Torrentów: 147505      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Race Driver Grid [Multilang]
Kondycja:
Dodane: 26/12/2008
Rozmiar: 6.43 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 5
leecher(ów): 7
Pobrane: 3020

Ocena: N/A

Race Driver Grid

Producent: Codemasters Software
Wydawca: Codemasters Software

Premiera:
- �wiat: 30 maj 2008
- Polska 20 czerwiec 2008

Wymagania sprzetowe:
- Core 2 Duo 2.66 GHz
- 2 GB RAM
- karta grafiki 512 MB (GeForce 8800 lub lepsza)
- 12.5 GB HDD
- Windows XP SP2/Vista

No�nik: DVD DL

Jêzyki gry:
- English;
- French;
- German;
- Italian;
- Spanish.

Race Driver: Grid to kolejna inkarnacja serii Toca Race Driver, jak zwykle przygotowana przez firmê Codemasters. Jednak¿e nie jest to zwyczajna kontynuacja i odcinanie kuponów od tego, co wyprodukowa³o siê wcze�niej.
GRID jest czwart¹ ods³on¹ cyklu Race Driver, jak zwykle przygotowan¹ przez brytyjsk¹ firmê Codemasters. Nie mamy tu jednak do czynienia z typow¹ kontynuacj¹, a zupe³nie nowym produktem, oferuj¹cym wiele rozwi¹zañ nieznanych do tej pory mi³o�nikom tej serii. Ca³o�æ pod wieloma wzglêdami nawi¹zuje do takich gier jak chocia¿by Project Gotham Racing, czy Forza Motorsport.

Opisywany produkt do zaoferowania ma trzy zasadnicze rodzaje zabawy. Decyduj¹c siê na wy�cigi rozgrywane w Stanach Zjednoczonych mo¿na przede wszystkim liczyæ na �ciganie siê ulicami najwiêkszych amerykañskich metropolii, takich jak Waszyngton, Detroit czy San Francisco. Do wygrywania zawodów u¿ywa siê natomiast zaopatrzonych w potê¿ne silniki V8 muscle-carów, miêdzy innymi Chevroleta Corvette, Dodge�a Challengera, Forda Mustanga, Plymoutha Barracudê czy Dodge�a Vipera. Imprezy organizowane na Starym Kontynencie obfituj¹ w wy�cigi rozgrywane na profesjonalnie przygotowanych do tego celu torach. S¹ to miêdzy innymi tak znane obiekty jak Donington Park, Silverstone, Spa Francorchamps czy Nurburgring. Je�li za� chodzi o pojazdy, s¹ to auta tak znanych i cenionych marek jak Aston Martin, TVR, Audi czy Koenigsegg. Ostatni¹ grupê formuj¹ wy�cigi rozgrywane w Japonii. Zawody te opieraj¹ siê w g³ównej mierze na rywalizacji typu drift, w której u¿ywa siê specyficznie przerobionych pojazdów od takich producentów jak Mazda, Subaru czy Toyota. Gracz ma tu okazjê zwiedziæ zarówno najs³ynniejsze japoñskie miasta (m.in. Tokio), jak i znane z gry Need for Speed: Carbon górskie serpentyny. W miarê swoich postêpów kupuje siê nowe pojazdy, a tak¿e odblokowuje kolejne turnieje.

Gra charakteryzuje siê zbli¿onym modelem jazdy do poprzednich ods³on cyklu Race Driver. Wymagane jest wiêc perfekcyjne opanowanie rajdowej maszyny, gdy¿ tylko to mo¿e zapewniæ ostateczne zwyciêstwo. Z my�l¹ o pocz¹tkuj¹cych graczach przygotowano jednak wiele u³atwieñ, pomagaj¹cych miêdzy innymi w pokonywaniu zakrêtów. Gra zawiera ponadto mechanizm tzw. �flashbacków�, dziêki którym mo¿liwe staje siê cofanie w czasu celem zniwelowania pope³nionych b³êdów. GRID oferuje wyj¹tkowo realistyczny model uszkodzeñ. Dotyczy to zarówno niewielkich st³uczek jak i potê¿nych kraks, które mog¹ doprowadziæ do natychmiastowego zakoñczenia wy�cigu. Kolejne uderzenia w negatywny sposób odbijaj¹ siê na osi¹gach prowadzonej przez siebie maszyny.

Gra dzia³a na silniku EGO, bêd¹cym modyfikacj¹ engine�u zastosowanego w innej produkcji Codemasters � Colin McRae: DiRT. G³ówne usprawnienia objê³y wygl¹d pojazdów oraz otoczenia. Wy�cigi rozgrywane s¹ na szczegó³owo zaprojektowanych torach. W przypadku imprez organizowanych na terenach miejskich zadbano miêdzy innymi o charakterystyczne dla ka¿dej metropolii zabytki. Nie zabrak³o równie¿ szczegó³owo animowanej publiczno�ci, dynamicznie reaguj¹cej na poczynania gracza. Wersjê PC przygotowano pod k¹tem procesorów dwu i czterordzeniowych.

Paczka zawiera:
- Obraz gry Race Driver Grid;
- Crack + Instrukcja.
Podobne torrenty
[Gry PC] Race Driver: GRID [ENG]
[GSM - PDA] Race Driver GRID [ENG]
[Gry PC] Race Driver: GRID [ENG] [DVD]
[Gry PC] Race Driver GRID
[GSM - PDA] Race Driver: GRID
[Gry PC] Race Driver GRID-RELOADED
[E-Booki + Audio] Race Driver: GRID - Poradnik [PL] [.pdf]
[Gry PC] Race Driver GRID Patch 1.2
[Gry PC] Race Driver GRID-RELOADED
[Gry Konsole] Race Driver Grid [XBOX360]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane26/12/2008 21:12:02
Ostatnie Uaktualnienie25/02/2013 16:05:35
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe