Torrentów: 149505      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Call of Duty 2 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 11/02/2009
Rozmiar: 3.50 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 1
leecher(ów): 12
Pobrane: 2

Ocena:

Call of Duty 2 [ENG] [keygen] [crack]

Producent:Infinity Ward
Gatunek:Akcja
Tryb gry:Single / Multiplayer
Premiera:wtorek, 25 pa¼dziernika 2005
Premiera PL:pi±tek, 4 listopada 2005

Wymagania:
» Win 2000/XP
» Pentium IV 1.7 GHz
» 256 MB RAM
» karta graficzna 64 MB
» 1.5 GB HDD
» CD-Rom
Testowano na:
» Win XP Pro
» Pentium 3 GHz
» 1 GB RAM
» GeForce 6600 GT 128 MB

Call of Duty 2 to pe³noprawny sequel wydanej pod koniec 2003 roku strzelanki pierwszoosobowej (gry akcji/FPS), z fabu³± osadzon± w realiach II Wojny ¦wiatowej, która zdoby³a mnóstwo nagród i uznanie graczy na ca³ym ¶wiecie. Za przygotowanie drugiej czê¶ci ponownie odpowiada studio developerskie Infinity Ward, w sk³ad którego wchodz± miêdzy innymi osoby pracuj±ce w przesz³o¶ci nad Medal of Honor: Allied Assault.

Gracze po raz kolejny dostali do przej¶cia trzy kampanie, historycznie nawi±zuj±ce do lat 1941-1945. Jako amerykañski spadochroniarz walczymy g³ównie w Europie Zachodniej (l±dowanie w Normandii i pó¼niejsze bitwy maj±ce na celu wyparcie Niemców z terenów Francji, Belgii czy Holandii), wybieraj±c rolê brytyjskiego komandosa przenosimy siê do Afryki Pó³nocnej (Tunezja, itp.) a nastêpnie pomagamy Amerykanom w walkach we Francji. Z kolei decyduj±c siê na grê rosyjskim piechurem trafiamy pod Stalingrad oraz prowadzimy dzia³ania na froncie wschodnim. Nowo¶ci± jest tutaj mo¿liwo¶æ prze³±czania siê pomiêdzy poszczególnymi kampaniami, tak aby przyk³adowo przechodziæ je w kolejno¶ci chronologicznej.

Wirtualne zmagania jeszcze bardziej symuluj± prawdziw± bitwê. Na planszach pojawia siê wiêksza ilo¶æ ¿o³nierzy, zarówno naszych sojuszników jak i wrogów, w tle s³ychaæ odg³osy wystrza³ów (starcie nie toczy siê wy³±cznie przed naszymi oczami), nie sposób nie wspomnieæ równie¿ o wprowadzeniu oko³o 20,000 linii wypowiedzi ¿o³nierzy (okrzyki w stylu „prze³adowujê broñ!”, „os³aniaj mnie!”, „padnij!” s± na porz±dku dziennym, zwiêkszaj±c tym samym realizm rozgrywki). Liczne wymiany ognia wp³ywaj± na otoczenie. Budynki niszcz± siê, podobnie zreszt± jak wybrane obiekty, w ziemi pozostaj± ¶lady po ciê¿kich ostrza³ach z mo¼dzierzy czy dzia³ artyleryjskich, dym po wybuchach ogranicza widoczno¶æ, wszêdzie widaæ cia³a poleg³ych, ¶lady po kulach itd. Oprócz szeregu broni z tamtego okresu, jakie u¿ywane s± podczas regularnych potyczek (karabiny, pistolety, granaty, etc.), osoby zasiadaj±ce przed monitorem komputera mog± tak¿e korzystaæ z kilku rodzajów pojazdów (np. czo³gów).

W porównaniu z orygina³em, wyd³u¿ono czas potrzebny na ukoñczenie ca³ej gry. Twórcy postarali siê o kilka ¶cie¿ek/mo¿liwo¶ci pokonywania poszczególnych scenariuszy, tak aby zmniejszyæ poczucie liniowo¶ci rozgrywki (przygotowane mapy s± za¶ kilka razy wiêksze ani¿eli by³y w Call of Duty). W dalszym ci±gu gracze maj± z góry ustalone zadania do wykonania, jednak teraz dowolnie wybieraj± kolejno¶æ ich wype³niania, z wyra¼nym zaznaczeniem, ¿e wp³ywa ona na rozwój danej misji (zniszczenie posterunku wroga na samym pocz±tku zmniejszy liczebno¶æ przeciwników i u³atwi pó¼niejsze dzia³ania, gdy za¶ wybierzemy na starcie inny cel do wykonania - konieczna bêdzie wzmo¿ona obrona przez szturmuj±cymi zewsz±d oponentami itd.).

W Call of Duty 2 wykorzystano mocno zmodyfikowany silnik graficzny Quake 3, usprawniony pod k±tem obecnych mo¿liwo¶ci kart graficznych czy osi±gniêæ sprzêtowych komputerów klasy PC. Interfejs gry nie zmieni³ siê w du¿ym stopniu w porównaniu z „jedynk±”. Z ³atwo¶ci± jednak mo¿na dostrzec inne usprawnienia wizualne - wiêksze dopracowanie szczegó³ów, ³adniejsze tekstury, nowe modele postaci czy animacje ich poruszania siê. Bardzo dobrze wypadaj± te¿ efekty cieniowania, wybuchów, wystrza³ów czy unosz±cego siê dymu. Nie zapomniano równie¿ o zaimplementowaniu nowych algorytmów odpowiedzialnych za inteligencjê komputerowego przeciwnika, jak i trybie multiplayer (oprócz standardowych opcji rozgrywki wieloosobowej w stylu Deathmatch czy Capture the Flag, pojawia siê te¿ kilka nowych).

Wiêcej informacji na stronie: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=4820
Podobne torrenty
[Gry PC] Call of Duty 4
[Gry PC] Call of duty 2 [ENG]
[Gry PC] Call of duty 1 [ENG]
[GSM - PDA] Call of Duty 2
[Gry PC] Call of Duty 2 [PL]
[Gry Konsole] Call Of Duty 3
[Gry PC] Call of Duty 3 EUR PS3
[Gry Konsole] Call Of Duty 3 [ENG]
[Gry PC] CALL OF DUTY
[Gry Konsole] Call of Duty 3
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://vip.tracker.thepiratebay.org:80/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane11/02/2009 22:02:45
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 11:49:20
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe