Torrentów: 147482      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

WorldWide Telescope 2.5.32.1 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 39.92 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: 507

Ocena: N/A


Microsoft WorldWide Telescope 2.5.32.1 [ENG] [Aphelion beta]Opis programu:


Obserwacje kosmosu sta³y siê ³atwiejsze po oficjalnym udostêpnieniu przez Microsoft publicznej wersji beta us³ugi WorldWide Telescope. Us³uga ta udostêpnia obrazy z najlepszych teleskopów naziemnych i kosmicznych na ca³ym ¶wiecie, dziêki czemu u¿ytkownicy mog± obserwowaæ nocne niebo na ekranach w³asnych komputerów. Us³uga WorldWide Telescope by³a z niecierpliwo¶ci± oczekiwana przez ¶rodowiska astronomiczne i o¶wiatowe, gdy¿ stanowi atrakcyjne ¼ród³o wiedzy dla uczniów, studentów i amatorów astronomii.

„WorldWide Telescope to znakomite narzêdzie do nauki i zabawy, umo¿liwiaj±ce ka¿demu obserwowanie wszech¶wiata. WorldWide Telescope pozwala przegl±daæ terabajty wspania³ych obrazów i danych za pomoc± ³atwego w u¿yciu oprogramowania, co otwiera drogê do nowych metod obserwacji cudów kosmosu. Mamy nadziejê, ¿e us³uga ta zainspiruje m³odych ludzi do zajêcia siê astronomi± i innymi dziedzinami nauki, a tak¿e pomo¿e uczonym w badaniach maj±cych na celu lepsze poznanie wszech¶wiata” – powiedzia³ Bill Gates.

Aplikacja sk³ada siê z oprogramowania oraz us³ug Web 2.0, utworzonych z u¿yciem wydajnego mechanizmu Microsoft Visual Experience Engine, który udostêpnia bogate mo¿liwo¶ci wizualizacji obrazów, w tym p³ynne panoramowanie i powiêkszanie. WorldWide Telescope skleja ze sob± obrazy o wysokiej rozdzielczo¶ci przedstawiaj±ce cia³a niebieskie i wy¶wietla je w sposób odpowiadaj±cy ich faktycznemu po³o¿eniu na niebie. Dziêki temu u¿ytkownicy mog± swobodnie obserwowaæ Uk³ad S³oneczny, Galaktykê i dalsze rejony wszech¶wiata, a tak¿e ogl±daæ prezentacje prowadzone przez astronomów i wyk³adowców z uniwersytetów lub planetariów. Liczba tych prezentacji stale ro¶nie.


Us³uga znacznie wykracza poza mo¿liwo¶æ prostego przegl±dania obrazów. U¿ytkownik mo¿e wybraæ teleskop, przez który prowadzona jest obserwacja. Mo¿e to byæ np. teleskop kosmiczny Hubble’a, teleskop Chandra pracuj±cy w zakresie promieni rentgenowskich, teleskop Spitzera lub inne. U¿ytkownik mo¿e zobaczyæ po³o¿enia planet na nocnym niebie w dowolnej chwili – obecnie, w przesz³o¶ci lub w przysz³o¶ci. Mo¿e tak¿e obserwowaæ w ró¿nych zakresach widma, co pozwala na ujawnienie ukrytych struktur w innych czê¶ciach Galaktyki. Aplikacja jako ca³o¶æ umo¿liwia hierarchiczne, zstêpuj±ce spojrzenie na astronomiê.

„U¿ytkownik mo¿e na przyk³ad wy¶wietliæ widok nieba w pa¶mie rentgenowskim, przybli¿yæ obraz ob³oku wysy³aj±cego intensywne promieniowanie, a potem stopniowo przej¶æ na widok w ¶wietle widzialnym i odkryæ, ¿e ob³ok jest pozosta³o¶ci± po eksplozji supernowej tysi±c lat temu. Jestem przekonany, ¿e ta nowa us³uga firmy Microsoft bêdzie mia³a wielki wp³yw na sposób postrzegania przez nas wszech¶wiata” – powiedzia³ Roy Gould, badacz z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

W ramach realizacji przedsiêwziêcia WorldWide Telescope dzia³ Microsoft Research nawi±za³ ¶cis³e kontakty ze ¶rodowiskami akademickimi, o¶wiatowymi i naukowymi. Wspó³pracowa³ przy tym z NASA i innymi organizacjami w celu udostêpnienia obrazów, zebrania informacji zwrotnych od naukowców oraz zapewnienia, by us³uga WorldWide Telescope mia³a bogate walory edukacyjne.

Microsoft rozpocz±³ dzia³ania na rzecz zapewnienia wszystkim mo¿liwo¶ci ogl±dania obrazów kosmosu ju¿ wiele lat temu, z inicjatywy s³awnego Jima Graya, kierownika ds. badañ w firmie Microsoft. Us³uga WorldWide Telescope opiera siê na pionierskich osi±gniêciach Graya, który opracowa³ ogromne i bardzo wydajne bazy danych online, takie jak SkyServer, a tak¿e wniós³ znaczny wk³ad do projektu Sloan Digital Sky Survey, maj±cego na celu opracowanie map du¿ej czê¶ci nieba pó³nocnego poza Galaktyk±. Dzia³ Microsoft Research udostêpnia us³ugê WorldWide Telescope ¶rodowiskom astronomicznym i o¶wiatowym bezp³atnie, jako wyraz ho³du dla Graya oraz w nadziei, ¿e zainspiruje to dzieci, i nie tylko, do eksploracji i poznawania wszech¶wiata w nowy i ekscytuj±cy sposób.


Video :

http://www.youtube.com/watch?v=NPu2j3JVmnw
http://www.youtube.com/watch?v=4iEHhFEPwFI
http://www.youtube.com/watch?v=V-1TMP2ZskY
http://www.youtube.com/watch?v=g9M8d7WMvBU

screen po aktywacji:

http://naforum.zapodaj.net/6729faaabbcb.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/c67cd0413d1f.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/b12f103d25f7.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/60df94cab296.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/6785e568d7a5.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/b8f79ce009b5.jpg.html
Podobne torrenty
[Windows] WorldWide Telescope
[Windows] WorldWide Telescope Aphelion
[Windows] Microsoft WorldWide Telescope 2 1 8 1
[E-Booki + Audio] Sky & Telescope - November 2013 [ENG] [.pdf]
[Pozostałe - Różne] 593 Pictures from the Hubble Telescope, good Noise free Qual
[XXX] Mofos Worldwide 17 [.MP4]
[Muzyka] Anjunabeats Worldwide 29 [mp3]
[Muzyka] Anjunabeats Worldwide 129
[Muzyka] Anjunabeats Worldwide [mp3]
[Muzyka] Anjunabeats Worldwide 40 [mp3]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane08/04/2010 08:04:45
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 13:59:28
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe