Torrentów: 156092      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Encyklopedia Zjawisk Paranormalnych v2.0 [PL] [Portable]
Kondycja:
Dodane: 15/05/2009
Rozmiar: 5.34 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 441

Ocena: N/AEncyklopedia Zjawisk Paranormalnych powsta³a we wspó³pracy z Wojtkiem Lej± i innymi znawcami tematu paranormalii. Wiara w te zjawiska jest kwesti± osobistych przekonañ.


Aplikacja zawiera has³a z dziedzin astrologii, metafizyki, biologi, kosmologi i innych supernowoczesnych dziedzin nauki - wykraczaj±cych czêsto poza ludzkie umiejêtno¶ci logicznej percepcji ¶wiata!.

Zjawiska paranormalne, okre¶lane te¿ jako zjawiska parapsychiczne – to umiejêtno¶ci lub zjawiska, których istnienie nie zosta³o potwierdzone eksperymentem naukowym i których istnienie wydaje siê sprzeczne z panuj±cymi obecnie teoriami naukowymi.

Zdaniem sceptyków, odkrycia, które w jakim¶ stopniu pasuj± do teorii paranormalnych, s± natychmiast rozg³aszane jako jednoznaczny i stuprocentowo potwierdzony tryumf nauk paranormalnych, podczas gdy przypadki przeciwne, kiedy wykazano próbê oszustwa, lub zjawisko wyja¶niono ca³kowicie racjonalnie, s± w ¶rodowisku pasjonatów zjawisk paranormalnych pomijane dyskretnym milczeniem, lub zbijane innym, nigdzie niepotwierdzonym „odkryciem”.

Czê¶æ fenomenów "paranormalnych" mo¿e mieæ te¿ racjonalne wyt³umaczenie. Przyk³adem mo¿e byæ zagadka "Trójk±ta Bermudzkiego", która prawdopodobnie zosta³a wyja¶niona w sposób racjonalny. Okaza³o siê ¿e w tym rejonie od czasu do czasu nastêpuje masowe uwalnianie metanu i dwutlenku wêgla, co mo¿e powodowaæ utratê przytomno¶ci przez pilotów (dawne samoloty nie by³y szczelne) a woda „z b±belkami” ma mniejsz± wyporno¶æ, co mog³o powodowaæ topienie siê statków.

Fundacja Edukacyjna Jamesa Randiego (James Randi Educational Foundation) ufundowa³a nagrodê w wysoko¶ci 1 miliona dolarów! ka¿demu, kto w wiarygodnym eksperymencie naukowym udowodni istnienie dowolnego zjawiska paranormalnego. Jak dot±d nikt tej nagrody nie odebra³!.

Program posiada tematyczne odno¶niki internetowe i wbudowany s³ownik, a tak¿e wysokiej jako¶ci zdjêcia!.

*30 Seconds to Mars – NASA:http://www.youtube.com/watch?v=pDxjimmDgCc&feature=related

1} main screen:http://www10.zippyshare.com/v/10445340/file.html

2} main screen:http://www11.zippyshare.com/v/809819/file.html

Przyk³ady domniemanych zjawisk paranormalnych:

•Telepatia – zdolno¶æ przekazywania my¶li, uczuæ i wra¿eñ zmys³owych na poziomie mentalnym.

•Jasnowidzenie – zdolno¶æ postrzegania osób, przedmiotów i zdarzeñ odleg³ych w czasie i przestrzeni.

•Dermooptyka – zwana tak¿e widzeniem skórnym – ma byæ zdolno¶ci± rozpoznawania barw i kszta³tów za po¶rednictwem skóry.

•Ektoplazma – posiadaj±ca specjalne w³a¶ciwo¶ci substancja rzekomo wydzielona z cia³a medium w trakcie transu.

•Psychokineza – umiejêtno¶æ oddzia³ywania na przedmioty bez fizycznego kontaktu z nimi.

•Poltergeist – z³o¶liwa bezcielesna moc maj±ca dokonywaæ zniszczeñ wokó³ okre¶lonej osoby lub w okre¶lonym miejscu.

*Paranormalium, portal o zjawiskach paranormalnych:http://www.paranormalium.pl/

*Strona internetowa grupy badaj±cej zjawiska paranormalne "Na Progu Nieznanego":http://www.paranormalne.eu/

*Vortal Rzeczy Paranormalnych:http://www.paranormalne.pl/

Wersja PORTABLE nie wymagaj±ca instalacji. Po prostu uruchamiasz i u¿ywasz!.

Encyklopedia Zjawisk Paranormalnych funkcjonuje na systemach Windows XP 32-bit, Windows Vista 32-bit, Windows 9x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 7en.
Podobne torrenty
[Windows] Portable F7 - zbiór 43 programów portable [ no install ][rar]
[Windows] Reaper Portable 3.5 v12665 [ENG] [Portable]
[Windows] Encyklopedia drinków [PL]
[Windows] Encyklopedia zdrowia [PL]
[Windows] Encyklopedia jak to dzia³a [PL]
[Windows] Encyklopedia cz³owieka [PL]
[Windows] Encyklopedia Dinozaurów [PL]
[Windows] Encyklopedia Drinków [PL]
[Pozostałe - Różne] Szkolna Encyklopedia Multimedialna cd 2 [PL]
[Pozostałe - Różne] Szkolna Encyklopedia Multimedialna cd 3 [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Inne » Pozostałe - Różne
Dodane15/05/2009 15:05:27
Ostatnie Uaktualnienie12/09/2013 22:59:32
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe