Torrentów: 147937      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Grand Theft Auto IV
Kondycja:
Dodane: 01/12/2008
Rozmiar: 13.85 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 764
leecher(ów): 2085
Pobrane: 1546

Ocena: N/A

Grand Theft Auto IV [CLONEDVD] [GTA 4]


producent: Rockstar North
wydawca: Rockstar Games
dystrybutor PL: Cenega Poland
kategoria: gry akcji / TPP

Data Premiery:
¦wiat: 02 grudnia 2008
Polska: 03 grudnia 2008

tryb gry: single / multiplayer
tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1-32
wymagania wiekowe: 18+


Rozs±dne wymagania sprzêtowe:
Core 2 Quad 2.4 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 8600 lub lepsza), 18 GB HDD, Windows XP SP2/Vista SP1.

zobacz oficjaln± stronê
WWW: http://www.gtaiv.com/
http://www.gry-online.pl/s016.asp?ID=11995
Opis Gry:

Grand Theft Auto IV to ukazana z perspektywy trzeciej osoby gra akcji, bêd±ca kolejn± ods³on± bestsellerowego i kontrowersyjnego zarazem cyklu, który swymi korzeniami siêga do 1997 roku. Opisywany produkt jest pecetow± konwersj± jednej z najwy¿ej ocenianych i najlepiej sprzedaj±cych siê pozycji w historii elektronicznej rozrywki.

Fabu³a gry koncentruje siê wokó³ Niko Bellica, bohatera, który za namow± kuzyna Romana postanowi³ opu¶ciæ Europê Wschodni± i przybyæ do Stanów Zjednoczonych. Niestety, na miejscu okaza³o siê, ¿e zastana przezeñ rzeczywisto¶æ daleko odbiega od tej opisanej przez krewnego. Roman sk³ama³, ¿e posiada dwie ¿ony, sporych rozmiarów kolekcjê samochodów oraz poka¼ne konto w banku. Co wiêcej, niesforny krewniak nieustannie wpada te¿ w nowe k³opoty, z których Niko musi go stale wyci±gaæ.

Kuzyn to pierwszy zleceniodawca Bellica, jednak wraz z postêpami w rozgrywce nasz podopieczny zapoznaje siê z lokaln± siatk± przestêpców, którzy staj± siê kolejno jego szefami. Kontakt z gangsterami odbywa siê najczê¶ciej za po¶rednictwem telefonu komórkowego, z pomoc± którego mo¿emy nie tylko dzwoniæ i odbieraæ po³±czenia, ale tak¿e wysy³aæ zdjêcia oraz przechodziæ do trybu multiplayer. Urz±dzenie da siê w du¿ym stopniu personalizowaæ, wzbogacaj±c je o dzwonki czy nowe menu, ¶ci±gniête wprost ze specjalnej, stworzonej wy³±cznie na potrzeby GTA IV, wersji Internetu.

Miejscem rozgrywki uczyniono wirtualne miasto Liberty City, do z³udzenia przypominaj±ce Nowy Jork i zawieraj±ce typowe dla tej metropolii budowle (m.in. odpowiednik Statuy Wolno¶ci, Most Brooklyñski i Empire State Building). Lokacjê podzielono na piêæ dzielnic: Broker (Brooklyn), Algonquin (Manhattan), Dukes (Queens), Bohan (Bronx) i Alderney (New Jersey). Wirtualne ¶rodowisko zosta³o ca³kowicie zurbanizowane, a rozwiniêta sieæ dróg i nowoczesna architektura zachêcaj± do ci±g³ej eksploracji.

Wykonuj±c konkretn± misjê, nale¿y najpierw przebrn±æ przez labirynt ulic, aby dotrzeæ do ostatecznego celu, zaznaczonego na mapie miasta. Trasê mo¿na pokonaæ pieszo, z pomoc± s³ynnych, ¿ó³tych taksówek b±d¼ te¿ skradzionym pojazdem, w¶ród których znajduj± siê motocykle oraz samochody. Prócz nich w grze dostêpna jest te¿ kolej, motorówki oraz helikoptery. Tradycyjnie w czasie poruszania siê wybranym wehiku³em mo¿emy s³uchaæ radiowej muzyki, emitowanej przez 18 zró¿nicowanych stacji. Jedn± z zaimplementowanych rozg³o¶ni prowadzi Lazlow, znany z wcze¶niejszych ods³on serii, inne – takie gwiazdy, jak zwyciê¿czyni konkursu Eurowizji, Ukrainka Rus³ana czy legenda rocka, Iggy Pop.

Po dotarciu na wyznaczone miejsce niejednokrotnie trzeba zmierzyæ siê z licznymi oponentami – w tym celu mo¿na skorzystaæ z zaoferowanego arsena³u broni (zawieraj±cego m.in. pistolety, ró¿nego rodzaju karabiny, a nawet wyrzutniê rakiet). Istotne jest, ¿e akcja rozwija siê w zale¿no¶ci od podejmowanych decyzji i kolejno¶ci wykonywania otrzymanych zadañ. Pozwala to graczowi wp³ywaæ na bieg aktualnych zdarzeñ oraz zachêca go do ponownego rozpoczêcia zabawy.

W przygotowaniu dopracowanej i bogatej w szczegó³y oprawy wizualnej developerzy wykorzystali silnik RAGE (Rockstar Advanced Game Engine), wspieraj±c go dodatkowo odpowiedzialnym za fizykê modu³em Euphoria. Dziêki zastosowaniu tych technologii u¿ytkownik obserwuje niesamowit± grê cieni, refleksy ¶wietlne, dym mieszaj±cy siê z powietrzem i dopieszczon± animacjê postaci omijaj±cych dziury w chodniku, nosz±cych siatki z zakupami czy siedz±cych na ³awkach. Spore wra¿enie robi± równie¿ wschody i zachody s³oñca, diametralnie wp³ywaj±ce na wygl±d i kolorystykê szarego z regu³y miasta. Oprawa jest odpowiednio ³adniejsza w wersji na PC w stosunku do konsol stacjonarnych PS3 i X360.

Ponadto, w edycji przeznaczonej na komputery osobiste Grand Theft Auto IV zawiera ulepszony system celowania (mo¿liwo¶æ przej¶cia do widoku z pierwszej osoby), opcje ogl±dania powtórki z ostatnich 30 sekund gry, a tak¿e bardziej rozbudowany tryb multiplayer. Program korzysta równie¿ z us³ugi Games for Windows Live.
Podobne torrenty
[Gry Konsole] Grand Theft Auto III
[Gry PC] Grand Theft Auto IV
[E-Booki + Audio] Grand Theft Auto IV
[Gry Konsole] Grand Theft Auto V [PS3][ENG]
[Gry PC] Grand Theft Auto [Pc-rip]
[Gry PC] Grand Theft Auto IV
[Gry PC] Grand Theft Auto IV v0.91 [PL]
[Gry Konsole] Grand Theft Auto
[Gry PC] Grand Theft Auto III v1.1
[Gry PC] Grand Theft Auto III [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane01/12/2008 15:12:03
Ostatnie Uaktualnienie04/09/2012 22:43:20
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe