Torrentów: 156424      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Symantec Endpoint Protection 11.0.4202.75 x64 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 23/05/2009
Rozmiar: 72.11 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 71

Ocena: N/A

Symantec Endpoint Protection 11.0.4202.75 x64 [ENG] [Full]


Zaawansowana ochrona przed zagro¿eniami Symantec Endpoint Protection ³±czy aplikacjê Symantec AntiVirus z zaawansowan± ochron± przed zagro¿eniami, zapewniaj±c przy tym najwy¿szy stopieñ ochrony komputerów przeno¶nych, stacji roboczych i serwerów przed destrukcyjnym oprogramowaniem. Rozwi±zanie to chroni nawet przed najbardziej zaawansowanymi atakami, które wymykaj± siê tradycyjnym zabezpieczeniom, takimi jak narzêdzia typu rootkit ataki typu godzina zero i ulegaj±ce zmianom oprogramowanie typu spyware

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection to nie tylko ¶wiatowej klasy, najlepsza w bran¿y ochrona przed wirusami i oprogramowaniem typu spyware, dzia³aj±ca na podstawie sygnatur - to tak¿e zabezpieczanie punktów koñcowych sieci przed ukierunkowanymi i nowymi atakami, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod zapobiegania zagro¿eniom. W rozwi±zaniu tym zastosowano wszechstronne, aktywne technologie, które automatycznie analizuj± zachowania aplikacji i po³±czenia w sieci, w celu wykrywania i blokowania podejrzanych dzia³añ. Dostêpne s± tak¿e funkcje kontroli administracyjnej, które umo¿liwiaj± blokowanie okre¶lonych zachowañ urz±dzeñ i aplikacji, uznanych za stwarzaj±ce wysokie ryzyko dla firmy. Okre¶lone zachowania mog± byæ blokowane nawet na podstawie lokalizacji u¿ytkownika. Takie wielowarstwowe podej¶cie znacznie obni¿a ryzyko, co pozwala uzyskaæ pewno¶æ, ¿e zasoby firmy s± bezpieczne. Symantec Endpoint Protection to uniwersalny produkt wyposa¿ony we wszystkie niezbêdne funkcje, które mo¿na w³±czaæ lub wy³±czaæ w dowolnej chwili, zale¿nie od potrzeb. Punkty koñcowe bêd± chronione niezale¿nie od tego, czy ¼ród³em ataku jest maj±cy z³e zamiary pracownik firmy, czy osoba z zewn±trz.

Rozwi±zanie Symantec Endpoint Protection zwiêksza ochronê i pomaga w obni¿eniu ca³kowitego kosztu eksploatacji, przez ograniczenie kosztów administracyjnych i nak³adów zwi±zanych z zarz±dzaniem wieloma produktami zabezpieczaj±cymi punkty koñcowe sieci. Zintegrowany agent jest administrowany z poziomu jednej konsoli zarz±dzania. Upraszcza to administracjê punktami koñcowymi, dziêki mo¿liwo¶ci jednoczesnej aktualizacji oprogramowania i regu³ w wielu komputerach, ujednoliconej i s*censored*izowanej funkcji tworzenia raportów oraz jednemu programowi licencjonowania i wsparcia technicznego.

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection jest ³atwe do wdro¿enia i instalacji. Firma Symantec oferuje szereg us³ug konsultacyjnych, edukacji technicznej i wsparcia, u³atwiaj±cych firmom przej¶cie przez proces migracji i instalacji rozwi±zania oraz zarz±dzania nim, a tak¿e pomagaj±cych im w wykorzystaniu pe³nej warto¶ci inwestycji. Przedsiêbiorstwom zamierzaj±cym zleciæ monitorowanie zabezpieczeñ i zarz±dzanie nimi zewnêtrznym podwykonawcom firma Symantec oferuje równie¿ zarz±dzane us³ugi zabezpieczaj±ce, zapewniaj±ce bezpieczeñstwo i ochronê w czasie rzeczywistym.

G³ówne zalety
Wszechstronna ochrona Integruje najlepsze technologie powstrzymywania zagro¿eñ (pochodz±cych nawet od najbardziej przebieg³ych hakerów) zanim sieæ zostanie spenetrowana. Na bie¿±co wykrywa i blokuje destrukcyjne oprogramowanie, w tym wirusy, robaki, konie trojañskie, programy typu spyware, adware i narzêdzia typu rootkit
Aktywna ochrona Nowa funkcja prewencyjnego skanowania w poszukiwaniu zagro¿eñ wykorzystuje wyj±tkow± technologiê firmy Symantec, do punktowej oceny dobrych i niew³a¶ciwych zachowañ nieznanych aplikacji, co sprzyja wykrywaniu zagro¿eñ i eliminowaniu fa³szywych alarmów, bez potrzeby tworzenia konfiguracji opartych na regu³ach.
Najlepsze w bran¿y informacje o stanie zagro¿eñ Oferowane przez firmê Symantec mechanizmy ochrony wykorzystuj± czo³ow± w bran¿y sieæ Global Intelligence Network, do pozyskiwania najbardziej aktualnych informacji o stanie zagro¿eñ w ca³ym Internecie. Na podstawie tych informacji mo¿na podj±æ dzia³ania zapewniaj±ce ochronê i pewno¶æ bezpieczeñstwa w obliczu nowych ataków.
Jeden agent, jedna konsola Pe³en zakres technologii bezpieczeñstwa, jest zintegrowany w jednym agencie i *censored*nej konsoli zarz±dzania, z intuicyjnym interfejsem u¿ytkownika i mo¿liwo¶ci± tworzenia graficznych raportów z poziomu przegl±darki internetowej. Oprogramowanie umo¿liwia okre¶lanie i egzekwowanie regu³ bezpieczeñstwa w ca³ej firmie, w celu ochrony zasobów o krytycznym znaczeniu. Pozwala to upro¶ciæ zarz±dzanie oraz ograniczyæ wykorzystanie zasobów systemowych. Do³±czenie obs³ugi rozwi±zania Symantec Network Access Control nie wymaga instalowania ¿adnych dodatkowych agentów. Funkcje rozwi±zania Symantec Network Access Control s± automatycznie w³±czane w agencie i konsoli zarz±dzania przy zakupie licencji.
£atwo¶æ wdro¿enia Poniewa¿ wymagany jest tylko jeden agent i jedna konsola zarz±dzania, a oprogramowanie dzia³a z wykorzystaniem istniej±cych inwestycji firmy w zabezpieczenia i infrastrukturê informatyczn±, rozwi±zanie Symantec Endpoint Protection jest ³atwe do wdro¿enia i zainstalowania. Firmom zamierzaj±cym zleciæ monitorowanie zabezpieczeñ i zarz±dzanie nimi zewnêtrznym podwykonawcom firma Symantec oferuje zarz±dzane us³ugi zabezpieczaj±ce, zapewniaj±ce bezpieczeñstwo i ochronê w czasie rzeczywistym.
Ni¿szy koszt eksploatacji Rozwi±zanie Symantec Endpoint Protection pomaga w obni¿eniu ca³kowitego kosztu eksploatacji przez ograniczenie kosztów administracyjnych i nak³adów zwi±zanych z zarz±dzaniem wieloma produktami zabezpieczaj±cymi punkty koñcowe. Upraszcza to administracjê punktami koñcowymi dziêki mo¿liwo¶ci jednoczesnej aktualizacji oprogramowania i regu³ w wielu komputerach, ujednoliconej i s*censored*izowanej funkcji tworzenia raportów oraz jednemu programowi licencjonowania i wsparcia technicznego.
£atwo¶æ instalacji, konfiguracji i zarz±dzania Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection umo¿liwia w³±czanie i wy³±czanie oraz konfigurowanie poszczególnych technologii, tak aby najlepiej dopasowaæ rozwi±zanie do potrzeb przedsiêbiorstwa. Mo¿liwo¶æ obs³ugi rozwi±zania Symantec Network Access Control ka¿dy punkt koñcowy sieci staje siê przystosowany do obs³ugi rozwi±zania Symantec Network Access Control co eliminuje potrzebê wprowadzania dodatkowego oprogramowania kontroluj±cego dostêp do sieci w punkcie koñcowym.
Wykorzystanie istniej±cych technologii zabezpieczeñ i inwestycji informatycznych Oprogramowanie wspó³dzia³a z innymi czo³owymi dostawcami zabezpieczeñ antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w³amaniom i infrastruktur kontroli dostêpu do sieci. dostawcami zabezpieczeñ antywirusowych, zapór ogniowych, systemów zapobiegania w³amaniom i infrastruktur kontroli dostêpu do sieci. Obs³ugiwane s± tak¿e najpopularniejsze narzêdzia instalacji oprogramowania, narzêdzia do zarz±dzania poprawkami oraz narzêdzia do zarz±dzania informacjami o bezpieczeñstwie.
Podobne torrenty
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.4202.75 x86 [ENG]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.2010 x64 [PL]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.4000.MR4 [x86] [ENG]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.2010 MR2 MP1 32 bit [PL]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 12.1 RU4 [PL] [RETAIL]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.4000 MR4 32/64 bit [PL]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.4000.MR4 [x64] [ENG]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 11.0.3001 MR3 32bit [PL]
[Windows] Symantec Endpoint Protection 14.0.3872.1100 Pre Cracked [CracksNow]
[Windows] Symantec Endpoint Encryption v6 2 [Eng]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane23/05/2009 01:05:31
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 22:55:14
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe