Torrentów: 149535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

John Adams 01x01-02 [PDTV.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 12/02/2009
Rozmiar: 1.11 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 5
Pobrane: 5

Ocena: N/A

John Adams [Biograficzny / Dramat / Historyczny](2008) Mini-serial Czas Patriotów

produkcja:  USA
data premiery: 2008-03-16 (¦wiat)
zapraszamy na *censored*.pl
scenariusz: Kirk Ellis, Michelle Ashford
re¿yseria: Tom Hooper
zdjêcia: Tak Fujimoto
muzyka: Joseph Vitarelli
¦rednia ocena: Bardzo dobry
8,21/10

Obsada:

Paul Giamatti: John Adams
Laura Linney: Abigail Adams
David Morse: George Washington
Sarah Polley: Abigail Nabby Adams
Rufus Sewell: Alexander Hamilton
Justin Theroux: John Hancock
Tom Wilkinson: Benjamin Franklin

OPIS (za www.filmweb.pl):

Co ³±czy Jerzego Waszyngtona, Tomasza Jeffersona, Aleksandra Hamiltona
i Benjamina Franklina? Otó¿ kilka rzeczy - wszyscy ci panowie maj± swój spory udzia³ w powstaniu pañstwa o wiele znacz±cej nazwie Stany Zjednoczone. Niektórzy udzielali siê przy deklaracji niepodleg³o¶ci tego kraju, inni przy konstytucji, a jeszcze inni walczyli o niepodleg³o¶æ swojej ojczyzny. Wszyscy tak¿e zostali uwiecznieni na banknotach swojej narodowej waluty - dolarze. I w koñcu - wszyscy s± bohaterami nowego serialu HBO pt. "John Adams".

Tylko kim¿e jest owy tytu³owy John Adams?! Imiê i nazwisko co najmniej
pospolite... Na zielonych papierkach te¿ raczej jego podobizny nie
znajdziemy... Mo¿na by doj¶æ do wniosku, ¿e nikim wa¿nym ten jegomo¶æ
nigdy nie by³. Nic bardziej mylnego. John Adams - z wykszta³cenia
prawnik, z powo³ania polityk oraz dyplomata, z zami³owania... rolnik
(tudzie¿ farmer), a z urzêdu... prezydent USA.Dlaczego bossowie z HBO zdecydowali siê uczyniæ t± stosunkowo ma³o znan± (dla przeciêtnego zjadacza chleba, któremu historia staje siê blisk±, tylko wtedy gdy sprawdza zawarto¶æ portfela i podobizny panów na znajduj±cych siê tam banknotach) postaæ historyczn± g³ównym bohaterem swojej nowej produkcji?

Pierwszym powa¿nym argumentem, by³a pewnie chêæ przybli¿enia dzia³alno¶ci tego zas³u¿onego dla USA polityka.Drugim- jeszcze powa¿niejszym- miejsca, wydarzenia i postacie konieczne do wyt³umaczenia widzom "jak to nasze pañstwo powsta³o" idealnie pokrywaj± siê z polem dzia³ania Johna Adamsa. Ka¿dy z siedmiu - trwaj±cych nieco ponad godzinê ka¿dy - odcinków opowiada o pewnym fragmencie z ¿ycia i kariery tytu³owego bohatera.

Wszystko zaczyna siê w Bostonie, od s³ynnej masakry, a nastêpnie bostoñskiej herbatki. W kolejnych czê¶ciach mamy kongresy kontynentalne, deklaracjê niepodleg³o¶ci, misje dyplomatyczne Adamsa do Europy, prezydenturê Waszyngtona i w koñcu objêcie i sprawowanie tego¿ urzêdu przez tytu³owego bohatera serialu. Jak to zwykle bywa w produkcja HBO, wszystko zarówno od strony technicznej, jak i fabularnej jest po prostu wzorowo wykonane. Zdjêcia realizowane s± tak, aby widz móg³ jak najlepiej odczuæ panuj±cy klimat w danym miejscu, niezale¿nie, czy akcja dzieje siê w bostoñskim porcie czy w paryskim Wersalu. Czasami zdjêcia wygl±daj±, jakby operator inspirowa³ siê dziedzictwem  manifestu Dogmy 95 - albo prezentuje nam przesadne zbli¿enia twarzy bohaterów, na których mo¿emy zauwa¿yæ ka¿d± zmarszczkê, czy te¿ nawet popsute zêby, albo ujêcia s± krêcone z po³o¿onej w najmniej typowym dla jakiego¶ wnêtrza kamery - stajemy siê wtedy cichym obserwatorem i uczestnikiem prze³omowych dla historii ¶wiata momentów.

Ka¿dy odcinek jest troszkê inny od pozosta³ych, przy zachowaniu przez
wszystkie konwencji dramatu historycznego. I tak np.: w pierwszym mamy dramat s±dowy, w drugim film polityczny pe³ny pasjonuj±cych dyskusji, k³ótni, deklaracji oraz popisów retoryki i oratorstwa (co siê w pozosta³ych zreszt± czêsto powtarza), a ostatnia czê¶æ to ju¿ prawie filozoficzne rozwa¿ania o staro¶ci, odchodzeniu i pozostawionym po sobie dziedzictwie dla potomno¶ci.

Szczególne brawa nale¿± siê twórcom za umiejêtno¶æ uchwycenia panuj±cych nastrojów spo³ecznych w Bostonie (pierwszy odcinek) w pocz±tkach siódmej dekady osiemnastego wieku. Przedstawienie widzowi argumentów wszystkich stron uczestnicz±cych w tocz±cym siê tam konflikcie, nie tylko za pomoc± mówionych deklaracji, ale tak¿e sugestywnych scen (brutalny lincz angielskiego urzêdnika) wypada rewelacyjnie. My¶lê, ¿e pierwsze dwa odcinki (w drugim mamy kongresy kontynentalne) mog³y by s³u¿yæ jako pomoc dydaktyczna w szko³ach, na lekcjach historii.

W kolejnych czê¶ciach równie¿ popisali siê realizatorzy, wzorowo odzwierciedlaj±c klimat Wersalu na chwilkê przed rewolucj±. Nieustanne zabawy, orgietki i upadek wszelkich norm i obyczajów - nawet niektórzy amerykañcy mê¿owie stanu daj± siê temu uwie¶æ (oczywi¶cie z wyj±tkiem purytañskiego Adamsa). Zgo³a inaczej przedstawiono Londyn - miejsce kolejnej dyplomatycznej misji bohatera serialu. Tam jest zimno i konkretnie, nie ma miejsce na okazywanie jakichkolwiek emocji. Nikt
te¿ nad cz³owiekiem w Anglii litowaæ siê nie zamierza, brukowce w bezczelny sposób opisz± i wypunktuj± ka¿d± s³abo¶æ.

Je¿eli jednak techniczne (kostiumy, dekoracje, scenografia, charakteryzacja) kwestie s± jako¶ci najwy¿szej, a walory edukacyjne po prostu wzorowe to obawiam siê, ¿e mo¿e mi zabrakn±æ komplementów, którymi nale¿y oceniæ dobór obsady oraz zaanga¿owanie i umiejêtno¶ci aktorów.

DANE TECHNICZNE:

General
Format: AVI
Info: Audio Video Interleave
Family: RIFF
File size: 700 MiB
PlayTime: 1h 7mn
Bit rate: 1441 Kbps
Writing application: Nandub v1.0rc2
Writing library : Nandub build 1852/release

Video
Codec: XviD
Family: MPEG-4
Info: XviD project
Codec settings: BVOP
PlayTime: 1h 7mn
Bit rate: 1301 Kbps
Width: 640
Height: 352
Aspect ratio: 16/9
Frame rate: 25 fps
Resolution: 8
Chroma: 4:2:0
Interlacement: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.231
Writing library: XviD0047

Audio
Codec: MPEG-1 Audio layer 3
Family: MPEG-1
Info: MPEG-1 or 2 layer 3
Codec profile: Joint stereo
PlayTime: 1h 8mn
Bit rate: 128 Kbps
Bit rate mode: VBR
Channel(s): 2 channels
Sampling rate: 48 KHz
Resolution: 16
Writing library: LAME3.98a
Podobne torrenty
[TV + Seriale] Flash Forward: Przeb³ysk Jutra 01x01 [PDTV.XviD] [Lektor PL]
[TV + Seriale] John Adams [DVDRip.XviD]
[TV + Seriale] John Adams [HDTV.XviD]
[TV + Seriale] John Adams (2008) [HDTV.XviD]
[Muzyka] John Adams - El Nino [FLAC]
[TV + Seriale] John Adams [720p.HDTV.x264]
[TV + Seriale] Rush 01x01 [TVRip.XviD] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Paco i jego ludzie 01x01 [TVrip.Xvid] [Lektor PL]
[DivX - XviD] John ginie na koñcu - John Dies at the End *2012* [BDRip] [XviD-Zet] [Lektor PL]
[DivX - XviD] John Doe:Samozwańczy strażnik - John Doe:Vigilante *2014* [DVDRip] [XviD-NN] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane12/02/2009 12:02:03
Ostatnie Uaktualnienie22/08/2012 23:44:04
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe