Torrentów: 149026      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Fertsch Marek - Podstawy Logistyki [PL]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 43.96 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 6
leecher(ów): 0
Pobrane: 833

Ocena: N/A

Podstawy logistyki
Podrêcznik do kszta³cenia w zawodzie technik logistyk

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj± Marka Fertscha
ISBN: 83-87344-57-5
Format: 164 x 238
Liczba stron: 202
Data wydania: 2008
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
format pliku: PDF

Opis:

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijaj±cych siê sfer dzia³alno¶ci gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e wiêkszo¶æ nowo powstaj±cych miejsc pracy zwi±zana jest w³a¶nie z t± sfer±. Powstaj± nowe sieci handlowe, przedsiêbiorstwa przemys³owe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z ka¿dym takim przedsiêwziêciem, jakim jest rozpoczêcie czy rozwój dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa, zwi±zane jest powstanie nowego ³añcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego. Ka¿dy system logistyczny potrzebuje operatorów ludzi, którzy bêd± go obs³ugiwali, dysponuj±c rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysz³o naprzeciw tym potrzebom, proponuj±c ¶cie¿kê edukacji w zawodzie technik logistyk. Podstawa programowa kszta³cenia w tym zawodzie (342 [04]) stwarza nowe i bardzo szerokie mo¿liwo¶ci kszta³cenia oraz budowania kariery zawodowej dla m³odzie¿y. Autorami poszczególnych rozdzia³ów podrêcznika Podstawy logistyki s± specjali¶ci reprezentuj±cy Instytut Logistyki i Magazynowania (IliM), Wy¿sz± Szko³ê Logistyki (WSL) i Politechnikê Poznañsk±. Jego zawarto¶æ prezentuje aktualn± wiedzê logistyczn± i jest przeznaczony do nauki zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szko³y policealnej. Cennym uzupe³nieniem bloków tematycznych s± ciekawostki zwi±zane z omawianymi zagadnieniami, pytania kontrolne na koñcu rozdzia³ów, s³owniczek najwa¿niejszych terminów logistycznych, a tak¿e wykaz literatury uzupe³niaj±cej. Lektura podrêcznika u³atwi m³odzie¿y zapoznanie siê z podstawami logistyki i dziêki temu otworzy im drogê do zdobycia atrakcyjnego, nowoczesnego zawodu, a tak¿e dalszej edukacji akademickiej na kierunkach studiów zwi±zanych z logistyk±.

Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Stanis³aw Piasecki - Podstawy Logistyki [PL]
[E-Booki + Audio] Podstawy Automatyki - Skrypt - Marek ¯elazny [PL]
[E-Booki + Audio] Barbara, Marek Pióro - Podstawy Elektroniki cz. II (WSiP) [PL]
[E-Booki + Audio] Barbara, Marek Pióro - Podstawy Elektroniki cz. I (WSiP) [PL]
[E-Booki + Audio] Barbara Pióro, Marek Pióro - Podstawy Elektroniki Czê¶æ 1 [PL]
[E-Booki + Audio] Barbara Pióro, Marek Pióro - Podstawy Elektroniki Czê¶æ 2 [PL]
[E-Booki + Audio] JAVA 2 Podstawy [PL]
[E-Booki + Audio] Podstawy okulistyki [PL]
[E-Booki + Audio] Rumatowski - Podstawy automatyki - czê¶æ 2 [PL]
[E-Booki + Audio] Karol Rumatowski - Podstawy automatyki. Czê¶æ 1 [.pdf] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane31/07/2010 11:07:54
Ostatnie Uaktualnienie24/05/2013 22:29:51
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe