Torrentów: 147522      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Left 4 Dead [ENG]
Kondycja:
Dodane: 27/12/2008
Rozmiar: 4.31 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 2
Pobrane: ---

Ocena:

Left 4 Dead studia Turtle Rock to gra z gatunku dru¿ynowych strzelanek w stylu Counter Strike z bardzo silnymi akcentami w³a¶ciwymi dla survival horrorów.

Left 4 Dead studia Turtle Rock to gra z gatunku dru¿ynowych strzelanek w stylu Counter Strike z bardzo silnymi akcentami w³a¶ciwymi dla survival horrorów. Rzecz dzieje siê na terenie Stanów Zjednoczonych stoj±cych na krawêdzi zag³ady: z³o¶liwy wirus wymkn±³ siê spod kontroli naukowców i zaatakowa³ ludzko¶æ zmieniaj±c cz³owieka w oszala³e, pa³aj±ce ¿±dz± mordu monstrum. Gracz wciela siê w jedn± z nielicznych osób odpornych na mutacjê, a jego zadaniem jest wydostanie siê z metropolii opanowanej przez mutanty. Wraz z grupk± podobnych sobie uciekinierów szukamy ratunku.

Zgodnie z regu³ami gatunku podstawowe znaczenie ma kooperacja z innymi graczami. W Left 4 Dead samotny strzelec nie ma wiêkszych szans prze¿ycia - tylko ¶cis³a wspó³praca z towarzyszami daje nadzieje na unikniêcie ¶mierci. Autorzy przygotowali po cztery typy postaci dla ka¿dej ze stron. Je¶li zamierzamy wcieliæ siê w rolê uciekinierów mo¿emy wybieraæ pomiêdzy: Billem, weteranem z Wietnamu; Louisem, mened¿erem w sieci sklepów z elektronik±; Zoey, nastolatk± z bogatej rodziny oraz Francisem, wielkim, g³o¶nym, nieco ordynarnym, ale lojalnym osi³kiem. Wybieraj±c tê stronê konfliktu musimy liczyæ przede wszystkim na zgranie i koordynacjê dzia³añ, poniewa¿ postaci nie ró¿ni± siê za specjalnie posiadanymi umiejêtno¶ciami. Co wiêcej wszystkie u¿ywaj± tych samych broni - korzystamy ze wszystkiego, co uda nam siê znale¼æ w opuszczonych domach: pistolety, strzelby my¶liwskie, shotguny albo te¿ bronie w³asnej roboty typu koktajle Mo³otowa czy amatorskie bomby. Zupe³nie inaczej rzecz ma siê w przypadku wybrania drugiej strony konfliktu, czyli mutantów. Tu równie¿ s± cztery dostêpne postaci: Boomer, Smoker, Hunter i Tank. Ka¿da z nich ma indywidualne umiejêtno¶ci determinuj±ce technikê gry. Na przyk³ad Boomer potrafi wymiotowaæ strumieniem krwi, która przyci±ga do ofiary hordy mutantów, z kolei Smoker posiada d³ugi na dziesiêæ metrów jêzor, którym mo¿e chwytaæ ludzi (na przyk³ad by wyci±gn±æ ich z kryjówki). Z racji tego, i¿ mutanci nie mog± u¿ywaæ broni, kieruj±c nimi najlepiej jest preferowaæ dzia³anie z ukrycia, w oczekiwaniu na dogodny moment do ataku. A tego schematu wy³amuje siê jedynie Tank, olbrzym mog±cy przebijaæ siê przez ¶ciany i ciskaæ samochodami – tu finezja nie jest potrzebna. G³ówn± si³± zainfekowanych ludzi jest przewaga liczebna – po prostu rzucaj± siê szturmem na ofiary, by rozerwaæ je na strzêpy.

Twórcy tytu³u przygotowali cztery kampanie sk³adaj±ce siê z piêciu map ka¿da. Ca³o¶æ zgrabnie jest spiêta scenariuszem ³±cz±cym wszystko w jedn± ca³o¶æ. W ten sposób na ka¿dej mapie mamy inny cel do zrealizowania - cel stanowi±cy kolejny etap historii. Nie nale¿y oczekiwaæ wielkiego zró¿nicowania – wszak za ka¿dym razem chodzi o to, by ¿ywym dotrzeæ do punktu zbiórki, sk±d zabior± nas w nastêpne miejsce.

Oprócz wieloosobowej rozgrywki online mo¿emy tak¿e zagraæ w Left 4 Dead w trybie single player. Wtedy to ruszamy do boju w asy¶cie towarzyszy kierowanych przez sztuczn± inteligencjê.
Podobne torrenty
[Gry PC] Left 4 Dead [ENG]
[Gry PC] Left 4 Dead 2 v.2.0.2.4 [PL]
[Gry PC] Left 4 Dead [ENG]
[Gry PC] Left 4 Dead 2
[Gry PC] Left 4: Dead 2
[Gry PC] Left 4 Dead 2
[Gry PC] Left 4 Dead 2
[Gry Konsole] Left 4 Dead 2
[Gry PC] Left 4 Dead [ENG]
[Gry PC] Left 4 Dead 2 - v2.0.1.1
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane27/12/2008 15:12:28
Ostatnie Uaktualnienie20/03/2013 19:06:39
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe