Torrentów: 149535      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Age Of Empires II
Kondycja:
Dodane: 07/01/2011
Rozmiar: 360.89 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 1
Pobrane: 81

Ocena: N/A


Gra jest w folderze, zaraz po pobraniu mozna grac bez instalacji.
Wymagania:
Pentium II 233MHz, 32MB RAM, Windows 98/me/2000/xp/7
Co do visty to nie jestem pewien

Age of Empires II to sequel jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego.

Age of Empires II: The Age of the Kings dzieje siê tysi±c lat po upadku \"wiecznego\" Imperium Rzymskiego w ¦redniowieczu. Gracz mo¿e stan±æ na czele jednej z 13 cywilizacji w walce o dominacjê nad ¶wiatem. Gra utrzyma³a epicki rozmach Age of Empires, rozwijaj±c dodatkowe w±tki militarne i ekonomiczne.

Wprowadzono nowe opcje walki pozwalaj±ce na koszarowanie wojska oraz ustawianie oddzia³ów w odpowiednich formacjach. Jednostki posiadaj± poprawion± sztuczn± inteligencjê dziêki czemu dostêpne s± dla nich dodatkowe opcje takie jak Guard, Patrol i Follow. Ekonomia rynkowa pozwala na kupno, sprzeda¿ oraz spekulacjê cenami surowców. Oprócz wydobywania surowców, mo¿na handlowaæ na w³asnym rynku lub z sojusznikami u¿ywaj±c karawan handlowych.

Mamy mo¿liwo¶æ wyboru jednej z trzynastu ró¿nych cywilizacji, w¶ród nich m.in. Frankowie, Japoñczycy, Bizantyjczycy, Wikingowie, Mongo³owie i Celtowie. Ka¿da z nich ma w³asn± charakterystykê, budynki i technologie jak równie¿ unikalne jednostki oparte na historii staro¿ytnej. Istotny jest wybór technologicznej ¶cie¿ki prowadz±cej do zwyciêstwa. Poczynaj±c od ekonomicznej ¶cie¿ki rolnictwa i rzemios³a do wojskowych maszyn oblê¿niczych i bitew morskich, gra oferuje drzewo technologiczne z ponad setk± mo¿liwo¶ci.

Tylko od naszej taktyki i strategii zale¿y w jaki sposób osi±gniemy zwyciêstwo. Mo¿emy zdominowaæ militarnie inn± cywilizacjê, odnie¶æ ekonomiczne zwyciêstwo przez zgromadzenie bogactw, lub wybudowaæ i obroniæ cuda ¶wiata. Dla pocz±tkuj±cych graczy przygotowano kampaniê o szkockim bohaterze Williamie Wallesie wprowadzaj±c± i ucz±c± gry.

The Conquerors jest oficjalnym dodatkiem do gry RTS Age of Empire II.

Oficjalny dodatek do Age of Empires II: The Age of Kings wzbogaca grê o nowe elementy. Opieraj±c siê na legendarnych bohaterach, gra The Conquerors stanowi wyzwanie zarówno dla do¶wiadczonych graczy jak i nowicjuszy. Do dyspozycji gracze otrzymuj± 5 nowych cywilizacji z unikalnymi technologiami oraz kampaniami bazuj±cymi na dokonaniach s³ynnych zdobywców takich jak Hun Atylla, El Cid i Montezuma.
piêæ nowych cywilizacji: Hunowie, Aztecy, Majowie, Koreañczycy i Hiszpanie.- mo¿liwo¶æ gry postaciami Atylli, El Cida i Montezumy. Realia historycznych kampanii, od inwazji Hunów do oblê¿enia Tenochtitlan, oraz bitew: Agincourt, Manzikert i Hastings.
nowe jednostki bojowe: halabardnicy, husaria, koreañckie ¿ó³wiowe ³odzie i samobójcze oddzia³y petard. Specjalne jednostki azteckie - Wojownicy Jaguara, majów - Pierza¶ci £ucznicy i hiszpañscy Konkwistadorzy.
dwadzie¶cia sze¶æ nowych technologii, miêdzy innymi karawany, zielarstwo, zekier, herezja i teokracja. Specjalne technologie dostêpne tylko w okre¶lonych cywilizacjach: ciñska artyleria rakietowa, brytyjscy Yeomeni, perscy Mahout'ci i itd.
nowe rodzaje gier typu deatchmach, zró¿nicowane mapy, mo¿liwo¶æ wydawania poleceñ sprzymierzonym pañstwom, którymi kieruje komputer i wiele innych atrakcji.

Wiecej informacji:
http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=308
http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=322
Podobne torrenty
[Gry PC] Age of Empires III [PL]
[Gry PC] Age of Empires 2
[Gry PC] Age of Empires 3
[Gry PC] Age of Empires II [eng]
[Gry PC] Age of Empires
[Gry PC] Age of Empires III [ENG]
[Gry PC] Age of Empires II The age of Kings [ENG]
[Gry PC] Empires And Dungeons
[Gry PC] Age of Empires 2 the Conquerors
[Gry PC] Age of Empires III 3in1
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://9.rarbg.com:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane07/01/2011 10:01:51
Ostatnie Uaktualnienie23/03/2013 18:52:25
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe