Torrentów: 155269      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + Macintosh



Detale torrenta

Barwy Szczê¶cia odc 265 [TVRip.XviD] [PL]
Kondycja:
Dodane: 06/05/2009
Rozmiar: 356.66 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 6
leecher(ów): 7
Pobrane: 32





Ocena: N/A

   * Serial tv
   * Produkcja: Polska
   * Rok produkcji: 2007-2009
   * Premiera: 2007. 09. 27
   * Gatunek: Telenowela
   * Dane techniczne: Barwny.
     Okres zdjêciowy rozpocz±³ siê 29 czerwca 2007.
     W serialu wykorzystano projekt osiedla \"Pod Sosnami\" autorstwa Marka Markiewicza.

Odcinek 265
Format AVI

Obsada aktorska:
Katarzyna Glinka (Kasia Górka), Grzegorz Milczarczyk (kierowca autobusu), Marcin Hycnar (Pawe³ Zwoleñski), Pawe³ Domaga³a (kolega Paw³a z akademika), Jolanta Lothe (Teresa Struzik, matka Marii Pyrki), Jan Hencz (Fryderyk Struzik, ojciec Marii Pyrki), Olaf Lubaszenko (Roman Pyrka, m±¿ Marii), Krzysztof Kiersznowski (Stefan Górka, ojciec Kasi), Agnieszka Pilaszewska (Jadwiga Górka, matka Kasi), Andrzej Dêbski (w³a¶ciciel mieszkania), Dorota Kolak (Anna Marczak, matka Julii), Bronis³aw Wroc³awski (Jerzy Marczak, ojciec Julii), Marta Nieradkiewicz (Julia Marczak), Piotr Jankowski (Piotr Walawski, m±¿ Marty), Katarzyna Zieliñska (Marta Walawska), Iza Kuna (Maria Pyrka, córka Marii i Romana), Jakub Ma³ek (Wojtu¶ Pyrka, syn Marii i Romana), Marek Molak (Hubert Pyrka, syn Marii i Romana), Olaf Kaprzyk (Sta¶ Pyrka, syn Marii i Romana), Natalia Zambrzycka (Agatka Pyrka, córka Marii i Romana), Iza Zwierzyñska (Iwonka Pyrka, córka Marii i Romana), Jan Pêczek (Zenek Grzelak), Jan Jurewicz (pan Wiesio), Anna Popek (dziennikarka Anna Popek), Dariusz ¯ak (d¼wiêkowiec), S³awomira £oziñska (Barbara Jakubik), Sebastian Cybulski (Ksawery Rybiñski)

serial obyczajowy twórców popularnego \"M jak mi³o¶æ\". To historia z ¿ycia wziêta, opowiadaj±ca o codziennych sprawach, rado¶ciach i troskach, pe³na mi³osnych uniesieñ, ale tak¿e intryg, zdrad i k³amstw. Przedstawiciele m³odego pokolenia dopiero staraj± siê wybraæ w³asn± drogê ¿yciow±, natomiast ich rodzice próbuj± odnale¼æ siê w nowej rzeczywisto¶ci. Miejscem akcji jest spokojna ulica Zaciszna na obrze¿ach Warszawy. Lokaln± spo³eczno¶æ tworz± mieszkañcy, którzy ¿yj± tu od lat i doskonale siê znaj±. Niebawem na Zacisznej pojawiaj± siê jednak nowi mieszkañcy, którzy wprowadzaj± siê do ¶wie¿o zbudowanego osiedla \"Pod sosnami\". Czy ich szczê¶cie bêdzie mia³o inne barwy? W serialu, obok znanych i lubianych aktorów (Olaf Lubaszenko, S³awomira £oziñska, Jolanta Lothe, Zbigniew Buczkowski, Agnieszka Pilaszewska, Marzena Tryba³a, Bronis³aw Wroc³awski) pojawiaj± siê wschodz±ce gwiazdki ma³ego i du¿ego ekranu, które dziêki \"Barwom szczê¶cia\" zapewne zyskaj± popularno¶æ i zdobêd± sympatiê widzów. G³ówni bohaterowie serialu to: Pawe³ Zwoleñski (Marcin Hycnar) i Julia Marczak (Marta Nieradkiewicz) - para m³odych ludzi, którzy wprowadzaj± siê do pierwszego wspólnego mieszkania. Oboje pochodz± z Zakrzewia, do Warszawy przyjechali dopiero dwa lata temu, na studia. Na ich szczê¶ciu cieniem k³adzie siê jednak fakt, ¿e Julia ok³amuje rodziców mówi±c, ¿e nadal mieszka z kole¿ank±, a nie z ch³opakiem, którego kocha. Dziewczyna nie chce wyznaæ prawdy, boj±c siê, ¿e rodzice nigdy nie zaakceptuj± Paw³a. Przyczyny takiego stanu rzeczy nale¿y szukaæ w wydarzeniach sprzed kilku lat. Z kolei Marta (Katarzyna Zieliñska) i Piotr (Piotr Jankowski) Walawscy to zamo¿ne ma³¿eñstwo z siedmioletnim sta¿em, które zajmuje jeden z najdro¿szych apartamentów. Oboje s± lud¼mi sukcesu: Piotr jest dyrektorem w banku, Marta jest zastêpc± redaktora naczelnego w popularnym miesiêczniku dla kobiet. Maj± wszystko, o co w ¿yciu zabiegali: luksusowe mieszkanie, drogie samochody. Teraz przyszed³ czas na dziecko, ale w codziennej pogoni trudno nagle zwolniæ i zacz±æ ¿yæ w zupe³nie innym rytmie. Na Zacisznej mieszkaj± równie¿ Jadwiga (Agnieszka Pilaszewska) i Stefan (Krzysztof Kiersznowski) Górkowie - ma³¿eñstwo w ¶rednim wieku. Ich córka Ka¶ka (Katarzyna Glinka) niedawno wróci³a z Anglii, gdzie przez sze¶æ lat przesz³a prawdziw± szko³ê ¿ycia. Ka¶ka jest ambitna, przebojowa i bardzo atrakcyjna. Wydaje siê, ¿e ¶wiat stoi przed ni± otworem. Rodzice jednak nie wiedz±, ¿e dziewczyna ukrywa przed nimi pewn± tajemnicê. Jej sekret ma korzenie w Londynie. Ka¶ka stara siê za du¿o nie opowiadaæ rodzinie o pobycie za granic±, ale prawda prêdzej czy pó¼niej musi wyj¶æ na jaw. Jeszcze jedna rodzina z ulicy Zacisznej to Maria (Izabela Kuna) i Roman (Olaf Lubaszenko) Pyrkowie - para dobrana i, mimo up³ywu lat, wci±¿ niezmiennie w sobie zakochana. Maj± piêcioro dzieci. Roman jest ratownikiem medycznym. Maria, jak dot±d, zajmowa³a siê g³ównie prowadzeniem domu i opiek± nad gromadk± dzieci. Teraz chcia³aby znale¼æ sobie jakie¶ zajêcie. Razem z Pyrkami mieszkaj± te¿ rodzice Marii, Teresa (Jolanta Lothe) i Fryderyk (Jan Hencz) Struzikowie. Razem tworz± wielopokoleniow±, kochaj±c± siê rodzinê. ¯yj± skromnie, ale potrafi± cieszyæ siê ka¿dym dniem. Czasami jednak i oni prze¿ywaj± k³opoty i domowe burze. Najczê¶ciej z winy Teresy, która nie jest do koñca przekonana, czy córka nie mog³a znale¼æ sobie lepszego partnera ¿yciowego. Budowa nowego osiedla przy ulicy Zacisznej dobiega ju¿ koñca, jednak nie wszyscy okoliczni mieszkañcy ciesz± siê z tego powodu. Nowe s±siedztwo to przecie¿ zawsze nowe k³opoty i niedogodno¶ci. Ich niezadowolenie i obawy zderzaj± siê z rado¶ciami i nadziejami lokatorów ¶wie¿o oddanych budynków. [TVP]
Podobne torrenty
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 302 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 259 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 255 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 257 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 278 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy szczê¶cia odc.94 [TVRip] [XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 247 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 270 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 276 [TVRip.XviD] [PL]
[TV + Seriale] Barwy Szczê¶cia odc 249 [TVRip.XviD] [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://vip.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane06/05/2009 01:05:56
Ostatnie Uaktualnienie24/01/2013 05:41:49
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej Emoticon



Wstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe