Torrentów: 146309      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Analiza techniczna rynków finansowych - Murphy John J [PL]
Kondycja:
Dodane: 22/11/2008
Rozmiar: 79.05 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 586

Ocena: N/A

naliza techniczna rynków finansowych

Autor : Murphy John J.

ISBN: 83-87014-22-2
Stron: 552
Format: 17x24cm

O bardzo niewielu opracowaniach mo¿na powiedzieæ, ¿e s± zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a w³a¶nie tak jest od lat w wypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna Murphy'ego. Ta klasyczna pozycja, zwana "bibli±" analizy technicznej, ukazuje siê tym razem w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Autor dokona³ zmian i uaktualnieñ w ka¿dym rozdziale dodaj±c tak¿e trzy ca³kowicie nowe. Dotycz± one nie omawianych wcze¶niej wska¼ników, które opracowano w ostatnich latach, wykresów ¶wiecowych ("¶wiece japoñskie") oraz powi±zañ miêdzy poszczególnymi rynkami. Odrêbnie omówione zosta³y tak¿e systemy transakcyjne. Wydanie zawiera te¿ blisko 300 nowych wykresów.

Ca³o¶æ, pierwotnie zorientowana g³ównie na rynki terminowe, zawiera obecnie odniesienia do ró¿nych rynków finansowych, co nadaje temu dzie³u charakter uniwersalny. Polski przek³ad nowego wydania amerykañskiego z 1999 roku uzupe³niony zosta³ równie¿ o obszerny zbiór testów i problemów, który w Stanach Zjednoczonych sprzedawany jest jako odrêbna ksi±¿ka. Obecne wydanie polskie opatrzone jest równie¿ s³ownikiem terminów i indeksami u³atwiaj±cymi korzystanie z tego podrêcznika. Dziêki tym zmianom bestseller Murphyego tak w ¶wiecie anglojêzycznym, jak i w Polsce zachowa zapewne sw± dotychczasow± rangê tak¿e w nowym milenium.

Jest bardzo wiele ksi±¿ek, ale absolutnie najlepsz± i bezkonkurencyjn± jest "Analiza techniczna rynków finansowych" Johna Murphy'ego.

Gary Wagner - International Pacific Trading Company

O autorze:
John J. Murphy zajmuje siê analiz± techniczn± od trzydziestu lat. By³ dyrektorem zespo³u Futures Technical Research i starszym doradc± w Merrill Lynch. Przez siedem lat wspó³pracowa³ jako analityk z telewizj± CNBC. Jest autorem trzech ksi±¿ek, w tym Analizy technicznej, poprzedniczki tej ksi±¿ki. Jego druga praca, Miêdzyrynkowa analiza techniczna, stworzy³a now± dziedzinê badañ. W swojej trzeciej ksi±¿ce, Visual Investor, Murphy stosuje analizê techniczn± do badania rynku funduszy powierniczych.

W 1996 roku John J. Murphy za³o¿y³ wraz z twórc± oprogramowania Gregiem Morrisem firmê MURPHYMORRIS, Inc., która zajmuje siê tworzeniem interaktywnych programów edukacyjnych i oferuje inwestorom bie¿±ce analizy. Ich adres internatowy to: http://www.murphymorris.com.

John J. Murphy prowadzi tak¿e w³asn± firmê konsultingow±, JJM Technical Advisors, z siedzib± w Oradell, New Jersey

Warszawa 1999; oprawa: miêkka

Spis tre¶ci:

Filozofia analizy technicznej
Teoria Dowa
Tworzenie wykresów
Podstawowe pojêcia analizy trendu
Podstawowe formacje zapowiadaj±ce odwrócenie trendu
Podstawowe formacje zapowiadaj±ce kontynuacjê trendu
Wolumen i liczba otwartych kontraktów
Wykresy d³ugoterminowe
¦rednie krocz±ce
Oscylatory i opinia wiêkszo¶ci
Wykresy punktowo-symboliczne
¦wiece japoñskie
Teoria Elliotta
Cykle
Komputery i systemy transakcyjne
Zasady zarz±dzania pieniêdzmi i taktyka zawierania transakcji
Rynki akcji a rynki terminowe. Analiza miêdzyrynkowa
Wska¼niki rynku akcji
Lista najwa¿niejszych kwestii
Dodatki:
A. Zaawansowane wska¼niki techniczne
B. Profil rynku
C. Zasady tworzenia systemu transakcyjnego
S³ownik
Bibliografia
Zbiór zadañ
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Miêdzyrynkowa analiza techniczna - John J. Murphy [PL]
[E-Booki + Audio] Schwager - Analiza techniczna rynków terminowych [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] John C. Ritchie - Analiza fundamentalna [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Analiza fundamentalna - John C. Ritchie [PL]
[DivX - XviD] Prawo Murphy'ego - La Loi de Murphy *2009* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Prawo Murphy\'ego - Murphy\'s Law *1986* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[Muzyka] Sunshine - John Murphy (Original Motion Picture Soundtrack - OST - 320kbps - AMLG Edition) (2007) [mp3@320kbps]
[DivX - XviD] Prawo Murphy\'ego - Murphy\'s Law (1986)
[E-Booki + Audio] Mikrobiologia techniczna [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane22/11/2008 07:11:15
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:30:32
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe