Torrentów: 146979      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

iWork 06
Kondycja:
Dodane: 27/03/2010
Rozmiar: 1.69 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 104082

Ocena: N/A

Apple iWork '06 to aplikacja do tworzenia profesjonalnych prezentacji oraz redagowania stron gazetek i folderów.
W sk³ad aplikacji wchodz±:

* Keynote 3 - program, który oferuje wysokiej jako¶ci prezentacje dla ka¿dego.
* Pages 2 - procesor tekstu który pozwala tworzyæ ka¿dy dokument, od listu, poprzez sprawozdanie, a¿ po broszury.

Wymagania systemowe:

PowerPC G4 500 MHz lub szybszym, PowerPC G5 lub Intel Core Duo, 256 MB pamiêci RAM (zalecane 512 MB), Mac OS X v10.3.9, v10.4.3 lub nowsza wersja, 3 GB wolnej pamiêci na dysku, napêd DVD do instalacji.


Dodatkowe informacje:

Pages 2 - Procesor tekstu o niesamowitym poczuciu stylu.

Pages 2, upgrade potê¿nego edytora tekstu w iWork, który jest naj³atwiejsz± drog± do tworzenia efektownych publikacji do drukowania. Wysy³asz list do klientów? Newsletter dla grupy wolontariuszy? Przygotowujesz publikacjê naukow± ze spisem tre¶ci, stopkami i bibliografi±? Dziêki ponad 60 ³atwym w u¿yciu szablonom zaprojektowanym przez Apple zbudowanie du¿ego dokumentu zajmuje niewiele czasu. Dziêki wbudowanej przegl±darce Media Browser mo¿na b³yskawicznie dodaæ zdjêcia. Wstêpnie zdefiniowane style u³atwiaj± formatowanie tekstu. Nie ma te¿ problemu z wprowadzeniem wielu kolumn, eleganckich tabel i wykresów. Gotowy dokument mo¿na udostêpniaæ w formacie Pages lub wyeksportowaæ go do formatu PDF albo Microsoft Word. Pages 2 razem z Keynote 3 udostêpniaj± kilka nowych cech, w tym tabele z obliczeniami, wykresy 3D, zaawansowan± edycjê zdjêæ, krzywe i maski o dowolnym kszta³cie, itd. Plus, Pages 2 umo¿liwia ³±czenie poczty z ksi±¿k± adresow± - mo¿na wiêc tworzyæ indywidualnie adresowane listy przy pomocy prostej techniki przeci±gnij i upu¶æ. Czytaj i dodawaj recenzje i komentarze obok tekstu i grafiki. B³yskawicznie przegl±daj ca³y dokument - wraz z wygodnymi w u¿yciu miniaturkami stron - korzystaj±c z zaawansowanej nawigacji po stronach. Cokolwiek piszesz, aplikacja Pages 2 pomo¿e zrobiæ to w wielkim stylu.

Keynote 3 - Prezentacje o filmowej jako¶ci dla ka¿dego.

Przyci±gnij uwagê audytorium dziêki Keynote 3, najnowszej generacji oprogramowania Apple do tworzenia prezentacji. Byæ mo¿e chcesz przygotowaæ biznesow± propozycjê. Przedstawiæ kwartalne wyniki dla inwestorów. Ol¶niæ znajomych pokazem zdjêæ z wakacji. W ka¿dym przypadku Keynote pomo¿e osi±gn±æ imponuj±cy efekt. Mo¿esz wybraæ jeden z 27 profesjonalnie zaprojektowanych tematów, dodaæ filmowe przej¶cia, importowaæ zdjêcia i filmy oraz animowaæ tekst. Wynik? Wspania³a prezentacja, która przekazuje Twoje pomys³y w przejrzysty, efektywny i profesjonalny sposób. Keynote 3 oferuje wspólnie z Pages 2 kilka nowych cech, w tym wykresy 3D z realistyczn± tekstur±, nowe narzêdzia do rysowania i edycji obrazków, tabele przypominaj±ce arkusze kalkulacyjne oraz komentarze i recenzje. Dodatkowo Keynote 3 posiada te¿ cechy, które umo¿liwiaj± uatrakcyjnienie prezentacji, od tematów HD i nowych przej¶æ a¿ po efekty tekstowe, a udoskonalony podgl±d u³atwia doprowadzenie pracy do perfekcji. Na koniec Keynote 3 dostarcza wielu sposobów udostêpniania prezentacji. Wyeksportowanie jej do iPhoto pozwala wydrukowaæ album o profesjonalnej jako¶ci. U¿ywaj±c iWeb, najnowszego programu w pakiecie iLife, mo¿na publikowaæ j± na w³asnej stronie WWW. Albo nagraæ na DVD przy pomocy iDVD. Mo¿na te¿ utworzyæ z niej tytu³owe slajdy dla podcastów GarageBand. Lub jak zawsze mo¿na j± wyeksportowaæ do PowerPoint. Keynote 3 z ka¿dej idei zrobi wielk± ideê.
Podobne torrenty
[Linux + Macintosh] iWork' 08 [MAC]
[Linux + Macintosh] iWork '09 Install DVD
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3389/announce
Kategoria:Aplikacje » Linux + Macintosh
Dodane27/03/2010 07:03:30
Ostatnie Uaktualnienie07/01/2013 02:24:07
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe