Torrentów: 147522      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

GRAW 2 (uzupe³nienia)
Kondycja:
Dodane: 27/12/2008
Rozmiar: 37.52 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 5
leecher(ów): 0
Pobrane: 93

Ocena: N/A

GRAW 2 PATCH CRACK SERIAL

Trzecia czê¶æ cyklu taktycznych gier akcji, tworzonych w zespole Red Storm pod okiem popularnego pisarza powie¶ci sensacyjnych - Toma Clancy’ego. Akcja tej produkcji ma miejsce w 2013 roku w Mexico City.

Trzecia czê¶æ cyklu taktycznych gier akcji, tworzonych w zespole Red Storm pod okiem popularnego pisarza powie¶ci sensacyjnych - Toma Clancy’ego. Akcja tej produkcji ma miejsce w 2013 roku w Mexico City. Wówczas to, w czasie trwania szczytu z udzia³em przywódców Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, meksykañscy rebelianci porywaj± prezydenta USA. Wcielamy siê w cz³onka oddzia³u „Duchów” i wyruszamy do centrum konfliktu trwaj±cego w Mexico City, aby przywróciæ tam ³ad i porz±dek oraz uratowaæ g³owê „najwiêkszego z mocarstw”.

Nowa gra to oczywi¶cie nadal realistyczny symulator walki ma³ym oddzia³em ¿o³nierzy w terenie zurbanizowanym. Oznacza to, ¿e nie wystarczy tu lecieæ przed siebie i zabijaæ wrogów jednego za drugim, gdy¿ taka taktyka szybko koñczy siê ¶mierci± gracza i jego podkomendnych. Nale¿y dok³adnie planowaæ akcje, wykorzystywaæ teren do os³ony, w zale¿no¶ci od panuj±cej sytuacji wydawaæ odpowiednie rozkazy ¿o³nierzom, tj. atakowaæ, wycofywaæ siê, okr±¿aæ, zmieniæ pozycjê etc. Autorzy gry wyposa¿yli j± w rozbudowany modu³ sztucznej inteligencji, w zwi±zku z czym sterowane przez komputer postacie zachowuj± siê racjonalnie - ¿o³nierze obu stron pod ostrza³em szukaj± schronienia, porozumiewaj± siê miedzy sob± itp.

Amerykañsk± armiê w grze wyposa¿ono w zaawansowany system bojowy (Integrated Warfighter System; w skrócie - IWS), bêd±cy po³±czeniem nowoczesnych typów broni z licznymi nowinkami elektronicznymi, w tym urz±dzeniami do komunikacji satelitarnej. Jego najwa¿niejsz± czê¶ci± jest he³m, w którego wbudowano szereg nowoczesnych, elektronicznych gad¿etów. Rozgrywkê obserwujemy z widoku z trzeciej perspektywy (z nad ramienia ¿o³nierzy), a na ekranie pojawia siê czytelny, nie ograniczaj±cy pola widzenia, system HUD (czê¶æ systemów zawartych w he³mie), na którym znajdujemy warto¶ciowe informacje o polu walki (zbiór okienek usytuowanych z boków ekranu). Równie¿ za pomoc± tych¿e okien w szybki sposób porozumiewamy siê z kolegami z oddzia³u, wzywamy posi³ki, ostrza³ artyleryjski czy bombardowanie, a tak¿e podziwiamy widoki z he³mów innych wojaków i ogl±damy komunikaty wideo.

Silnik Tom Clancy\'s Ghost Recon 3 nale¿y do jednych z najnowocze¶niejszych w bran¿y - gra zawiera szczegó³owe tekstury w wysokiej rozdzielczo¶ci, wykorzystuje te¿ zaawansowane efekty ¶wietlne i cz±steczkowe. Ghost Recon 3 mo¿e te¿ siê poszczyciæ realistycznym enginem fizycznym. Warto te¿ dodaæ, i¿ w tytule tym nie u¶wiadczymy czego¶ takiego, jak przerwy na dogrywanie siê kolejnych etapów, gdy¿ wszystko zosta³o po³±czone w jedn±, p³ynn± ca³o¶æ. W czasie rozgrywki nie ogl±damy równie¿ ¿adnych typowych animacji, gdy¿ wszystkie przerywniki opracowano przy wykorzystaniu engine\'u.

Tom Clancy\'s Ghost Recon 3 mo¿emy graæ, oczywi¶cie, tak¿e w trybie multiplayer.
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] PC Format - uzupe³nienia [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane27/12/2008 15:12:43
Ostatnie Uaktualnienie03/12/2012 11:59:00
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe