Torrentów: 146911      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Richard Dawkins - ¦lepy zegarmistrz [PL]
Kondycja:
Dodane: 26/11/2008
Rozmiar: 2.67 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 2990

Ocena: N/A

- ¦lepy zegarmistrz czyli, jak ewolucja dowodzi, ¿e ¶wiat nie zosta³ zaplanowany -

Autor: Richard Dawkins
Tytu³ orygina³u: THE BLIND WATCHMAKER WHY THE EVIDENCE OF EVOLUTION REVEALS A UNIVERSE WITHOUT DESIGN
T³umaczenie: Antoni Hoffman
Wydawnictwo: PIW - Pañstwowy Instytut Wydawniczy

-----------------------------------------------------------------

- O AUTORZE -

Richard Dawkins (ur. 26 marca 1941) – brytyjski zoolog, etolog, ewolucjonista i publicysta. Jest profesorem katedry Public Understanding of Science na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Jest propagatorem ewolucji biologicznej. W wydanej w 1976 ksi±¿ce Samolubny gen przedstawi³ koncepcjê ewolucji, w której jednostk± doboru naturalnego jest gen. Wprowadzi³ tam równie¿ pojêcie memu oraz zainicjowa³ powstanie memetyki. W 1982 w ksi±¿ce Fenotyp rozszerzony dowodzi³, ¿e dzia³anie fenotypu nie ogranicza siê do cia³a danego organizmu, ale rozci±ga siê na ¶rodowisko, w³±czaj±c w to tak¿e cia³a innych istot.

Jest zadeklarowanym antyteist±, dzia³a w "Brights movement", wspiera "Great Ape Project" - ruch, który wyznaczy³ sobie wywalczenie pewnych praw dla wszystkich hominidów. Jest te¿ inicjatorem akcji Out Campaign.

Krytykuje religiê jako niebezpieczny nonsens, który uczy wrogo¶ci wobec innych ludzi. Po zamachach na World Trade Center i Pentagon wezwa³ do ostrzejszej krytyki ¶wiatopogl±dów religijnych: "Skoñczmy wreszcie z tym cholernym szacunkiem!". Krytykuje równie¿ kreacjonizm, wiarê w zjawiska nadnaturalne i tzw. medycynê alternatywn±.

Dawkins jest doktorem honoris causa uniwersytetów: Westminster, Durham i Hull, oraz laureatem l Nagrody Literackiej "Los Angeles Times" (1987) oraz Srebrnego Medalu Londyñskiego Towarzystwa Zoologicznego (1989). Czasopismo "Prospect" umie¶ci³o Dawkinsa na trzecim miejscu na li¶cie najwybitniejszych wspó³czesnych intelektualistów znanych szerokiej publiczno¶ci (wyprzedzili go tylko Noam Chomsky i Umberto Eco).

Wiêcej o autorze mo¿na przeczytaæ pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

-----------------------------------------------------------------

- TRE¦Æ KSI¡¯KI -

W przedmowie autor pisze, ¿e napisa³ ksi±¿kê by przekonaæ czytelnika, nie tylko do prawdziwo¶ci darwinowskiej ewolucji, ale te¿ do tego, ¿e jest to jedyna znana nam teoria, która jest w stanie wyja¶niæ nasze istnienie.

Tytu³ jest nawi±zaniem do analogii zegarmistrza, któr± spopularyzowa³ William Paley w ksi±¿ce Natural Theology. Paley na pó³ wieku przed publikacj± O pochodzeniu gatunków Darwina twierdzi³, ¿e z³o¿ono¶æ ¿ywych organizmów jest dowodem na istnienie boskiego twórcy. Dowodzi³ tego za pomoc± analogii w postaci sytuacji w której istnienie tak skomplikowanego obiektu jak zegarek uzasadnia wiarê w istnienie inteligentnego zegarmistrza. Dawkins przeciwstawia ludzki sposób projektowania uwzglêdniaj±cy cel i planowanie z efektami doboru naturalnego porównuj±c dzia³anie procesu ewolucji do ¶lepego zegarmistrza.
Rozwijaj±c argumentacjê, ¿e dobór naturalny jest w stanie wyja¶niæ z³o¿ono¶æ i przystosowanie organizmów ¿ywych Dawkins najpierw rozwa¿a ró¿nice pomiêdzy mo¿liwo¶ciami rozwoju jakie daje czysta przypadkowo¶æ, a tymi które s± wynikiem po³±czenia przypadkowo¶ci z kumulatywnym doborem. Po przedstawieniu argumentów, ¿e ewolucja jest w stanie wyja¶niæ powstanie z³o¿ono¶ci, pod koniec ksi±¿ki Dawkins u¿ywa tego samego argumentu by dowie¶æ nielogiczno¶ci koncepcji istnienia boskiego stwórcy "bóstwo zdolne do skonstruowania ca³ej zorganizowanej z³o¿ono¶ci jak± widzimy w ¶wiecie organizmów ¿ywych, albo natychmiastowo, albo za po¶rednictwem sterowanego procesu ewolucji ... musi samo najpierw byæ w ogromnym stopniu z³o¿one" i nazywa to postulatem zorganizowanej z³o¿ono¶ci pozbawionym jakiegokolwiek wyja¶nienia.

¬ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepy_zegarmistrz
-----------------------------------------------------------------

Godna polecenia jest tak¿e strona: http://www.racjonalista.pl/
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - ¦lepy zegarmistrz [.PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Bóg urojony [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Samolubny gen [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Samolubny gen - Richard Dawkins [PL]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Rzeka genów [PL] [mp3@128]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieñstwa [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieñstwa - Richard Dawkins [PL]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Najwspanialsze widowisko ¶wiata [PL] [.pdf]
[TV + Seriale] The Atheism Tapes 5of6 Richard Dawkins [XviD]
[E-Booki + Audio] Richard Dawkins - Rozplatanie têczy - Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane26/11/2008 08:11:46
Ostatnie Uaktualnienie28/12/2012 14:15:54
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe