Torrentów: 147473      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Assassin's Creed II
Kondycja:
Dodane: 25/04/2010
Rozmiar: 5.40 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: ---

Ocena:


Assassin's creed II [PL] i crack

Ubisoft Studios ( producent )
Ubisoft ( wydawca )
Ubisoft ( dystrybutor PL )

04 marca 2010 ( ¶wiatowa data premiery )
04 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
09 marca 2010 ( data premiery w USA )

Druga ods³ona serii ³±cz±cej ciekaw± fabu³ê, akcjê oraz skradanie siê. Tym razem przenosimy siê w epokê Renesansu, aby zwiedziæ s³oneczn± Italiê.
Assassin's Creed 2 to kontynuacja bardzo udanej gry akcji TPP. Za jej stworzenie ponownie odpowiada utytu³owane studio korporacji Ubisoft Entertainment, zlokalizowane w kanadyjskim Montrealu.

W drugiej ods³onie serii przenosimy siê do roku 1476, czyli w epokê Renesansu i zwiedzamy miêdzy innymi takie miejsca jak Florencja, Wenecja i Rzym. Przemierzamy nie tylko miasta, ale i le¿±ce pomiêdzy nimi tereny rolnicze (np. Toskaniê). Wcielamy siê w postaæ Desmonda, który przy u¿yciu urz±dzenia Animus poznaje losy swojego przodka - Ezio Auditore de Firenze Twórcy przygotowali rozbudowany g³ówny w±tek fabularny oraz wiele pobocznych misji, podzielonych na kilka rodzajów. Co ciekawe, w grze pojawia siê wiele znanych postaci historycznych, jak np.: Lorenzo de Medici oraz Leonardo da Vinci.

Podczas wykonywania kolejnych zadañ musimy przede wszystkim skradaæ siê, wtapiaæ w t³um oraz atakowaæ odpowiednie cele. Sprawa jest znacznie trudniejsza, gdy¿ teraz napotykamy coraz bardziej wymagaj±cych przeciwników. Niektórzy z nich potrafi± nawet wspinaæ siê równie sprawnie jak bohater, a inni s± znacznie czujniejsi i sprytniejsi. Na szczê¶cie w razie niezbyt udanego pojedynku mo¿emy udaæ siê do pobliskiego lekarza ¿eby wyleczyæ odniesione obra¿enia.

Do gry wprowadzono kilka innych ciekawych modyfikacji, odró¿niaj±cych j± od czê¶ci pierwszej. Podstawow± nowo¶ci± jest p³ywanie, które otwiera dodatkowe mo¿liwo¶ci eksploracji ¶wiata. Oczywi¶cie g³ówny zabójca nadal mo¿e wspinaæ siê na najwy¿sze budowle, co zreszt± jest wa¿nym elementem rozgrywki. Powiêkszono wachlarz sposobów eliminowania wrogów – mo¿na ich atakowaæ chocia¿by z dachów, zastrzeliæ z ukrytego w rêkawie pistoletu oraz wyrywaæ im broñ z r±k. Ka¿dym typem orê¿a bohater walczy w nieco inny sposób. Sednem systemu walki pozostaje nadal system kontrowania i odbijania ciosów.

Oprócz tego do naszej dyspozycji oddano kilka wynalazków samego Leonarda Da Vinci, w tym miêdzy innymi maszynê lataj±c± oraz zupe³nie nowe ostrza (wspomniany pistolet, ostrza z pojemnikami na truciznê). W lokacjach poukrywanych jest te¿ wiele dodatkowych przedmiotów – sto piórek i ponad trzysta skrzyñ ze skarbami. Za ich znalezienie otrzymujemy rozmaite bonusy – w tym chocia¿by pelerynê rodu Auditore a nawet zbrojê Altaira, czyli bohatera pierwszej ods³ony serii.

Niejednokrotnie g³ówny bohater nara¿a siê lokalnym w³adzom, ale na szczê¶cie mo¿e on zmniejszyæ ich zainteresowanie swoj± osob±. Aby tego dokonaæ mo¿emy miêdzy innymi zrywaæ plakaty z podobizn± Ezio, eliminowaæ ¶wiadków naocznych zbrodni lub przekupywaæ mówców. Przerywniki filmowe zast±piono natomiast widowiskowymi scenami, w których uczestniczymy wciskaj±c odpowiednio szybko wskazane przyciski (quick time events). Oprawa wizualna tytu³u stoi na bardzo wysokim poziomie, wiêc poszczególne lokacje mog± zapieraæ dech w piersiach.

Pecetowa wersja Assassin's Creed 2 posiada ju¿ zaimplementowane dwa dodatkowe epizody, które posiadacze konsol musieli nabyæ jako DLC.

Fabu³a pierwszego z nich, Battle of Forli, koncentruje siê na obronie tytu³owego Forli. Zadaniem gracza jest odparcie ataku braci Orsi oraz uniemo¿liwienie Templariuszom dalszej ekspansji. W osi±gniêciu tych celów pomocni bêd± nasi sojusznicy: ksiê¿na Katarzyna Sforza oraz Niccolo Machiavelli. Ponadto jako jedno ze „specjalnych wspomnieñ” zawarto now± sekwencjê, w której ponownie mamy okazjê zasi±¶æ za sterami skonstruowanej przez Leonarda da Vinci maszyny lataj±cej.
Fabu³a drugiego rozszerzenia, Bonfire of the Vanities, koncentruje siê na tytu³owym Stosie Pró¿no¶ci. By³ to incydent, który faktycznie wydarzy³ siê we Florencji pod koniec XV wieku. Siódmego lutego 1497 roku zwolennicy dominikanina Girolamo Savanaroliego spalili na stosie tysi±ce przedmiotów, które wed³ug kazañ duchownego mog³y prowadziæ do grzechu. Ogieñ poch³on±³ ksi±¿ki, dzie³a sztuki, lustra, suknie, karty do gry oraz inne „niemoralne rzeczy". Na tle tych wydarzeñ przyjdzie nam na przestrzeni ponad dziesiêciu nowych wspomnieæ ponownie pomagaæ Niccolo Machiavellemu.

Instalacja:
1.Zainstaluj grê
2.Zainstaluj Patcha
3.Zainstaluj Loadera
4.Uruchom grê po przez Assassin's Creed II Loader by Kurak zainstalowanego w folderze z gr±
Podobne torrenty
[RMVB] Assassin's Creed: Rodowód - Assassin's Creed Lineage *2009* [DVDRip.RMVB] [Napisy PL]
[Gry PC] Assassin\'s Creed: Wersja Re¿yserska - Assassin\'s Creed: Director\'s Cut Edition *2008* [PL]
[TV + Seriale] Assassin's Creed: Rodowód - Assassins Creed: Lineage 2009 [DVDRip.xvid] [Napisy PL]
[GSM - PDA] Assassin's Creed
[Gry PC] Assassin's Creed [ENG]
[Gry PC] Assassin's Creed [ENG]
[Gry PC] Assassin's Creed [PL]
[Gry PC] Assassin's Creed [PL]
[Gry PC] Assassin's Creed [PL]
[Gry PC] Assassin's Creed: Brotherhood
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane25/04/2010 07:04:28
Ostatnie Uaktualnienie28/02/2013 14:24:10
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe