Torrentów: 155978      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Jan Jakub Kolski - Daleko od okna *2000* [TVRip.XviD] [PL]
Kondycja:
Dodane: 16/05/2009
Rozmiar: 701.50 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 1796

Ocena: N/A

Re¿yseria: Jan Jakub Kolski
Scenariusz: Cezary Harasimowicz
Zdjêcia: Arkadiusz Tomiak
Muzyka: Micha³ Lorenc
Rok produkcji: 2000
Premiera: 2000. 11. 17

Obsada aktorska:
Dorota Landowska (Barbara, ¿ona Jana),
Dominika Osta³owska (Regina Lilienstern),
Bartosz Opania (Jan),
Krzysztof Pieczyñski (Jod³a, granatowy policjant),
Karolina Gruszka (Helusia),
Dariusz Toczek (Marek, pomocnik Jana),
Adam Kamieñ (Dolke),
Magdalena Mirek (Zofia, ¿ona Jod³y),
Olgierd £ukaszewicz (wys³annik Reginy),
Grzegorz Damiêcki (wys³annik Reginy),
Ola Fiedeñ (Helusia),
Marysia Sabonis (Helusia),
Natalia Mikovic (Helusia),
Wiktoria Witczak (Helusia),
Filip Seweryñski (Sta¶, syn Jod³y),
Jerzy ¯ydkiewicz (ksi±dz chrzcz±cy Helusiê),
Sebastian Saulevitz (gefrajter),
Marcin Pa³ucki (¿andarm),
Bartosz Wo¼niak (¿andarm),
Krzysztof Brzezowski (¿andarm).

Dziewi±ty film fabularny w dorobku Jana Jakuba Kolskiego, jednego z najoryginalniejszych polskich re¿yserów wspó³czesnych.
Bez w±tpienia jeden z najlepszych polskich filmów 2000 roku. A przy okazji dowód na to, ¿e nasze kino - pomimo rozlicznych trudno¶ci - wci±¿ potrafi wydaæ dzie³o wa¿ne i godne uwagi. \"Daleko od okna\" stanowi tak¿e prze³om w karierze Jana Jakuba Kolskiego. Po raz pierwszy re¿yser zdystansowa³ siê od swojej ulubionej, wiejsko- mitycznej tematyki, dziêki której dokonywa³ - jak sam mówi³ - \"osobistych rozliczeñ ze ¶wiatem\". Etap \"rozliczeniowy\" w jego twórczo¶ci zakoñczy³a \"Historia kina w Popielawach\" (1998). \"Wierzê, ¿e teraz znajdê w sobie do¶æ wra¿liwo¶ci, by dostrzegaæ inne rzeczy\" - deklarowa³ Kolski w wywiadach i s³owa dotrzyma³. Na pierwszy rzut oka \"Daleko od okna\" jest filmem o holokau¶cie. Trudno o bardziej eksploatowany ostatnio temat, a jednak re¿yser nie powiela startych do cna klisz i martyrologicznych stereotypów. Spora w tym zas³uga Cezarego Harasimowicza i jego scenariusza, powsta³ego na kanwie prozy Hanny Krall. \"Daleko od okna\", choæ za punkt wyj¶cia ma historiê autentyczn±, daleko wykracza poza reporterski realizm w³a¶ciwy twórczo¶ci autorki \"Sublokatorki\". Dramatycznej opowie¶ci o ¯ydówce ukrywanej w czasie wojny przez Polaków Harasimowicz nadaje cechy uniwersalne, godne greckiej tragedii. Inkrustuje realistyczn± fabu³ê akcentami metaforycznymi i symbolicznymi (szafa jako symbol zniewolenia i upodlenia). Mroczne, \"klaustrofobiczne\" zdjêcia Arkadiusza Tomiaka przydaj± filmowi dusznej i ciê¿kiej atmosfery. Uwiarygodniaj± w ten sposób dramat Jana i Barbary, którzy przez lata nosz± na dnie serca straszn± tajemnicê i poczucie winy. Aktorskim odkryciem filmu jest Dorota Landowska w roli bezp³odnej kobiety, przyw³aszczaj±cej sobie córkê swego mê¿a i ukrywanej w szafie ¯ydówki. Uda³o jej siê stworzyæ fascynuj±cy, pe³en psychologicznych niuansów portret kobiety bezwzglêdnej i pod³ej, a zarazem naznaczonej cierpieniem, g³êboko upokorzonej. Znakomit±, choæ tylko drugoplanow±, kreacjê tworzy te¿ Krzysztof Pieczyñski jako granatowy policjant Jod³a. Pozornie pozbawiony skrupu³ów, cynicznie wykorzystuj±cy swoje stanowisko, lecz jednocze¶nie skrycie kochaj±cy Barbarê, powstrzymuj±cy siê przed denuncjacj±, dopóki ma choæ cieñ nadziei na wzajemno¶æ. Wszystko to sprawia, ¿e \"Daleko od okna\" nie sposób ogl±daæ obojêtnie. Przejmuj±ca historia opowiedziana przez Kolskiego wci±ga, hipnotyzuje, dr±¿y sumienie. Tadeusz Sobolewski pisa³: \"Odzwyczaili¶my siê traktowaæ kino jako twórczo¶æ w sensie dos³ownym. Tu uda³o siê stworzyæ na nowo jaki¶ ¶wiat, wpu¶ciæ nas do niego i sprawiæ, ¿e sta³ siê naszym ¶wiatem\".

W najnowszym polskim kinie, prócz produkcji czysto rozrywkowych, konstruuj±cych \"¶wiaty na niby\", wype³nione podkolorowanym, kokieteryjnym nihilizmem i przyozdobione scenami mordobicia, pojawiaj± siê czasem filmy obdarzone wiêkszym ³adunkiem znaczeniowym i emocjonalnym. Do takich w³a¶nie obrazów nale¿y \"Daleko od okna\" Jana Jakuba Kolskiego, zrealizowany na podstawie prozy Hanny Krall. Reporta¿ \"Ta z Hamburga\" pos³u¿y³ za podstawê scenariusza, autorstwa Cezarego Harasimowicza, który wokó³ autentycznej historii, zrekonstruowanej w dokumentalnej formie przez znan± pisarkê w tomie \"Taniec na cudzym weselu\", zbudowa³ pe³n± dramatyzmu opowie¶æ o ludziach, postawionych przed konieczno¶ci± dokonywania najwa¿niejszych i najtragiczniejszych wyborów. Przedstawiona w kameralnej, niemal klaustrofobicznej miejscami formie, wojenna, okupacyjna rzeczywisto¶æ sta³a siê sceneri±, w której rozgrywaj± siê losy czworga bohaterów, uwik³anych bolesn± wiêzi± - bezdzietne ma³¿eñstwo, Jan (Bartosz Opania) i Barbara (Dorota Landowska) ukrywa w swoim mieszkaniu ¯ydówkê, Reginê (Dominika Osta³owska). Zamkniêta w szafie kobieta, mimo nieludzkich warunków, w jakich przysz³o jej ¿yæ, ocala swoj± godno¶æ i zdolno¶æ do mi³o¶ci - miêdzy ni± i Janem rodzi siê uczucie. Kiedy na ¶wiat przychodzi ich dziecko - Helusia, okoliczno¶ci zmuszaj± ma³¿onków do przejêcia opieki nad dzieckiem - odbieraj± Reginie córkê. Usilne próby odzyskania jej, podejmowane przez ocalon± Reginê ju¿ po wojnie, nie przynosz± rezultatu. Zadaj±ca sobie pytania o w³asn± to¿samo¶æ doros³a Helusia, dla której przysy³aj±ca z Niemiec paczki druga matka jest w³a¶nie \"t± z Hamburga\", prowokuje do zadania sobie najwa¿niejszych, podstawowych pytañ, tak¿e widzów. Konstrukcja filmu bowiem, decyduje o przejêciu punktu widzenia g³ównych bohaterów. Owa wewnêtrzna perspektywa ogl±du, zmusza do zmierzenia siê z zagadnieniem ciê¿aru wspó³odpowiedzialno¶ci za jako¶æ egzystencji drugiego cz³owieka i postawienia siê w sytuacji osób, które mimo zagro¿enia ¿ycia oraz strachu, usi³uj± oprzeæ siê zezwierzêceniu i zniewoleniu. Metafora uwiêzienia i upokorzenia - szafa, w której ukrywa siê Regina, stanowi klucz do zrozumienia odmienno¶ci do¶wiadczeñ ludzi, którzy wbrew osaczeniu pragn± zachowaæ to, co najwa¿niejsze. Dziêki wra¿liwo¶ci i niezwyk³ej wyobra¼ni Kolskiego, odmalowuj±cego wewnêtrzny ¶wiat postaci, zmagaj±cych siê z w³asn± s³abo¶ci±, strachem, ale tak¿e wykazuj±cych siê nie³atw± odwag±, poznajemy nowy, tragiczny wymiar miêdzyludzkich relacji, potraktowanych z powag±, obc± wiêkszo¶ci filmów, zbywaj±cych odwieczne tematy schematyzmem przedstawienia. W \"Daleko od okna\" za¶, obserwujemy dramat najprawdziwszych, bo skonfrontowanych z ostateczno¶ci±, z ekstremum, uczuæ - strachu, mi³o¶ci, odwagi i odpowiedzialno¶ci.Nasycony intensywno¶ci± obraz, powstrzymuje siê na szczê¶cie od ³atwego melodramatyzmu - historia opowiedziana jest z pow¶ci±gliwo¶ci±, która pozwala w czysty, niezafa³szowany sposób zrelacjonowaæ wydarzenia. Blisko¶æ emocjonalna natomiast, któr± widz odczuwa w stosunku do protagonistów, a któr± zawdziêczamy zabiegom re¿ysera, zaopatruj±cego zw³aszcza Reginê w bogate ¿ycie psychiczne, zilustrowane w plastycznych, na wpó³ realnych wizjach i obrazach, pozwalaj± (do pewnego stopnia, naturalnie) wczuæ siê w po³o¿enie bohaterów, zbli¿yæ do nich. Odmienno¶æ spojrzenia na holokaust, na zag³adê, wynikaj±ca w³a¶nie z owej blisko¶ci, decyduje o szczególnym znaczeniu i miejscu tego filmu, formu³uj±cego podstawowe pytania i sk³aniaj±cego do zastanowienia siê nad kondycj± cz³owieka w zagro¿eniu, kiedy to ujawnia siê waga wszystkich czynów i decyzji. Niew±tpliw± zalet± obrazu jest znakomita obsada aktorska - dwie ¶wietne m³ode aktorki - Dominika Osta³owska i Dorota Landowska - maj±ce za sob± powa¿ne role teatralne oraz Bartosz Opania i Krzysztof Pieczyñski (wcielaj±cy siê w policjanta, zakochanego w Barbarze), stwarzaj± wiarygodne i przejmuj±ce wizerunki postaci, tkwi±cych w trudnym czworok±cie mi³osnym, rzuconym w wir nieludzkiej wojny.
Marta Olszewska

Informacja dodatkowe:
TVRip z kana³u TVPolonia, 16:9, bez wbudowanych angielskich napisów
Mi³ego ogl±dania.
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Daleko od okna (2000) [PDTV] [XViD] [AC3-H1] [PL]
[DivX - XviD] Jan Jakub Kolski - Graj±cy z talerza *1995* [TVRip.XviD] [PL]
[DivX - XviD] Jan Jakub Kolski - Pogrzeb kartofla *1990* [DVDRip.XviD] [PL]
[DivX - XviD] Jak daleko st±d, jak blisko *1971* [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.2/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.7/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.5/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.6/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.4/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
[TV + Seriale] Daleko od szosy odc.3/7 *1976* [TVRip] [DivX] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane16/05/2009 08:05:40
Ostatnie Uaktualnienie29/09/2012 09:45:29
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe