Torrentów: 148481      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Cabela's Dangerous Hunts
Kondycja:
Dodane: 05/01/2009
Rozmiar: 424.71 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 6
leecher(ów): 6
Pobrane: 1

Ocena: N/A

http://www.gry-online.pl/s016.asp?id=3190


Kolejna gra z popularnej serii Cabela\'s, która w tym przypadku nie jest zwi±zana z ¿adnym konkretnym tytu³em producenta. Dangerous Hunts pozostaje jednak przy tematyce ³owieckiej koncentruj±c uwagê gracza na próbach upolowania wyj±tkowo drapie¿nych okazów zwierz±t. Autorzy gry szczególny nacisk po³o¿yli na wysoki realizm zabawy, tyczy siê to zarówno dostêpnych modeli broni, jak i miejsc, w których rozgrywane s± polowania. Zadbano miêdzy innymi o rozbudowane efekty pogodowe, gracze mog± organizowaæ polowania w s³oñcu, deszczu czy mgle, co wiêcej, mog± tak¿e wybraæ porê roku. Producenci stworzyli dwana¶cie rozbudowanych lokacji, w¶ród których nie zabrak³o obszarów górzystych, gêstych lasów czy te¿ wyj±tkowo zdradliwych bagien. Do upolowania jest w sumie 27 gatunków zwierz±t (miêdzy innymi lwy, nied¼wiedzie). ¦wiat gry, podobnie jak w serii Carnivores, obserwowany jest z perspektywy pierwszej osoby i zrealizowany w pe³nym trójwymiarze.

Autorzy Dangerous Hunts przygotowali trzy tryby prowadzenia zabawy przy czym szczególny nacisk po³o¿ono na karierê (Career Mode), w której bierzemy udzia³ w dwóch typach misji. Kariera rozpoczyna siê jesieni±, warto jednak dodaæ, ¿e up³yw czasu jest zwi±zany z zaliczaniem wyznaczanych zadañ. W miarê koñczenia kolejnych misji sterowana przez gracza postaæ my¶liwego zdobywa do¶wiadczenie. W zale¿no¶ci od dokonywanych czynno¶ci rozwijane s± ró¿ne wspó³czynniki (np. celno¶æ albo umiejêtno¶æ pozostawiania w ukryciu). Parametry te przenoszone s± do kolejnych etapów, a co ciekawe, nietrafne posuniêcia mog± je obni¿aæ. Pozosta³e dwa tryby zosta³y nakierowane na zrêczno¶ciow± zabawê. Quick Hunt to, jak sama nazwa wskazuje, szybkie polowanie, w którym gracz mo¿e ustalaæ jego warunki, np. gatunki zwierz±t, lokacje czy wyposa¿enie. Action Zone opiera siê natomiast na szybkiej akcji. Tryb ten zosta³ podzielony na dwana¶cie etapów, w trakcie których niemal bez przerwy poluje siê na kolejne gatunki zwierz±t. Oprócz tego w grze zawarto strzelnicê, która pozwoli zaznajomiæ siê z obs³ug± wybranych typów broni. Dodatkowe u³atwienia to podrêcznik my¶liwego oraz mapa, przydatne szczególnie na bardziej rozbudowanych etapach.

Dostêpne uzbrojenie nie jest oferowane graczom za darmo, którzy wybrane gatunki broni czy wyposa¿enia musz± sobie dopiero kupiæ. Pieni±dze zdobywa siê wy³±cznie na jeden sposób - nale¿y zdobywaæ a nastêpnie sprzedawaæ trofea. Gracz mo¿e korzystaæ z pistoletów, karabinów, ³uków, kuszy, lornetek czy te¿ no¿y, które s± szczególnie przydatne w przypadku bliskiego kontaktu ze zwierzêciem.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Cabela's Dangerous Hunts
[Gry Konsole] Cabela\'s Dangerous Hunts Ultimate Challenge [ENG] [iso]
[Gry Konsole] Cabelas Dangerous Hunts 2013 [English][USA][WII]
[Gry PC] Cabelas Dangerous Hunts 2013 [MULTI 4]
[Gry PC] Cabela\'s 4x4 Off-Road Adventure 3
[Gry PC] Cabela's 4x4 Off - Road Adventure 3 [ENG]
[Gry PC] Cabela\'s African Adventures *2013* [FAiRLiGHT] [ENG] [.iso]
[XXX] Dangerous Tides
[Gry PC] Armed & Dangerous [ENG]
[XXX] Charmed and Dangerous
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane05/01/2009 08:01:11
Ostatnie Uaktualnienie21/03/2013 08:20:02
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe