Torrentów: 149117      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Tomasz a Kempis - O na¶ladowaniu Chrystusa (2009) [PL] [mp3@192]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 833.35 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 0
Pobrane: 802

Ocena: N/A

# Autor: Tomasz a Kempis
# Tytu³: O na¶ladowaniu Chrystusa
# Wersja audio w dobrej jako¶ci.

Tomasz a Kempis - "O na¶ladowaniu Chrystusa" Wspania³y przewodnik duchowy. Pokazuje jakimi zasadami w ¿yciu siê kierowaæ. "Na¶ladowanie" to ksi±¿ka szczególna, bowiem w odró¿nieniu od wspó³czesnych nawo³ywañ niezliczonych opracowañ literackich maj±cych na celu zwrócenie uwagi cz³owieka na aspekt wiary, nie zadaje pytañ, nie deliberuje nad metod± postêpowania, lecz mówi wprost jak godnie i prawdziwie ¿yæ. Autor niniejszej ksi±¿ki, który defacto pozostaje anonimowym pomimo przekonania, ¿e twórc± "Na¶ladowania" jest Tomasz Hemerken, co zreszt± dla wielu jest nieistotnym szczegó³em,przedstawia w trzech ksiêgach sposób na drogê pe³n± rado¶ci, wynikaj±c± z posiadania klucza do wiedzy o w³a¶ciwym postêpowaniu, zbli¿aj±cym nas do prawdziwego cz³owieczeñstwa. "Kto idzie za mn±" nie natomiast ten kto jedynie rozwa¿a s³owa - oto rozpoczêcie pierwszej ksiêgi. Mówi siê ¿e ta ksi±¿ka doprowadzi³a do zbawienia wiêcej osób ni¿ zawiera liter.

O NA¦LADOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA
(fragmenty)


# O na¶ladowaniu Chrystusa i odrzuceniu ¶wiatowo¶ci
# O pokorze w ocenie samego siebie
# O mi³owaniu Jezusa ponad wszystko


Tomasz a Kempis (1379-1471) - w³a¶ciwe nazwisko Tomasz Hemerken, kanonik regularny ¶w. Augustyna, jeden z twórców tzw. nowej pobo¿no¶ci (³ac. devotio moderna). By³ to kierunek ascetyczny przeciwstawiaj±cy siê scholastyce XV wieku, kwestionuj±cy warto¶æ nauki i spekulacji, zmierzaj±cy do ca³kowitego oderwania siê od ¶wiata i od siebie, a zwrócenia ku Bogu. W s³ynnym dziele przypisywanym Tomaszowi zasadnicze prawdy ascezy podaje siê w jak najprostszej formie, bez ich dowodzenia. Na¶ladowanie przet³umaczono na jêzyk polski w po³owie XVI wieku.


O na¶ladowaniu Chrystusa i odrzuceniu ¶wiatowo¶ci

1. Kto idzie za mn±, nie b³±dzi w ciemno¶ciach - mówi Pan. Oto s³owa Chrystusa, w których zachêca nas, aby¶my Go na¶ladowali, je¶li chcemy naprawdê ¿yæ w ¶wietle i uwolniæ siê od ¶lepoty serca. Starajmy siê wiêc rozpamiêtywaæ jak najgorliwiej ¿ycie Jezusa Chrystusa.
2. Nauka Chrystusa przewy¿sza wszystkie nauki ¶wiêtych, a kto zdobêdzie jej ducha, znajdzie w niej mannê ukryt±. S± ludzie, którzy nawet z czêstego s³uchania Ewangelii niewiele wynosz± gorliwo¶ci, bo nie maj± w sobie ducha Chrystusowego. A przecie¿ kto pragnie zrozumieæ i poj±æ w ca³ej pe³ni s³owa Chrystusa, powinien staraæ siê wed³ug Niego kszta³towaæ ca³e swoje ¿ycie.
3. Có¿ ci przyjdzie ze wznios³ej dysputy o Trójcy ¦wiêtej, je¶li nie masz wspó³czucia dla ludzi, a wiêc nie mo¿esz podobaæ siê Bogu w Trójcy ¦wiêtej? Naprawdê, wznios³e s³owa nie czyni± ¶wiêtego ani sprawiedliwego, ale ¿ycie prawe czyni cz³owieka mi³ym Bogu. Wolê odczuwaæ skruchê ni¿ umieæ j± zdefiniowaæ.
Choæby¶ zna³ ca³± Bibliê na wyrywki i wszystkie m±dre zdania filozofów, có¿ ci z tego przyjdzie, je¶li nie masz mi³o¶ci i ³aski Boga? "Marno¶æ nad marno¶ciami i wszystko marno¶æ" oprócz jednego: mi³owaæ Boga i Jemu s³u¿yæ. To jest m±dro¶æ najwy¿sza: przez odrzucenie ¶wiata d±¿yæ do Królestwa niebieskiego.
4. Marno¶ci± jest gromadziæ bogactwa, które przemin±, i w nich pok³adaæ nadziejê. Marno¶ci± tak¿e - zabiegaæ o w³asne znaczenie i pi±æ siê na coraz wy¿sze szczeble godno¶ci. Marno¶ci± - i¶æ ¶lepo za zachceniami cia³a i szukaæ tego, co kiedy¶ przyjdzie ciê¿ko odpokutowaæ.
Marno¶ci± jest pragn±æ d³ugiego ¿ycia, a nie dbaæ o ¿ycie dobre. Marno¶ci± - przyk³adaæ wagê tylko do tera¼niejszo¶ci, a o przysz³o¶ci nie my¶leæ. Marno¶ci± - mi³owaæ to, co tak szybko przemija, a nie ¶pieszyæ tam, gdzie rado¶æ nieprzemijaj±ca.
5. Miej czêsto w pamiêci to zdanie: Nie nasyci siê oko widzeniem, a ucho nie nape³ni siê s³yszeniem. Staraj siê wiêc odci±gnaæ serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj siê ku niewidzialnym. Bo ci, co zawierzaj± tylko poznaniu zmys³ów, plami± sumienie i trac± ³askê Boga.


O pokorze w ocenie samego siebie

1. Ka¿dy cz³owiek z natury pragnie wiedzy, lecz có¿ warta wiedza bez boja¼ni Boga? Niew±tpliwie lepszy jest skromny wie¶niak s³u¿±cy Bogu ni¿ dumny filozof, który o sobie nie my¶l±c bada ruchy cia³ niebieskich.
Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega w³asn± brzydotê i nie lubuje siê w ludzkich pochwa³ach. Gdybym wiedzia³ wszystko, co mo¿na wiedzieæ o ¶wiecie, a nie trwa³ w mi³o¶ci, có¿ by mi to pomog³o w oczach Boga, który s±dziæ mnie bêdzie z tego, co czyni³em?
2. Ucisz w sobie nadmiern± ¿±dzê wiedzy, bo p³ynie z niej wielki niepokój i wielkie z³udzenie. Uczeni pragn±, aby ich widziano i chwalono, jacy to s± m±drzy. Jest wiele rzeczy, których znajomo¶æ niewiele albo wcale nie przynosi duszy po¿ytku.
Jak¿e niem±dry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co s³u¿y jego zbawieniu. Nadmiar s³ów nie nasyca duszy, ale dobre ¿ycie uspokaja umys³, a czyste sumienie przybli¿a do przyja¼ni Boga.
3. O ile wiêcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej bêdziesz s±dzony, je¿eli ¿ycie twoje w tym samym stopniu nie bêdzie ¶wiêtsze. Nie nadymaj siê z powodu sztuki czy wiedzy, lecz raczej lêkaj siê otrzymanej umiejêtno¶ci. Je¶li zdaje ci siê, ¿e wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, ¿e jest wiele wiêcej rzeczy, których nie wiesz.
Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj siê raczej do niewiedzy. Czemu mia³by¶ siê wynosiæ nad innych, gdy tylu jest od ciebie uczeñszych i bardziej do¶-wiadczonych? Je¶li chcesz z po¿ytkiem siê nauczyæ i wiedzieæ co¶ naprawdê, znajd¼ rado¶æ w tym, ¿e ludzie nie wiedz± o tobie i maj± ciê za nic.
4. Oto najwiêksza i najlepsza szko³a: poznaæ naprawdê samego siebie i odwróciæ siê od siebie. O sobie samym niewiele mniemaæ, a o innych zawsze jak najlepiej - to m±dro¶æ, to jest doskona³o¶æ.
Nawet gdyby¶ widzia³, ¿e kto¶ jawnie grzeszy albo dopuszcza siê zbrodni, nie powiniene¶ uwa¿aæ siê za lepszego, bo nie wiesz, jak d³ugo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jeste¶my u³omni, lecz ty nie s±d¼, ¿e kto¶ móg³by byæ bardziej u³omny od ciebie.


O mi³owaniu Jezusa ponad wszystko

1. Szczê¶liwy, kto zrozumia³, co znaczy mi³owaæ Jezusa i opu¶ciæ siebie dla Jezusa. Mi³owane porzucaæ dla mi³owanego, bo Jezus chce byæ kochanym sam jeden, ponad wszystko. Mi³o¶æ ziemska jest zawodna i niesta³a, mi³o¶æ Jezusa wierna i nieprzemijaj±ca. Kto lgnie do tego, co stworzone, ginie, gdy ono przemija, kto obejmuje mi³o¶ci± Jezusa, utwierdza siebie na wieki. Jego wybierz za przyjaciela. On, gdy wszyscy ciê opuszcz±, zostanie przy tobie i na koniec nie da ci zgin±æ. Z wszystkimi kiedy¶ musisz siê rozstaæ, chcesz czy nie chcesz.
2. Uchwyæ siê Jezusa w ¿yciu i w ¶mierci, Jego wierno¶ci siê powierz, On jeden, gdy wszyscy odejd±, potrafi ci pomóc. Taki ju¿ jest ten twój Ukochany, ¿e nic innego nie pragnie, tylko twego serca, aby w nim zasi±¶æ jak król na tronie.
Gdy zdo³asz opró¿niæ swoje wnêtrze ze wszystkiego, co ziemskie, Jezus chêtnie w tobie zamieszka. Pewnego dnia zobaczysz, ¿e utraci³e¶ wszystko, co z siebie umie¶ci³e¶ w ludziach poza Jezusem. Nie ufaj, nie opieraj siê na trzcinie chwiej±cej siê na wietrze, bo cia³o to siano, a ca³y blask jego jak kwiaty na ³±ce opadnie.
3. £atwo zb³±dzisz, je¶li bêdziesz przywi±zywa³ wagê do ludzkiej urody. Je¶li u innych szukasz pociechy i zysku, znajdziesz tylko utratê. Lecz je¿eli we wszystkim szukasz Jezusa, na pewno znajdziesz Jezusa.
Je¿eli za¶ szukasz siebie, znajdziesz siebie, ale na w³asn± zgubê. Bo ten, kto nie szuka Jezusa, wiêcej sobie szkodzi, ni¿ móg³by mu zaszkodziæ ca³y ¶wiat ze wszystkimi wrogami.

*Wg wyd. Tomasz a Kempis, O na¶ladowaniu Jezusa Chrystusa, prze³. A. Kamieñska, Warszawa 1981, s. 19-23, 97-99; przedruk w: Zrozumieæ ¶redniowiecze, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994.
Podobne torrenty
[Muzyka] Tomasz Niecik - Kawalerzy + sk³adanka *2009* [mp3@VBR]
[Muzyka] TOMASZ STAÑKO QUINTET - DARK EYES (2009) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[E-Booki + Audio] Namiestnicy Chrystusa - Peter de Rosa [PL]
[E-Booki + Audio] Zbrodnie w imieniu Chrystusa - Robert A. Haasler [PL]
[E-Booki + Audio] Zbrodnie w imieniu Chrystusa - Haasler Robert A [PL]
[x 264] Sprawa Chrystusa - The Case for Christ *2017* [BDRip] [x264-KiT] [Lektor PL] [dabrjarek]
[DivX - XviD] Ostatnie kuszenie Chrystusa - The Last Temptation of Christ *1988* [DVDRip.XviD] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Ostatnie kuszenie Chrystusa - The Last Temptation of Christ *1988* [DVDRip.DivX] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Paweł, apostoł Chrystusa - Paul, Apostle of Christ (2018) [480p] [HDTV] [XViD] [AC3-H1] [Dubbing PL]
[DivX - XviD] Paweł, apostoł Chrystusa - Paul, Apostle of Christ (2018) [BDRip] [XviD] [MPEG-KiT] [Dubbing PL] [H1]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane31/07/2010 11:07:14
Ostatnie Uaktualnienie13/01/2013 14:44:19
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe