Torrentów: 149168      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Republika - Komplet (2003)
Kondycja:
Dodane: 09/09/2010
Rozmiar: 4.27 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 2
leecher(ów): 4
Pobrane: 1395

Ocena: N/A

Republika - Komplet (13 - CD Box Set) (2003)

Wykonawca: Republika
Album: Komplet (13 - CD)
Format: APE + CUE
Wydawca: Pomaton EMI Music
Rok Wydania: 2003
Ok³adka: Front/Ty³


KOMPLET. Ukaza³ siê w sprzeda¿y 15 listopada 2003 roku. Zawarto¶æ Boxu to; repliki oryginalnych p³yt, uzupe³nionych o nagrania singlowe. Jednym s³owem - WSZYSTKO. Wszystko co w swojej 20. letniej karierze zespó³ wyda³ na p³ytach. P³yty, które wcze¶niej nie by³y wznawiane zosta³y teraz zremasterowane przez Leszka Kamiñskiego. Ka¿da p³yta jest w tekturowej ok³adce, niczym ma³a p³yta analogowa.

Oficjalne p³yty:

Nowe sytuacje
Nieustanne tango
1984
1982 - 1985
1991
Bez pr±du
Siódma pieczêæ
Republika marzeñ
Masakra
Republika - Koncerty w Trójce
Republika - Ostatnia p³yta

Do p³yt Republika Marzeñ i Masakra zosta³y do³±czone nagrania singlowe (Obejmij mnie, Czeczenio, Obejmij mnie, Czeczenio (instr.), Republika Marzeñ i Moja Angelika) oraz utwory, które wcze¶niej ukaza³y siê na "nowych Nowych Sytuacjach": Nie pójdê do szko³y oraz Bia³a flaga remix 2001 i ¦mieræ w bikini remix 2001. Podwójny album "Republika" zosta³ rozbity na dwie osobne p³yty: Koncerty w Trójce i Ostatnia p³yta. Zawarto¶æ ich nie uleg³a zmianie.

Box zawiera dodatkowo jeszcze dwie premierowe p³yty. Bardzo specjalne p³yty. Z nagraniami nigdy przedtem nie wydanymi. Tytu³ dwunastej p³yty okre¶la jej zawarto¶æ - "Demo". Podobnie jest z p³yt± trzynast± - "Roskilde".

DEMO
Utwory 1 - 6:
W listopadzie 1983 roku Republika przyst±pi³a do rejestracji drugiego albumu. Zanim zosta³y zapisane w³a¶ciwe d¼wiêki pierwsze dwa dni pracy w studiu zespó³ po¶wiêci³ na nagranie wersji próbnych. Miêdzy innymi dla realizatora nagrañ S³awka Weso³owskiego, aby móg³ poznaæ ich aran¿acje. Wersje te zosta³y zagrane na ¿ywo w studiu i zarejestrowane na wielo¶ladzie. Jedynym zabiegiem realizatorskim by³o dogranie jeszcze raz samego wokalu Grzegorza. Na odnalezionej ta¶mie studyjnej ocala³o tylko piêæ utworów i jeden podk³ad instrumentalny. Reszta zosta³a niestety skasowana. Mimo wszystko wersje te pokazuj± jak powstawa³a p³yta "Nieustanne tango".
Rejestracja: Studio "Wawrzyszew", Warszawa - 09 -10.11.1983

utwory 7 - 10: W oryginalnym sk³adzie (z Paw³em Kuczyñskim) zespó³ wyda³ tylko dwa albumy: "Nowe sytuacje" i "Nieustanne tango". W drugim dniu rejestracji trzeciego albumu (19 czerwca 1986 roku) Republika, z powodu niepotrzebnych sporów, przerwa³a pracê i zakoñczy³a swoj± dzia³alno¶æ. Grzegorz natychmiast powo³a³ do ¿ycia Obywatela GC i ju¿ z innymi muzykami nagra³ te utwory. Ukaza³y siê one na p³ycie "Obywatel GC".
Ale zanim dosz³o do rozpadu Republiki, w lipcu 1985 roku, w warunkach studyjnych, zespó³ zagra³ na ¿ywo i zarejestrowa³ na wielo¶ladzie cztery utwory jako wersje demo na tê trzeci± p³ytê. Ta¶ma studyjna ocala³a. I dziêki niej mo¿emy us³yszeæ fragment trzeciej, nienagranej, p³yty Republiki.

Utwór 11: Podczas powy¿szej sesji Republika nagra³a równie¿ inn± wersjê utworu "Sexy doll". Ta wersja nie by³a przeznaczona na ¿adn± p³ytê. By³a natomiast wykonywana na koncertach.
Rejestracja: 25 lipca 1985

Wszystkie nagrania zosta³y w roku 2003 na nowo zgrane przez Leszka Kamiñskiego, który mia³ do dyspozycji oryginalne ta¶my wielo¶ladowe. Stara³ siê utrzymaæ brzmienie Republiki z tamtych lat.

ROSKILDE
Istnieje w archiwach wiele zarejestrowanych koncertów radiowych i telewizyjnych Republiki. S± równie¿ rejestracje koncertowe dokonane metodami dalekimi od profesjonalnych zasad. Do Kompletu wybrano specjalny koncert. Koncert w historii Republiki wrêcz legendarny. A i miejsce jego zagrania bardzo szczególne - Roskilde Festival. Dodatkowym atutem jest to, ¿e ten koncert by³ znany w niewielkich fragmentach. Na p³ycie znajduj±cej siê w boxie jest CA£Y!! Od pierwszego s³owa do ostatnich braw.

Przygotowuj±c ten materia³ zastanawiano siê nad... wyrzuceniem pierwszego utworu. Otó¿, kiedy Republika rozpoczê³a ten koncert akustyk szuka³ na mikserze instrumentów zespo³u i "na ¿ywo" ustawia³ proporcje i brzmienie zespo³u. Po³apa³ siê dopiero pod koniec tego utworu. Stwierdzono jednak, ¿e jest to dokument. Dokument opisuj±cy historiê Republiki.

Na p³ycie s± utwory za¶piewane przez Grzegorza po angielsku, których nie by³o na angielskiej p³ycie 1984: The Agent (Uk³ad si³), The great hypnotist (Wielki hipnotyzer), Fanatics of fire (Fanatycy ognia) i Pavlov's dogs (Psy Paw³owa). Koncert zosta³ nagrany na zwyk³ej ta¶mie, bezpo¶rednio z miksera. Ta¶ma ta zosta³a zmasterowana w Kasina Studio.

Spis Utworów:

"NOWE SYTUACJE"

1. "Nowe sytuacje" – 4:26
2. "System nerwowy" – 3:40
3. "Pr±d" – 4:21
4. "Arktyka" – 4:07
5. "¦mieræ w bikini" – 4:23
1. "Bêdzie plan" – 3:37
2. "Mój imperializm" – 3:39
3. "Halucynacje" – 3:20
4. "Znak „=”" – 2:48
5. "My lunatycy" – 4:19

"NIEUSTANNE TANGO"

1. "Nieustanne tango" – 5:22
2. "Psy Paw³owa" – 4:15
3. "Na barykadach walka trwa" – 4:10
4. "Hibernatus" – 4:14
1. "Zróbmy to (teraz)" – 2:48
2. "Wielki hipnotyzer" – 4:45
3. "Obcy astronom" – 5:15
4. "Fanatycy ognia" – 3:20
5. "Poranna wiadomo¶æ" – 4:20

"1984"

1. New Situations – 4:34
2. Nervous System – 3:47
3. The Current – 4:28
4. Siberia – 4:19
5. Bikini Death – 4:30
6. The Plan – 3:48
7. My Imperialism – 3:48
8. Hallucinations – 3:25
9. "=" Equals – 2:54
10. Todays Sleepwalkers – 4:24

"'82 - '85"

1. "Kombinat" – 3:19
2. "Gadaj±ce g³owy" – 4:20
3. "Uk³ad si³" – 5:11
4. "Sexy doll" – 3:59
5. "Telefony" – 4:21
6. "Bia³a flaga" – 4:53
7. "Zawsze ty (klatka)" – 5:01
8. "Tak d³ugo czekam (cia³o)" – 6:36
9. "Sam na linie" – 3:46
10. "Moja krew" – 4:16

"1991"

1. Kombinat – 3:37
2. Lawa – 3:09
3. Republika – 3:42
4. Uk³ad si³ – 5:22
5. Balon – 4:40
6. Zawroty g³owy – 4:52
7. Zawsze ty – 4:49
8. Telefony – 4:22
9. Sexy doll – 4:56
10. Bia³a flaga '91 – 4:48
11. Sam na linie – 3:56
12. Gadaj±ce g³owy – 4:04
13. Moja krew – 4:20

"BEZ PR¡DU"

1. "Nieustanne tango" - 5:08
2. "¦mieræ w bikini" - 5:04
3. "Tobie wybaczam (Misja)" - 6:14
4. "Obcy astronom*" - 6:55
5. "Mówili o mnie (Kayah)" - 6:14
6. "Bia³a flaga" - 4:51
7. "My lunatycy" - 6:57
8. "Nie pytaj o Polskê" - 5:21
9. "Pr±d" - 5:38
10. "Sexy doll" - 4:26

"SIÓDMA PIECZÊÆ"

1. "Próba" – 0:44
2. "Nostradamus" – 2:56
3. "Pro¶ba do nastêpcy" – 4:38
4. "W ogrodzie Luizy" – 4:04
5. "Podró¿ do Indii" – 4:17
6. "Amen" – 5:19
7. "Reinkarnacje" – 5:56
8. "Nasza pornografia" – 4:19
9. "Tu jestem w niebie" – 3:51
10. "Siódma pieczêæ" – 3:52
11. "Stoj±c w kolejce" – 3:29
12. "Przeklinam Ciê za to" – 5:21

utwory dodatkowe;

13.Betlejem jest wszêdzie
14.Tu jestem w niebie (live)

"REPUBLIKA MARZEÑ"

1. "Republika marzeñ" – 3:40
2. "Trzeba u¶piæ psa" – 4:32
3. "Dar dla pana B." – 3:31
4. "Józef K." – 3:18
5. "W koñcu" – 4:39
6. "Jestem po³awiaczem pere³" – 3:38
7. "Zapytaj mnie czy Ciê kocham" – 3:48
8. "Celibat" – 4:46
9. "Mantra ma" – 3:52
10. "Rak mi³o¶ci" – 4:42
11. "Synonimy" – 3:33
12. "Jej brzuch" – 1:18

utwory dodatkowe;

13.Obejmij Mnie, Czeczenio
14.Obejmij Mnie, Czeczenio (Wersja Instrumentalna)
15.Republika marzeñ (Wersja Singlowa)
16.Zapytaj mnie czy Ciê kocham (Dance Floor Mix)

"MASAKRA"

1. "Masakra" – 3:47
2. "Mamona" – 3:38
3. "Odchodz±c" – 3:57
4. "13 cyfr" – 4:44
5. "Przeczekajmy noc" – 4:14
6. "Sado-maso piosenka" – 3:14
7. "Raz na milion lat" – 5:06
8. "Gramy dalej" – 3:40
9. "Stra¿nik snu" – 4:11
10. "Koniec czasów" – 4:41

utwory dodatkowe;

11.Moja Angelika
12.Nie Pójdê Do Szko³y
13.¦mieræ W Bikini (Remix 2001)
14.Bia³a Flaga (Remix 2001)

"KONCERTY W TRÓJCE"

1.Kombinat • 03:18
2.¦mieræ w bikini • 04:27
3.Tak d³ugo czekam (cia³o) • 05:47
4.Reinkarnacje • 05:45
5.Tu jestem w niebie • 04:45
6.Pro¶ba do nastêpcy • 04:23
7.Halucynacje • 05:24
8.Nieustanne tango • 05:13
9.Masakra • 03:39
10.Odchodz±c • 04:30
11.Mamona • 03:00
12.Sam na linie • 06:01
13.Sexy doll • 04:05
14.Telefony • 04:23
15.Bia³a flaga • 04:45

"OSTATNIA P£YTA"

1.¦mieræ na piêæ • 03:13
2.Zielone usta • 04:04
3.Noc wampira • 03:21
4.Fast • 03:55

"DEMO" (suplement)

1.Zróbmy to (teraz) • 02:52
2.Wielki hipnotyzer • 05:06
3.Na barykadach walka trwa • 04:37
4.Hibernatus • 03:59
5.Obcy astronom • 05:29
6.Republika (podk³ad instr.) • 04:39
7.Pary¿ Moskwa 17.15 • 05:32
8.Kasper Hauser • 04:59
9.Brudny ¿o³nierz • 05:48
10.Odmiana przez osoby • 07:10
11.Sexy Doll • 05:08

"ROSKILDE" (suplement)

1.New Situations • 04:36
2.The Plan • 03:41
3.The Agent • 04:36
4.The Great Hipnotist • 04:57
5.Nieustanne tango • 05:30
6.Today`s Sleepwalkers • 04:36
7.Kombinat • 03:17
8.Hallucinations • 04:30
9.Fanatics Of Fire • 03:30
10.Siberia • 04:02
11.Bikini Death • 04:37
12.Pavlov`s Dogs • 04:32
13.Bia³a flaga • 05:23
Podobne torrenty
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 32 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi]
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 29 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi][RQ]
[Muzyka] Republika - Dyskografia
[Muzyka] REPUBLIKA 12 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi][RQ]
[Muzyka] REPUBLIKA - Bez pr±du (1993)
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 35 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi]
[Muzyka] Republika - 82-85 (1993)
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 37 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi]
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 30 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi]
[Teledyski/Koncerty] REPUBLIKA 34 [DVDRip][PAL][AC3 2.0][.avi][RQ]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria: » Muzyka
Dodane09/09/2010 07:09:40
Ostatnie Uaktualnienie19/03/2013 14:48:57
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe