Torrentów: 156424      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Heroes of Might & Magic V [PL]
Kondycja:
Dodane: 22/05/2009
Rozmiar: 1.77 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 3
Pobrane: 5321

Ocena:

Heroes of Might & Magic V

producent: Nival Interactive
wydawca: Ubisoft

kategoria: strategiczne - cRPG

Data Premiery:
¦wiat: 19 maja 2006
Polska: 08 czerwca 2006

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet
wymagania wiekowe: 12+

no¶nik: 1 DVD

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=3535

Heroes of Might & Magic V to kolejna, pi±ta ju¿ ods³ona kultowej serii turowych gier strategicznych, traktuj±cej o przygodach tytu³owych bohaterów mocy i magii. Za przygotowaniem omawianego programu stoj± pracownicy studia developerskiego Nival Interactive, którzy w przesz³o¶ci opracowali takie pozycje jak m.in. Blitzkrieg, Silent Storm czy Etherlords.

Pi±ta ods³ona HoM&M przenosi graczy w bardziej dojrza³y ¶wiat (nie u¶wiadczymy tu wielu bajkowych czy ba¶niowych elementów, które w poprzednich czê¶ciach cyklu sta³y na porz±dku dziennym). Tym razem fantastyczna kraina staje siê celem nieustannych ataków zastêpów demonów, siej±cych spustoszenie na ziemiach, do których udaje im siê dotrzeæ. Demony zabijaj± równie¿ niedawno mianowanego króla ludzi, Nicolaia. Jego ¿ona, Isabel, targana chêci± zemsty na oprawcach, szybko zawiera jednak do¶æ niefortunne przymierze z armi± Nieumar³ych... Los ¶wiata spoczywa teraz na barkach nieustraszonych bohaterów, którzy musz± stan±æ w obronie swoich macierzystych frakcji oraz z dum± i honorem zaprowadziæ posiadane wojsko do zwyciêstwa nad przewa¿aj±cymi (pocz±tkowo) si³ami z³a. Zadaniem gracza jest oczywi¶cie powstrzymanie atakuj±cej hordy oraz wpisanie siê na sta³e w historiê fantastycznej krainy.

Rozgrywka zasadniczo nie uleg³a rewolucyjnym przeobra¿eniom, aczkolwiek twórcy wyra¼nie zaznaczaj± wiêksze skupienie na aspekcie strategii, ni¿ elementach role-playing. W czasie sze¶ciu kampanii singleplayer (ponad 30 zró¿nicowanych misji), graj±cy zajmuj± siê odkrywaniem i zajmowaniem coraz to nowszych obszarów, rozbudowuj± posiadane miasta, prowadz± rekrutacjê jednostek oraz nabywaj± nowe umiejêtno¶ci dla prowadzonych herosów.

W sumie udostêpniono ponad 40 ró¿nych kreatur oraz zaklêæ (w tym tak¿e, uwielbiane przez mi³o¶ników HoM&M, smoki). Czê¶æ bestii, z którymi walczymy lub które posiadamy we w³asnych szeregach posiada równie¿ unikalne czary i systematycznie wykorzystuje je na placu boju (na przyk³ad Anio³y potrafi± leczyæ). Liczba rodzajów miast (bardziej ¿ywe i mniej statyczne ni¿ w dotychczasowych ods³onach serii) zamyka siê w sze¶ciu, w³±czaj±c w to miêdzy innymi metropolie Ludzi, Demonów, czy Nieumar³ych. W grze pojawiaj± siê równie¿ Elfy oraz Orkowie.

Walka w dalszym ci±gu odbywa siê na terenie podzielonym na heksy, gdzie gracze naprzemian z przeciwnikiem kieruj± posiadanymi oddzia³ami. Bohaterowie zostali wy³±czeni z regularnej potyczki - ich rola sprowadza siê g³ównie do rzucania zaklêæ, u³atwiaj±cych dzia³anie wybranym jednostkom czy daj±cym im specjalne w³a¶ciwo¶ci. Na walkê wprowadzono jednak ró¿ne ograniczenia, na przyk³ad limit czasowy. Niewielk± rolê w czasie wirtualnych zmagañ odgrywa te¿ opcja dyplomacji, pozwalaj±ca na zawieranie sojuszy z innymi rasami w trakcie przechodzenia wybranej misji.

Po raz pierwszy w historii serii Heroes of Might & Magic wprowadzono w pe³ni trójwymiarowe ¶rodowisko rozgrywki z mnóstwem nowych obiektów, animacji, modeli jednostek czy budynków miast. W grze nie zabrak³o wci±gaj±cego trybu multiplayer, pozwalaj±cego na zmagania w piêciu ró¿nych opcjach (Internet, sieæ lokalna lub rywalizacja na zmianê przy jednym komputerze), jak równie¿ kompleksowego edytora poziomów, który umo¿liwia graczom tworzenie nowych map.

Minimalne wymagania sprzêtowe:
* OS: Windows 2000/XP, DirectX 9.0c April 2005
* CPU: Pentium 4 1.5 GHz / Athlon 2000+ or higher
* RAM: 512 MB or higher
* Video: 128 MB AGP GeForce4 Ti4200 / RADEON 8500 or higher video card
* CD/DVD-ROM speed: 32x
* Sound: DirectX compatible PCI 16-bit sound card
Podobne torrenty
[Gry PC] Heroes of Might and Magic [ENG]
[Gry PC] Heroes of Might & Magic V [PL]
[Gry PC] Heroes of Might & Magic V [PL]
[Gry PC] Heroes of Might and Magic I, II, III [ENG]
[Gry PC] Heroes Of Might And Magic 2 (Iso)
[Gry Konsole] Heroes of Might and Magic
[Gry PC] Heroes of Might and Magic [ENG]
[Gry PC] Heroes of Might and Magic III [PL]
[Gry PC] Heroes of Might and Magic V [2006][PC][RUS]
[Gry PC] Heroes of Might & Magic III Complete [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane22/05/2009 13:05:25
Ostatnie Uaktualnienie29/12/2012 00:27:53
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe