Torrentów: 153051      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Cannon Fodder 1 & 2 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 21/03/2009
Rozmiar: 2.53 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 3407

Ocena: N/A

Producent: Sensible Software
Wydawca: Sensible Software
Gatunek: zrêczno¶ciowe
¦wiatowa premiera: 29 listopada 1994
Polska premiera: obecnie brak planów wydania
Tryb gry: single player
Wymagania wiekowe: brak ograniczeñ

Jedna z najpopularniejszych strzelanin pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi±tych, absolutny klasyk w historii komputerowej rozrywki. Cannon Fodder pozwoli Ci siê wcieliæ w rolê amerykañskich marines i wykonaæ szereg misji o wzrastaj±cym poziomie trudno¶ci, w ró¿nych czê¶ciach naszego globu.

Cannon Fodder to jedna z najpopularniejszych strzelanin pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi±tych, szczególnie ciep³o wspominana przez u¿ytkowników komputerów Amiga. PC-towa konwersja jest ca³kiem niez³a i dorównuje orygina³owi, zarówno pod wzglêdem wykonania, jak i ogólnej miodno¶ci. Produkt Sensible Software pozwala nam wcieliæ siê w rolê amerykañskich marines, którzy wykonuj± rozmaite zadania na terenie ca³ego globu. Akcjê gry widzimy z góry, a ca³o¶æ od biedy mo¿na sklasyfikowaæ jako uproszczon± strategiê czasu rzeczywistego. Strzelania bêdzie mnóstwo, ale od czasu do czasu trzeba bêdzie tak¿e solidnie pomy¶leæ.

Program oferuje 24 misje. Ka¿da z nich, podzielona jest na kilka mniejszych etapów, zwanych fazami (maksymalnie mo¿e ich byæ sze¶æ). Zmagania bêdziemy toczyæ w czterech odmiennych warunkach klimatycznych: arktycznym, umiarkowanym, zwrotnikowym i pustynnym. W pó¼niejszej fazie gry pojawi siê tak¿e mo¿liwo¶æ eksploracji podziemnych instalacji wroga. Stawiane przed nami zadania najczê¶ciej ograniczaj± siê do wyeliminowania wojsk przeciwnika i zniszczenia wszystkich wystêpuj±cych na planszy budynków, chocia¿ trafiaj± siê tak¿e rozkazy bardziej egzotyczne, np. uwolnienie i ewakuacja zak³adników. Ilo¶æ ¿o³nierzy przydzielanych do poszczególnych etapów jest ró¿na i waha siê od jednego do o¶miu. Je¿eli Twoi podopieczni zgin±, mo¿emy skorzystaæ z posi³ków i powtórzyæ dan± misjê. Nic jednak nie trwa wiecznie. Ilo¶æ rekrutów jest ograniczona i kiedy ich zabraknie, czeka Ciê definitywny koniec gry.

Sterowanie ¿o³nierzami jest proste i nie powinno nastrêczaæ Ci wiêkszych trudno¶ci. Lewym przyciskiem myszy przemieszczamy ich po planszy, natomiast prawym strzelamy w wybranym kierunku. Wci¶niêcie obu naraz powoduje rzucenie granatu, lub uderzenie z bazooki, o ile oczywi¶cie je posiadamy. W pó¼niejszych misjach bêdziesz móg³ tak¿e skorzystaæ z dobrodziejstw zaawansowanej techniki militarnej, do których zaliczaj± siê helikoptery, gaziki i czo³gi. ¯eby uruchomiæ dany pojazd, wystarczy do niego wsi±¶æ, a nastêpnie kierowaæ w znany ju¿ sposób.

Niech Ciê nie zwiedzie pozorna ³atwo¶æ pocz±tkowych etapów. S³u¿± one tylko zaznajomieniu siê z regu³ami rozgrywki, potem poziom trudno¶ci niebotycznie ro¶nie. Dodatkowym mankamentem jest niemo¿no¶æ zapisywania stanu gry w dowolnym momencie - opcja ta jest dostêpna dopiero po zakoñczeniu ca³ej misji. Mimo tego, Cannon Fodder naprawdê wci±ga i nie pozwala odej¶æ od monitora. Intuicyjny interfejs, spora dawka humoru i przyzwoita oprawa audiowizualna pozwalaj± zapomnieæ o ewentualnych niepowodzeniach. Bez w±tpienia, jest to program wybitny i nie zagranie w niego choæ raz, jest po prostu grzechem.
Podobne torrenty
[Muzyka] VA - Cookin Soul and Don Cannon
[Muzyka] DJ D - Tec DJ Cannon Banyon & DJ Dyce
[Muzyka] DJ Cannon Banyon - Shootin The Breeze Vol 40
[Muzyka] Don Cannon & Young Chris - The Network
[Muzyka] DJ Cannon Banyon - Shootin The Breeze 42
[Muzyka] Don Cannon & The Cool Kids - Merry Christmas
[Muzyka] Don Cannon & Young Jeezy - Trap Or Die 2 (2010)
[Muzyka] DJ Cannon Banyon - Shootin The Breeze Going To The Future
[Muzyka] DJ Cannon Banyon & DJ Dyce - Shootin The Breeze 41 [Mp3]
[Muzyka] DJ Cannon Banyon, DJ Effect & DJ Dyce - Dirt Road R&B
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane21/03/2009 08:03:38
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 23:57:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe