Torrentów: 147522      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Section 8 [Eng]
Kondycja:
Dodane: 12/05/2010
Rozmiar: 4.09 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 8
leecher(ów): 4
Pobrane: 20475

Ocena: N/A

wymagania sprzêtowe: Core 2 Duo 2.4 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 8800 lub lepsza), 6 GB HDD, Windows XP SP3/Vista SP1

Section 8 to futurystyczna, taktyczna strzelanina z widokiem z perspektywy pierwszej osoby (FPP), wyprodukowana przez do¶wiadczony zespó³ developerski TimeGate Studios (na koncie m. in. F.E.A.R. Extraction Point, seria Kohan) i przeznaczona na konsole nowej generacji (PlayStation 3, Xbox 360) oraz nowoczesne komputery osobiste. Gracze wcielaj± siê w ¿o³nierzy Sekcji 8, najbardziej elitarnej i najnowocze¶niej wyposa¿onej jednostki piechoty, broni±cej Ziemiê i podleg³e jej planety przed najwiêkszymi zagro¿eniami z kosmosu.

Jako wojownicy i stra¿nicy ludzko¶ci, musimy daæ z siebie wszystko. Sytuacja nie nale¿y bowiem do szczególnie korzystnych – przygraniczne ludzkie kolonie zosta³y niemal ca³kowicie zdewastowane przez krwawe powstania zbrojne, których podstawy i przyczyny nie s± do koñca jasne. G³ówny ziemski sztab dowodzenia wyda³ klauzulê natychmiastowej wykonalno¶ci, wedle której w najbardziej zapalne punkty galaktyki maj± zostaæ wys³ani ¿o³nierze reprezentuj±cy tytu³owy oddzia³. Zostajemy wiêc przetransportowani wahad³owcami na pobliskie kolonie i dos³ownie zrzuceni w sam ¶rodek wojennej zawieruchy. Naszym celem jest rozpoznanie bojem panuj±cej sytuacji i za¿egnanie niebezpieczeñstwa poprzez neutralizacjê oraz eliminacjê zdemaskowanych konspiratorów. Wyposa¿eni w potê¿ne, ultranowoczesne pancerze i ¶mierciono¶n± broñ, mamy wszystko czego nam trzeba, by prowadziæ otwart± wojnê z wrogiem.

Nie jeste¶my jednak skazani na ca³kowite odosobnienie. Jako elitarni ¿o³nierze, przeszli¶my kompleksowe szkolenie pod k±tem obs³ugi sprzêtu bojowego wszelkiej ma¶ci, czêsto wiêc korzystamy z dostêpnych na placu boju pojazdów. Warto¶æ bojow± ¿o³nierzy Sekcji 8 dodatkowo podnosz± pancerze o nieprzeciêtnych w³a¶ciwo¶ciach – potrafi± nie tylko skutecznie chroniæ przed pociskami i uderzeniami, ale i podnosz± znacz±co podnosz± bojow± mobilno¶æ i wszechstronno¶æ swych w³a¶cicieli.

Programi¶ci postarali siê, by potyczki w Section 8 zosta³y przygotowane z wielkim rozmachem, za¶ w najwiêkszych bitwach nierzadko przychodzi nam ¶cieraæ siê z ca³ymi watahami futurystycznie wyposa¿onych wrogów. Epickie, efektowne i dynamiczne bitwy uda³o siê zrealizowaæ dziêki zastosowaniu nowoczesnego silnika gry. Szatê graficzn± przygotowano bowiem w oparciu o technologiê Unreal Engine 3.

Section 8 to g³ównie rozgrywa sieciowa opowiadaj±ca o starciu dwóch frakcji. Twórcy postawili na wiele ciekawych i oryginalnych rozwi±zañ, bardzo dynamizuj±cych zabawê. Przede wszystkim, zamiast standardowych punktów respawnu po ka¿dorazowej ¶mierci jeste¶my zrzucani ze statku dowodzenia, znajduj±cego siê na orbicie planety. Spadaj±c mo¿emy wiêc wyl±dowaæ w praktycznie dowolnym miejscu danej mapy. Ponadto, na nasze w³asne ¿yczenie mo¿emy równie¿ poprosiæ o wsparcie w postaci rozmaitych pojazdów i struktur (np. wie¿yczek), które za odpowiedni± op³at± zostan± dostarczone we wskazane miejsce.

Pojedynki sieciowe dodatkowo dynamizuje system specjalnych misji. Mo¿emy je uruchamiaæ w wielu momentach danej bitwy. Otrzymujemy wtedy pewien zestaw celów, np. ochronê konwoju, atak na bazê wroga lub próbê eliminacji przywódcy przeciwnika, których spe³nienie oferuje nagrodê. Zdecydowanie siê na dane zadanie daje jednak pewne plusy przeciwnej frakcji, wiêc nie zawsze jest korzystne. Warto zwróciæ uwagê tak¿e na samych ¿o³nierzy, którzy zostali wyposa¿eni w potê¿ne zbroje, jet-packi oraz mo¿liwo¶æ modyfikowania w³asnych zdolno¶ci (instaluj±c np. wszczepy). Wa¿ny jest te¿ system trafieñ wskazuj±cy uszkodzone elementy pancerza.
Podobne torrenty
[Gry PC] Section 8
[Gry PC] Section 8 (2009) [Beta] [Eng]
[RMVB] Specjalna Grupa Dochodzeniowa - S I S : Special Investigation Section *2008* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://www.todotorrents.com:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/05/2010 11:05:24
Ostatnie Uaktualnienie10/01/2013 00:20:48
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe