Torrentów: 147506      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + Macintosh



Detale torrenta

Dynasty Warriors 6 [eng]
Kondycja:
Dodane: 12/05/2010
Rozmiar: 4.35 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 2
Pobrane: 7598





Ocena: N/A

wymagania sprzêtowe: Core 2 Duo 2.4 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 6600 lub lepsza), 5 GB HDD, Windows XP/Vista

Kolejna czê¶æ bardzo popularnej serii. "Dynasty Warriors 6" wprowadza przede wszystkim nowy system tworzenia combosów. Znacznie poprawiono tak¿e grafikê, a szczególnie animacjê zachowañ g³ównych bohaterów.

Dynasty Warriors 6 jest kolejnym przedstawicielem jednej z najpopularniejszych serii gier akcji, a konkretnie tzw. chodzonych bijatyk, czyli produkcji, w których koncentrujemy siê g³ównie na efektownej eliminacji pojawiaj±cych siê na ekranie przeciwników. Najnowsza ods³ona cyklu nie wprowadza tu ¿adnych zmian. W dalszym ci±gu stajemy wiêc do walk z przewa¿aj±cymi si³ami wroga, niejednokrotnie obserwuj±c na ekranie setki osób.

Najnowsza ods³ona cyklu nie zmienia prezentowanej tematyki. Przenosimy siê wiêc do dawnych Chin i bierzemy wiêc udzia³ w wydarzeniach z tzw. Epoki Trzech Królestw. Podobnie jak wcze¶niej, wszystkie wa¿niejsze wydarzenia ukazywane s± na profesjonalnie zrealizowanych filmach przerywnikowych. W trakcie zabawy przejmujemy kontrolê nad jednym z kilkudziesiêciu ró¿nych wojowników. Jedn± z najbardziej widocznych zmian zawartych w szóstej czê¶ci serii jest zupe³nie nowy system o nazwie renbu, odpowiedzialny za przeprowadzanie coraz bardziej z³o¿onych combosów. Podstawow± jego zalet± jest mo¿liwo¶æ kumulowania praktycznie niezliczonej ilo¶ci uderzeñ. Jest to uzale¿nione wy³±cznie od obecno¶ci przeciwników, z czym nie powinno byæ ¿adnego problemu. Oczywi¶cie zawarcie tego systemu prze³o¿y³o siê tak¿e na zwiêkszenie atrakcyjno¶ci rozgrywki. Przeciwników mo¿na bowiem likwidowaæ praktycznie bez wiêkszych przestojów.

W trakcie rozgrywki pojawiaj± siê te¿ mniej lub bardziej z³o¿one zadania, którym nale¿y sprostaæ. Wiele z tych misji mo¿e wp³yn±æ na dalszy rozwój sytuacji na polu bitwy. Przyk³adowo, zniszczenie prowadz±cej do zamku wroga bramy pozwoli sojuszniczym oddzia³om na szybsze zajêcie wybranej partii mapy. Wszystko to ma s³u¿yæ zwiêkszeniu znaczenia innych jednostek znajduj±cych siê na polu bitwy. Sterowana postaæ oprócz wyprowadzania ciosów potrafi te¿ wykonywaæ wiele innych akcji. Mowa tu zarówno o standardowych czynno¶ciach, jak wspinaniu siê na wy¿ej po³o¿one platformy czy p³ywaniu, jak i ciekawszych manewrach, umo¿liwiaj±cych na przyk³ad efektowne przeskakiwanie pomiêdzy znajduj±cymi siê na morzu statkami.

Bardzo du¿y nacisk po³o¿ono na poprawienie animacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem g³ównej postaci. Wykonywane ruchy ukazywane s± w bardzo szczegó³owy sposób. Nie zabrak³o tak¿e efektownych akrobacji, dziêki którym mo¿na ponadto pozbyæ siê wiêkszych grup przeciwników. Sterowany bohater u¿ywa oczywi¶cie wielu rodzajów broni. Oprócz standardowych katan mog± to byæ na przyk³ad zdecydowanie wiêksze w³ócznie, na które mo¿na nabijaæ wybranych przeciwników. Ca³o¶æ rozgrywana jest na trójwymiarowych mapach, nieco wiêkszych od tych z pi±tej czê¶ci serii.
Podobne torrenty
[Gry PC] Dynasty Warriors 6 [ENG]
[Gry Konsole] Dynasty Warriors 5 [eng] [ps2]
[Gry Konsole] Dynasty Warriors & Dynasty Warriors Vol.2
[xbox360] Dynasty Warriors 8 (2013) [RF] [LT+3.0] [ENG]
[Gry Konsole] Dynasty Warriors: Strikeforce [ENG]
[Gry Konsole] Dynasty Warriors Gundam 2 [ENG]
[Gry Konsole] Dynasty Warriors 6 [USA] [NTSC-U] [PS2DVD] [.iso]
[Gry PC] Dynasty Warriors 6 (2008) [ENGRUS]
[Gry PC] Patrician IV: Rise of a Dynasty [ENG]
[Muzyka] Kiss - Dynasty (1979) [FLAC]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/05/2010 11:05:22
Ostatnie Uaktualnienie22/08/2012 08:19:51
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej Emoticon



Wstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe