Torrentów: 155978      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Tomb Raider: Underworld [ENG]
Kondycja:
Dodane: 16/05/2009
Rozmiar: 1.40 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 153
leecher(ów): 172
Pobrane: 143

Ocena: N/A

Jêzyki-Eng,Ger,Ita,Spa,Fra
Rozmiar-1.4 GB
Plik-ISO
Typ-PAL

Crystal Dynamics ( producent )
SCi / Eidos ( wydawca )
Cenega Poland ( dystrybutor PL )
gry akcji ( TPP ) / przygodowe
23 stycznia 2009 ( ¶wiatowa data premiery )
11 marca 2009 ( data wydania w Polsce )
23 stycznia 2009 ( Europejska data premiery ) (PAL)
16 lutego 2009 ( data premiery w USA ) (NTSC)
tryb gry: single player
no¶nik: 1 DVD
wymagania wiekowe: 16+

Screeny: http://www.gamershell.com/ps2/tomb_raider_underworld/screenshots.html

Kolejna ods³ona s³awnego cyklu gier o przygodach pani archeolog. Fabu³a nawi±zuje g³ównie do poszukiwañ artefaktów zwi±zanych z mitycznym nordyckim bogiem Thorem.
Tomb Raider: Underworld to ósma ods³ona s³awnego cyklu gier o pani archeolog. Za jego najnowsz± czê¶æ odpowiedzialne jest studio Crystal Dynamics, które ju¿ wcze¶niej mia³o do czynienia z Lar± Croft przy odcinkach Anniversary oraz Legend. Wydawc± niezmiennie pozostaje Eidos Interactive.
Fabu³a gry nawi±zuje g³ównie do poszukiwañ artefaktów zwi±zanych z mitycznym nordyckim bogiem Thorem. Lara Croft l±duje min. w po³udniowym Meksyku, gdzie celem jej zainteresowañ jest ¶wiat Podziemi – Xibalba. Zwiedza tak¿e staro¿ytne ruiny tajlandzkiej ¶wi±tyni, nurkuje w Morzu ¦ródziemnym i Morzu Arktycznym. We wszystkich tych miejscach odwiedzimy lokacje zwi±zane z mitologicznymi krainami zmar³ych - Xibalb±, Valhall± czy Niflheimem. Underworld stanowi bezpo¶redni± kontynuacjê Legendy, A Lara nie ustêpuje w poszukiwaniach mitycznego Avalonu, w którym ma nadziejê odnale¼æ matkê.
Rozgrywka to po³±czenie skakania, biegania, przesuwania d¼wigni, rozwi±zywania zagadek oraz walczenia. Do dyspozycji dostajemy te¿ bardzo pomocny przy eksploracji hak przywi±zany do liny oraz nowe triki. Miêdzy innymi mo¿emy wspinaæ siê po kolumnach, docieraj±c do trudnodostêpnych, wysoko po³o¿onych miejsc. Ponadto wygimnastykowana bohaterka potrafi wdrapywaæ siê na te ¶ciany, które posiadaj± jakiekolwiek wy¿³obienia. Co wiêcej Lara, jednocze¶nie trzymaj±c siê jedn± rêk± krawêdzi lub przylegaj±c do kolumny, potrafi strzelaæ do ruchomych celów. £±cznie seksowna pani archeolog wykonuje blisko tysi±c ró¿norodnie animowanych ruchów. Lara posiada te¿ motor do poruszania siê pomiêdzy odleg³ymi od siebie lokacjami. Dla przyk³adu ustawiwszy elementy uk³adanki w okre¶lonej kombinacji sprawimy, ¿e w oddali otworz± siê sekretne drzwi. Staraj±c siê dobiec na miejsce, Lara z pewno¶ci± nie zd±¿y. W takich chwilach warto wskoczyæ na pojazd, dziêki któremu pokonujemy dystans o wiele szybciej.
Gra oferuje czê¶ciowo nieliniow± rozgrywkê. W momencie gdy natkniemy siê w d¿ungli na k³usownika czyhaj±cego na zwierzynê, mo¿emy wybraæ jedn± z dwóch opcji. Pierwsz± jest wycofanie siê i przyczajenie niedaleko, aby zaobserwowaæ przebieg ich walki. Po pojedynku mo¿emy wyskoczyæ z ukrycia i dobiæ przeciwnika. Drugim wyj¶ciem jest otwarty atak na obydwu wrogów. Oponenci, którzy nas zauwa¿±, tak samo jak my kieruj± siê instynktem przetrwania. Mog± zastawiaæ na nas pu³apki, zachodziæ od ty³u itd. Na szczê¶cie Lara nie jest bezbronna. Podczas walki jej podstawowym arsena³em s± piê¶ci oraz kopniaki. Nieocenione okazuj± siê równie¿ pistolety i granaty. Co wiêcej, mo¿emy u¿ywaæ otoczenia jako broni, na przyk³ad ³api±c wbit± w ziemiê tyczkê i rzucaj±c ni± w przeciwników. Wa¿n± nowo¶ci± jest te¿ system równoczesnego strzelania do dwóch ró¿nych celów. U¿ywaj±c broni palnej, bohaterka nie musi ju¿ skupiaæ siê na jednym celu, co czyni rozgrywkê bardziej dynamiczn±. Naszymi przeciwnikami w g³ównej mierze bêd± dzikie zwierzêta. Ludzi spotykamy niewielu, w koñcu Lara odkrywa sekrety zaginionych i zapomnianych cywilizacji.
Warto dodaæ, ¿e zrezygnowano z flagowego ubioru g³ównej bohaterki. W tej ods³onie serii, Lara przewa¿nie nosi czarn± bluzkê, czarne szorty a w³osy ma zwi±zane w warkocz. Jednak podczas gry wystêpuje te¿ w innych strojach. Nieustraszona pani archeolog ponownie przemawia g³osem Keeley Hawes.

Podobne torrenty
[Gry PC] Tomb Raider: Underworld [ENG]
[Gry Konsole] Tomb Raider Underworld [ENG]
[Gry PC] Tomb Raider: Underworld [PL]
[Gry PC] Tomb Raider: Underworld
[Gry PC] Tomb Raider Underworld [PL]
[Gry Konsole] Tomb Raider Underworld [PAL] [MULTI 5]
[E-Booki + Audio] Tomb Raider Underworld - poradnik
[Gry PC] Tomb Raider Underworld [RELOADED]
[E-Booki + Audio] Tomb Raider: Underworld - Poradnik [PL]
[E-Booki + Audio] Tomb Raider: Underworld (PORADNIK) [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry Konsole
Dodane16/05/2009 22:05:48
Ostatnie Uaktualnienie29/09/2012 22:19:20
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe