Torrentów: 155283      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E03 [DVBRip] [Dubbing PL]
Kondycja:
Dodane: 05/05/2009
Rozmiar: 233.02 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 394

Ocena: N/A

Tabaluga

S03E03 - Straszna Historia

OPIS:

Tabaluga – postaæ fikcyjna, ma³y zielony smok. Wystêpuje miêdzy innymi w serialu animowanym autorstwa Petera Maffaya. Powsta³y trzy serie serialu po 26 odcinków (z udzia³em ró¿nych rysowników i scenarzystów) oraz film pe³nometra¿owy "Tabaluga i Leo".

Fabu³a

Seria 1

Fabu³a oryginalnej serii koncentruje siê wokó³ wojny Rajskiej Doliny z Lodolandi±. Trwa ona od niepamiêtnych czasów. W pierwszym odcinku Grzebcio, Bzyk i Rubin podczas zabawy przypadkiem odkrywaj± tajemnicze jajo zakopane w ziemi. Wykluwa siê z niego ma³y smok, jak siê okazuje – syn Tyriona, Tabaluga. W drugim odcinku Tabaluga poznaje Miluniê i Uchu. Poznaje te¿ historiê: Tyrion po swojej ostatniej bitwie z Arktosem ginie w charakterystyczny tylko dla smoków sposób – zamienia siê w gwiazdê. Przed ¶mierci± prosi Puchacza Uhu o przys³ugê – Puchacz ma oddaæ siê dobrowolnie w niewolê Arktosa, by móc ¶ledziæ jego poczynania i w ten sposób chocia¿ czê¶ciowo chroniæ Rajsk± Dolinê. W ostatnim odcinku Arktos odkrywa, ¿e mo¿e zamroziæ Rajsk± Dolinê bez pomocy maszyn, ale i tak zostaje obalony, a zima ma trwaæ tylko 3 miesi±ce.

Seria 2

W drugiej serii g³ównym wrogiem jest Hamsin, a Arktos sprzedaje lody. W pierwszym odcinku Tabaluga zostaje ksiêciem Rajskiej Doliny, a Arktos wycina drzewa i powstaje pustynia. W drugim odcinku zjawia siê Hamsin. W przedostatnim odcinku Hamsin niszczy ca³± Rajsk± Dolinê, ale Tabaludze i jego przyjacio³om udaje siê znów zasiaæ drzewa, a Hamsin ginie w walce z Tabalug±. W ostatnim odcinku Arktos pod pozorem budowy parku rozrywki przygotowuje siê do zamro¿enia Doliny, jednak znów zostaje pokonany, za¶ Tabaluga rezygnuje z korony.

Seria 3

W trzeciej serii Tabaluga wyrusza na niebezpieczn± misjê po Medalion Smoka. Aby go zdobyæ, musi uzbieraæ wpierw 5 znaków (Ognia, Wiatru, Wody, Lodu i ¯elaza). Smok wyrusza na wyprawê w towarzystwie Miluni i Grzebcia. Arktos powraca na miejsce g³ównego przeciwnika. Razem z Jakubem i Sêpem, a tak¿e pa³êtaj±cym siê Keyem (który w po³owie serii przechodzi na stronê Tabalugi) wyrusza za Tabalug±. Dlatego akcja nie toczy siê ju¿ wy³±cznie w Rajskiej Dolinie i Lodolandii, a prawie wszystkie odcinki tworz± jeden ci±g. Ostatecznie Arktos znów jest bliski zwyciêstwa, ale dziêki szklanej kuli Puchacza zamra¿a sam siebie.

Miejsca

W serialu akcja czêsto przenosi siê z miejsca na miejsce, i mo¿na wyró¿niæ kilka "metalokacji", pomiêdzy którymi granice s± bardzo wyra¼ne.

Rajska (Zielona) Dolina

Kraina wiecznej wiosny, od wieków rz±dzona przez smoki. ¯yj± w niej zwierzêta mówi±ce ludzkim g³osem – odpowiedniki gatunków wystêpuj±cych na Ziemi w strefie umiarkowanej. W³adza smoka s³u¿y tylko regulacji spraw bie¿±cych – poza tym w Rajskiej Dolinie panuje sielankowa anarchia. M³ody widz mo¿e przekonaæ siê, jak wspania³e ¿ycie wiod± mili mieszkañcy nie bêd±c przez nikogo sterowani. W 3 serii nazwê zmieniono: Green vale – Zielona dolina

Lodolandia (Kraina lodu)

W Lodolandii panuje stale zima. Jej przywódc± jest demoniczny ba³wan Arktos, rezyduj±cy w pa³acu zwanym Sopelkowo, znajduj±cym siê na wyspie i bêd±cym stolic± miasta Mro¼nogród. Mieszkaj± tu zwierzêta z obu biegunów (nied¼wiedzie polarne, pingwiny, foki, wilki polarne, lemingi, morsy). Lodolandczycy podejmuj± kosztowne i bezsensowne inwestycje, jak np. budowa ogromnych hoteli(do Lodolandii nikt nie przyje¿d¿a). Wiele te¿ wysi³ku wk³adaj± w sta³± wojnê z Rajsk± Dolin±. Dzia³ania te wynikaj± z za¶lepienie ich przywódcy. Kraina Lodu jest niezwykle analogiczna do pañstw autokratycznych, mo¿na pokusiæ siê o twierdzenie, ¿e ma za zadanie pokazywaæ m³odym widzom z³e strony takiego ustroju.

W 1 serii od zimna panuj±cego w Lodolandii Tabaludze czasem gas³ ogieñ, jednak ju¿ w 2 serii zrezygnowano z tego pomys³u. Po pierwszym obaleniu Arktosa teren Lodolandii zosta³ zredukowany do samego Sopelkowa wraz z przyleg³ymi terenami, a mieszkañcy Rajskiej Doliny zawarli z Arktosem umowê, na mocy której tylko przez 3 miesi±ce w roku w obu krajach panowaæ ma zima. W ten sposób w ¶wiecie Tabalugi ukszta³towa³o siê nastêpstwo pór roku.

Pustynia

Królestwo Hamsina. Powstaje przypadkiem, z winy Arktosa, który rozkaza³ wyci±æ wszystkie drzewa na du¿ym obszarze Rajskiej Doliny. Wyja³owione tereny zamieni³y siê w nieprzyjazn± krainê s³oñca i piasku. Ich w³adca ca³y czas próbuje zamieniæ Rajsk± Dolinê w pustyniê. Jednak¿e ¶wiat ten nie jest ukazany tak analogicznie do pañstw autokratycznych i zarazem antagonistycznie wobec Doliny, jak w serii pierwszej Kraina Lodu. Pustynia pojawia siê tylko w 2 serii, nie wiadomo, co dzieje siê tam pó¼niej

OBSADA:

Wersja polska

Seria I

Wersja polska: Telewizyjne Studia D¼wiêków w Warszawie
Re¿yseria: Andrzej Bogusz
T³umaczenie: Anna Gwarek
Dialogi:

* Marzena Kamiñska,
* Dorota Dziadkiewicz

D¼wiêk: Pawe³ Gniado
Monta¿: Zofia Dmoch
Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak
Teksty piosenek: Krzysztof Rze¶niowiecki
¦piewa³: Krzysztof Mielañczuk
Wyst±pili:

* Tomasz Bednarek – Tabaluga
* Tomasz Grochoczyñski – Arktos
* Agnieszka Kunikowska – Milunia
* Rafa³ ¯abiñski – Jakub
* Jerzy Rogowski – Hamsin
* Marcin Przybylski – Key
* Krzysztof Stru¿ycki – Rubin
* Iwona Rulewicz – Bzyk
* Miros³aw Jêkot – Grzebcio
* Leopold Matuszczak – Attyla
* Janusz Bukowski – Attyla
* Leszek Abrahamowicz – Tyrion
* Miros³awa Krajewska
* Artur Kaczmarski
* Jerzy Mazur
* Jacek Jarosz

i inni

Seria II i III

Opracowanie: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Re¿yseria: Andrzej Bogusz
T³umaczenie: Anna Gwarek
Dialogi:

* Dorota Dziadkiewicz
* Kaja Sikorska

D¼wiêk: Jakub Milencki
Monta¿: Zofia Dmoch
Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak
Teksty piosenek: Krzysztof Rze¶niowiecki
¦piewa³: Krzysztof Mielañczuk
Wyst±pili:

* Tomasz Bednarek – Tabaluga
* Tomasz Grochoczyñski – Arktos
* Agnieszka Kunikowska – Milunia
* Rafa³ ¯abiñski – Jakub
* Krzysztof Stru¿ycki – Rubin
* Iwona Rulewicz – Bzyk
* Miros³aw Jêkot – Grzebcio
* Jerzy Rogowski – Hamsin
* Marcin Przybylski – Key
* Artur Kaczmarski
* Miros³awa Krajewska
* Jerzy Mazur
* Jacek Jarosz
* Marek Barbasiewicz

i inni

Tabaluga i Leo

Wersja polska: Hagi Film i Video Wroc³aw
Re¿yseria: Igor Kujawski
Dialogi: Kaja Sikorska
Realizacja: Robert Maniak
Wyst±pili:

* Tomasz Bednarek – Tabaluga
* Anna Apostolakis-Gluziñska – Leo
* Tomasz Grochoczyñski – Arktos
* Agnieszka Kunikowska – Milunia
* Rafa³ ¯abiñski – Jakub
* Iwona Rulewicz – Bzyk
* Miros³aw Jêkot – Grzebcio
* Adam Cywka – Ojciec Leo
* Aldona Struzik – Matka Leo
* Krzysztof Stru¿ycki – Rubin
* Artur Kaczmarski
* Miros³awa Krajewska
* Jerzy Mazur
* Jacek Jarosz
* Bogna Wo¼niak

i inni

Teksty piosenek: Mi³ogost Reczek i Igor Kujawski
¦piewa³: Krzysztof Mielañczuk
Podobne torrenty
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E12 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E01 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E06 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E11 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E02 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E05 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E08 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E09 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E10 [DVBRip] [Dubbing PL]
[Dla Dzieci] Wielkie przygody ma³ego smoka - Tabaluga S03E04 [DVBRip] [Dubbing PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Inne » Dla Dzieci
Dodane05/05/2009 18:05:49
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 23:10:21
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe