nowych. Z czasem agentka staje siê np. szybsza i bardziej zwinna czy te¿ otrzymuje dostêp do specjalnego trybu, pozwalaj±cy na unikanie pocisków (tzw. Slow Time). Jej podstawowym uzbrojeniem, s³u¿±cym do eksterminowania plugastwa wszelkiej ma¶ci, s± zamontowane na nadgarstkach srebrne ostrza, które tak¿e z czasem staj± siê potê¿niejsze i bardziej ¶mierciono¶ne. Ponadto, agentka potrafi perfekcyjnie pos³ugiwaæ siê broni± paln± oraz miotan±. Wszystkie te zdolno¶ci s± na wagê z³ota, gdy¿ wrogowie s± inteligentni i zdolni do sprawnego przeprowadzania zasadzek, wzywania posi³ków czy wrêcz wykorzystywania broni wyrzuconej przez bohaterkê. Dodatkowym wsparciem s±: intuicyjny i sprawny interface, który upraszcza i u³atwia w³adanie cia³em i broni± Bloodrayne, oraz system Camera FX, który aktywnie kontroluje obs³ugê kamery, np. uaktywniaj±c tryb zwolnionego obrazu w kluczowych momentach akcji. Co wiêcej, system kamer pozwala nam np. na obserwowanie lec±cego pocisku, wiêc ka¿dy, kto pragn±³ kiedy¶ do¶wiadczyæ tego, co czuje pocisk przewiercaj±cy siê przez cia³a trafianych nieszczê¶ników, ma ku temu okazjê.
Podobne torrenty
[XXX] Veronica Rayne
[XXX] Bryleigh Rayne
[XXX] Amber Rayne
[XXX] Amber Rayne
[XXX] Amber Rayne
[XXX] Brazzers - Veronica Rayne
[XXX] Amber Rayne - Slave 2
[XXX] Jessica Rayne - Best Breast [.MP4]
[XXX] Teens Like It Big - Amber Rayne
[XXX] Amber Rayne - Contortionist
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane08/04/2010 08:04:26
Ostatnie Uaktualnienie04/01/2013 10:41:23
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe