Torrentów: 149044      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Jan Van Helsing - Rozmowy ze ¶mierci± [PL]
Kondycja:
Dodane: 09/01/2009
Rozmiar: 1.41 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 0
Pobrane: 1988

Ocena: N/A

Jan Van Helsing - Rozmowy ze ¶mierci±

Co jaki¶ czas us³yszeæ mo¿na relacje - zazwyczaj osób pracuj±cych w hospicjach, ale równie¿ lekarzy, pielêgniarek i ksiê¿y - ¿e umieraj±cemu krótko przed jego ¶mierci± ukazuje siê czarna postaæ. Postaæ, która w naszym krêgu kulturowym znana jest jako Kuma ¦mieræ, kostucha czy kosiarz. Co¶ takiego prze¿y³ na przyk³ad Franz G. z Berchtesgaden, u którego pewnej nocy, przed wypraw± wspinaczkow±, pojawi³a siê przy ³ó¿ku czarna postaæ, mówi±c, ¿e "czas ju¿ dojrza³". Nastêpnego dnia jego przyjaciel i on spadli ze ska³y, przy czym przyjaciel straci³ ¿ycie, a on, ciê¿ko ranny, prze¿y³. Co sobie Pañstwo my¶licie, s³ysz±c takie historie? Czy to wyobra¼nia, halucynacje albo do¶wiadczenia w stanie upojenia, a mo¿e po prostu obrazy z pod¶wiadomo¶ci? Podobnie, ze zdrowym rozs±dkiem, podchodzi³by do takich opowie¶ci Jan van Helsing, gdyby sam nie spotka³ siê z ow± postaci± - na dwa tygodnie przed ciê¿kim wypadkiem samochodowym. Zafascynowany pojawieniem siê tej istoty, bêd±c pod wra¿eniem jej wygl±du, a przede wszystkim niesamowicie zaciekawiony, Jan van Helsing przez dwa lata próbowa³ nawi±zaæ z ni± bezpo¶redni kontakt, co uda³o mu siê w koñcu w grudniu 2004 roku. W pasjonuj±cym i niespotykanym na ¶wiecie wywiadzie omawiane by³y miêdzy innymi nastêpuj±ce kwestie: kim jest ta istota, czy przychodzi po dusze, dok±d je zabiera, co czuje, gdy zabiera duszê, czy jest nie¶miertelna, czy widzia³a kiedy¶ Boga, czy istnieje diabe³, czy istnieje piek³o, kto w³ada ¶wiatem, kiedy nadejdzie Antychryst, co wie o Jezusie, jak wygl±daj± za¶wiaty i wiele innych...

Jan Udo Holey, pseud. Jan van Helsing (ur. 1967) jest autorem wielu ksi±¿ek i w³a¶cicielem wydawnictwa Ama Deus Verlag. Od 1985 roku podró¿uje po ca³ym ¶wiecie, dokona³ kilku odkryæ w USA, Egipcie, Ameryce Po³udniowej i Azji, które poddaj± w w±tpliwo¶æ "rzeczowy" obraz ¶wiata.
Fragment ksi±¿ki:

Kim jeste¶?

Towarzyszê tobie od samego pocz±tku i bêdê z tob± do koñca twoich dni. Nie jestem odpowiedzialny tylko za "odchodzenie", lecz równie¿ za "przychodzenie". Pomagam duszy oddzielaæ siê od cia³a, pomagam jej równie¿ wej¶æ w cia³o. Nie jestem kosiarzem, jestem tym, który przekszta³ca ¶wiat³o lub ¶wiat³o¶æ. Przekszta³cam energiê, a to znaczy, ¿e nie przynoszê ¶mierci, nieszczê¶cia czy zguby. Zmieniam w³a¶ciwo¶ci tych, którzy siê pojawiaj±. Pobieram energiê ¿ycia (duszê) z cia³a, z materii. "Wyci±gam" energiê oddechu z cia³a i przekszta³cam j± tak, by mog³a dalej istnieæ w wy¿szym wymiarze i w wy¿szej czêstotliwo¶ci. Jestem wiêc tym, który przemienia (noc w dzieñ, cieñ w ¶wiat³o). ¦mieræ jest stanem przej¶ciowym, jest tylko zmian± czêstotliwo¶ci. Wkraczanie w ¿ycie równie¿ wymaga zmiany czêstotliwo¶ci. I ja za to odpowiadam.Podobne torrenty
[Gry Konsole] Van Helsing
[Pozostałe - Różne] Van Helsing 21 Wallpapers
[E-Booki + Audio] Jan van Helsing - Rêce precz od tej ksi±¿ki [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Jan van Helsing - Rêce precz od tej ksi±¿ki [PL] [. pdf]
[x 264] Van Helsing 2004 [BRRip.x264]
[DVD-R] Van Helsing (2004) [DVD] [PAL] [Lektor i Napisy PL]
[DivX - XviD] Stan Helsing [2009] [DvDrip] [ENG]
[DivX - XviD] Stan Helsing [DVDRip.XviD]
[DVD-R] Van Helsing (2004) [DVD5] [Lektor i Napisy PL]
[DivX - XviD] Van Helsing (2004) [720] [BRRip] [XviD] [AC3-D14] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane09/01/2009 12:01:19
Ostatnie Uaktualnienie07/03/2013 16:49:22
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe