Torrentów: 146910      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

openSUSE 11.2 LiveCD (32bit)
Kondycja:
Dodane: 27/03/2010
Rozmiar: 693.00 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 5
leecher(ów): 0
Pobrane: 24637

Ocena: N/A

openSUSE 11.2 LiveCD GNOME (32bit)

SUSE Linux to prosta w obs³udze dystrybucja Linuksa, stworzona z my¶l± o u¿ytkownikach korzystaj±cych na co dzieñ z interfejsu graficznego, i przeznaczona zarówno dla u¿ytkowników domowych (openSUSE), jak i do zastosowañ komercyjnych (SUSE Linux Enterprise). Rozwijana pocz±tkowo w Niemczech przez SuSE GmbH, w styczniu 2004 przejêta przez firmê Novell. Pierwsza wersja systemu nosi³a nazwê S.u.S.E. (skrót od niem. Software- und System-Entwicklungsgesellschaft mbH, Nürnberg, od pa¼dziernika 1998 zmieniona na SuSE) i ujrza³a ¶wiat³o dzienne w marcu 1994. W grudniu 2006 Novell oddzieli³ otwart±, ogólnodostêpn± wersjê systemu, nazwan± openSUSE i rozwijan± przez spo³eczno¶æ z ca³ego ¶wiata, od wydania komercyjnego, oferowanego wraz z pomoc± techniczn± i skierowanego do zastosowañ profesjonalnych.
[pl.wikipedia.org]

Co nowego w openSUSE 11.2?
openSUSE 11.2 zawiera najnowsz± wersjê 2.6.31 J±dra Linuksa, serca i centrum zarz±dzania systemu openSUSE. Ponadto, system plików w openSUSE zosta³ zmieniony na now± wersjê, Ext4 zapewniaj±c± wiele usprawnieñ zapewniaj±cych najwy¿sz± wydajno¶æ.

openSUSE 11.2 zawiera tak¿e nowe oraz zaktualizowane sterowniki dla Twojego sprzêtu, zapewniaj±c wspó³dzia³anie wielu nowych urz±dzeñ z openSUSE. Ponadto, zwrócono szczególn± uwagê na wsparcie dla komputerów typu netbook, dziêki czemu nowe sterowniki pozwol± openSUSE dzia³aæ wydajniej i na wiêkszej ilo¶ci netbooków.

Rozwój ¶rodowisk graficznych dostêpnych w openSUSE 11.2 nie zwalnia tempa. Zawiera ono najnowsze KDE 4.3 oraz GNOME 2.28, a tak¿e wiele usprawnieñ opracowanych specjalnie dla openSUSE przez zespó³ jego twórców.

U¿ytkownicy KDE z pewno¶ci± bêd± zadowoleni z prac poczynionych nad integracj± Firefoksa i OpenOffice.org z ich pulpitem, spójnym i profesjonalnym opracowaniem graficznym oraz przeniesieniem wszystkich standardowych aplikacji KDE4 na now± platofrmê, w³±czaj±c w to KNetworkManager, Amaroka, Digikam, k3b, Konversation i inne.

Ci u¿ywaj±cy GNOME z kolei z pewno¶ci± spostrzeg± nowy, od¶wie¿ony wygl±d openSUSE 11.1 dziêki nowemu interfejsowi, nazywanemu Sonar.

Niezale¿nie od tego jakie ¶rodowisko wybierzesz, przegl±darka internetowa openSUSE i jego pakiet biurowy zapewni± mnóstwo nowo¶ci. Mozilla Firefox 3.5 daje u¿ytkowników wiêcej kontroli nad sposobem, w jaki chc± oni przegl±daæ Internet i komunikowaæ siê ze ¶wiatem, w³±czaj±c w to prze³±czanie siê miêdzy zak³adkami za pomoc± skrótku Ctrl-Tab i trybem prywatnego przegl±dania. OpenOffice.org 3.1 zapewnia jeszcze wiêcej nowych mo¿liwo¶ci, takich jak zdolno¶æ wykonywania z³o¿onej komunikacji dziêki mo¿liwo¶ciom komentowania dokumentów tekstowych, a tak¿e znacz±cym usprawnieniom aplikacji do rysowania.


file: openSUSE-11.2-GNOME-LiveCD-i686.iso
md5 checksum: 0e704f64c928d65741389f01b4d598c5
Podobne torrenty
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.2 LiveCD KDE (64bit)
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.2 LiveCD GNOME (64bit)
[Linux + Macintosh] OpenSUSE 11.3 [DVD] [i585] [32bit]
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.0 GoldMaster FINAL [DVD] [32bit] [iso] [mulitilang] [PL]
[Windows] AntiWinLocker LiveCD v4.0.7 [ENG]
[Windows] Ophcrack LiveCD 2.1.0 [ENG]
[Linux + Macintosh] Vyatta 4.0 - LiveCD [ENG]
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.1 VMware Virtual Machine
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.1 GNOME Live CD (i686)
[Linux + Macintosh] openSUSE 11.1 RETAIL - BOX [x86] [x86-64] [DVD9] [Multilang PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.opensuse.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Linux + Macintosh
Dodane27/03/2010 07:03:24
Ostatnie Uaktualnienie11/10/2012 06:49:31
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe