Torrentów: 147003      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Demoscena Komputerowa - Dema PC
Kondycja:
Dodane: 21/11/2008
Rozmiar: 700.36 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 301

Ocena: N/A

Witam. Zamie¶ci³em tutaj najnowsze i najefektowniejsze Dema (produkcje prezentuj±ce mo¿liwo¶ci graficzne i muzyczne) naszego PC, by promowaæ tak piêkn± sztukê jak± jest Demoscena.
Zdajê sobie sprawê z tego ¿e produkcje te mo¿na ¶ci±gn±æ ze stron internetowych, ale nie ka¿dy u¿ytkownik wie o Scenie Komputerowej. Ponadto tu nie trzeba ich szukaæ i jest ich 700 Mb by móg³ kto¶ sobie nagraæ na CD.
Moja przygoda ze Scen± Komputerow± zaczê³a siê na komputerach 8-bitowych w latach 80 ubieg³ego wieku i muszê przyznaæ ¿e po dzi¶ dzieñ jest nadal fescynuj±ca. Zwa¿aj±c na ogromny postêp wydajno¶ciowy naszych komputerów dzisiejsze Dema przewy¿szaj± naj¶mielsze oczekiwania 8-bitowych koderów z tamtych czasów.

Wymagania systemowe: Ogólnie karta graficzna nowszej generacji (Pixel Shader 3.0), choæ na starszych tak¿e powinny wystartowaæ niektóre Dema.

Testowane na sprzêcie - AMD 64 Athlon X2 Dual Core, GeForce 9600GT

Demoscena

Potocznie okre¶leniem demoscena nazywa siê nieformalne zrzeszenie twórców (subkultura u¿ytkowników komputerów) zajmuj±cych siê tworzeniem tzw. dem.

Pocz±tki demosceny siêgaj± pocz±tków lat osiemdziesi±tych, kiedy to prê¿nie dzia³a³a tzw. crackscena - równie nieformalnie zrzeszenie osób zajmuj±cych siê ³amaniem zabezpieczeñ w komercyjnych programach (g³ównie grach). Crackerzy do³±czali najczê¶ciej do z³amanych przez siebie programów tzw. intra - ma³e programiki uruchamiane przed zasadniczym programem, informuj±ce, kto z³ama³ dany software. Z czasem intra ewoluowa³y: coraz wa¿niejsza stawa³a siê ich funkcja estetyczna, coraz czê¶ciej k³adziono nacisk na wykorzystywanie coraz to nowych efektów. Wraz z intrami ewoluowa³a te¿ czê¶æ cracksceny, przekszta³caj±c siê w demoscenê.

Zaczêto wydawaæ coraz to bardziej rozbudowane intra, powsta³a nowa kategoria demoscenowej produkcji - demo (od ang. demonstration). Programi¶ci zaczêli rywalizowaæ na tym polu. Coraz bardziej skomplikowane dema wymusi³y ³±czenie siê scenowców w grupy, gdzie ka¿dy z cz³onków mia³ jak±¶ specjalizacjê: kod, grafika, muzyka, design. Przed upowszechnieniem siê internetu rozprowadzaniem scenowych produkcji i zinów ("czasopism" wydawanych w formie elektronicznej) zajmowali siê swapperzy, którzy rozsy³ali je na dyskietkach zwyk³± poczt±. Licznie powstaj±ce grupy zaczê³y siê spotykaæ na organizowanych kilka razy do roku zlotach, tzw. demoparty.

Chocia¿ scena powstawa³a jeszcze na maszynach o¶miobitowych, (takich jak Atari czy Commodore), to prawdziwy rozkwit prze¿y³a w drugiej po³owie lat osiemdziesi±tych, wraz z pojawieniem siê komputera Amiga. Mimo ¿e obecnie scena koncentruje siê g³ównie na platformie Microsoft Windows, wci±¿ dzia³aj± grupy tworz±ce na komputerach 8-bitowych, 16-bitowych oraz najnowszych konsolach do gier. Domen± demosceny jest Europa. Coraz wiêkszym uznaniem twórców cieszy siê równie¿ system Linux.

Warto dodaæ, ¿e demoscenê tworz± nie tylko programi¶ci, ale tak¿e muzycy, graficy, twórcy ASCII-Artu i autorzy zinów po¶wiêconych tematyce scenowej.

To mój pierwszy Torrent, wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ ;)
Je¶li zbiór Dem siê spodoba to wystawie w niebawem 2 czê¶æ

Mi³ego Ogl±dania

Demoscena RULEZ :)
Podobne torrenty
[Muzyka] Depeche mode - alan wilder - dema 1981 [mp3]
[Dla Dzieci] Komputerowa Gratka - Trzy Czarownice [PL] [.iso]
[E-Booki + Audio] PSpice - komputerowa symulacja uk³adów elektronicznych - Jacek Izydorczyk [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Inne » Pozostałe - Różne
Dodane21/11/2008 12:11:23
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:31:20
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe