Torrentów: 149041      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Szalone Serce - Crazy Heart *2009* [BRRiP.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 1.43 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 0
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Crazy Heart [Muzyczny, Melodramat]
Szalone serce
[2009]

INFO:

Produkcja: USA
Re¿yseria: Scott Cooper
Scenariusz: Scott Cooper
Premiera: 30 kwietnia 2010 (Polska)
6 grudnia 2009 (¦wiat)
Czas odtwarzania: 112 min.

ocena Filmweb.pl: 7,3/10
ocena IMDb: 7,4/10

OBSADA:

Jeff Bridges: Bad Blake
Colin Farrell: Tommy Sweet
Maggie Gyllenhaal: Jean Craddock
Robert Duvall: Wayne Kramer
Paul Herman: Jack Greene
Jack Nation: Buddy
Tom Bower: Bill Wilson
Ryan Bingham: Tony
Rick Dial: Wesley Barnes
Beth Grant: Jo Ann

OPIS:

Czterokrotnie nominowany do Oscara Jeff Bridges wciela siê w tragikomicznego anty-bohatera – podstarza³ego muzyka country, Bada Blake’a. „Szalone serce” to podwójny debiut Scotta Coopera, który wyre¿yserowa³ film i napisa³ do niego scenariusz. Bad Blake to zmêczony ¿yciem muzyk maj±cy za sob± nieudane ma³¿eñstwa, wyniszczaj±ce lata w trasie i morze wypitego alkoholu. Wybawieniem okazuje siê dla niego m³oda Jean (dwukrotnie nominowana do Z³otego Globu Maggie Gyllenhaal) – dziennikarka pragn±ca poznaæ Bada Blake’a cz³owieka, a nie tylko muzyka. Bad przekona siê jak trudno wróciæ na prost±.57-letni Bad ci±gle jest w trasie. Koncertuje po podrzêdnych barach; gra swoje dawne przeboje podczas gdy publika pije tanie piwo i gra w krêgle. Najlepsze na co mo¿e liczyæ to supportowanie Tommy’ego Sweeta – m³odego muzyka, który uczy³ siê od Bada, ale w przeciwieñstwie do swego idola zdoby³ fortunê i s³awê.Ka¿dy wystêp jest taki sam jak poprzedni, a¿ pewnej nocy w Santa Fe Bad poznaje m³od± dziennikarkê Jean Craddock. Niczego jej nie obiecuje, a ona jako samotna m³oda matka do¶wiadczona przez los niczego siê nie spodziewa. Mimo to, rodzi siê miêdzy nimi uczucie. Czy Bad, który nie potrafi zadbaæ o samego siebie, bêdzie umia³ zatroszczyæ siê o innych? Bêdzie próbowa³. Napotka wiele trudno¶ci, ale nie podda siê. Podejmie próbê pogodzenia siê z nie³atw± przesz³o¶ci± i odkupienia dawnych win.

----------

Muzyczny melodramat Scotta Coopera pokazuje, ¿e zwyczajno¶æ wcale nie musi byæ wrogiem sztuki. Mimo ¿e "Szalone serce" jest filmem schematycznym i pozbawionym drugiego dna, okazuje siê obrazem bardzo poruszaj±cym. Historia kobiety z przesz³o¶ci± i mê¿czyzny po przej¶ciach ma w sobie sporo emocjonalnego ¿aru i ¿yciowej prawdy – prostej, smutnej, ale na swój sposób piêknej.

Oto Bad Blake (Jeff Bridges), muzyk. Niegdy¶ by³ gwiazd± country i grywa³ przed wielotysiêczn± publiczno¶ci±. Dzi¶ zdezelowan± terenówk± t³ucze siê po amerykañskich bezdro¿ach, by dzieñ po dniu odwiedzaæ ma³e mie¶ciny i koncertowaæ w zapyzia³ych barach i oble¶nych krêgielniach. Jest cz³owiekiem przegranym. Wiecznie pijany 57-latek bez grosza przy duszy, ¿yje oparami dawnej ¶wietno¶ci. Wci±¿ gra stare przeboje, a poczucie bezsensu zag³usza, chlej±c whisky i sypiaj±c z napalonymi piêædziesiêciolatkami. Wkrótce Bad otrzyma jednak szansê na nowe
¿ycie. Jean, przypadkowo poznana dziennikarka, m³oda, samotna matka, na nowo rozpali uczucia w zgorzknia³ym muzyku.

Kino kocha gwiazdy muzyki – zw³aszcza te, które gasn± przedwcze¶nie. Muzyczni idole najciekawsi s± wtedy, gdy dokonuj± egzystencjalnego samospalenia, gdy ¶wiadomie odrzucaj± samozachowawczy instynkt i rzucaj± siê w ogieñ. Taki te¿ jest bohater "Szalonego serca". Grany przez Bridgesa facet jest ¶wiadomy w³asnego upodlenia, z determinacj± d±¿y do autodestrukcji, nie znajduj±c sensu w codziennej tu³aczce. ¯yje iluzj± wolno¶ci, przekonany, ¿e rezygnacja jest synonimem wyzwolenia, nie za¶ znakiem zniszczenia. Na koñcu obranej przez niego drogi czeka jednak ¿yciowa samozag³ada. Mimo to Bad brnie w³asn± drog±, by przekonaæ siê, ¿e dla artysty najlepszym paliwem jest ból, a sztuka mo¿e byæ prawdziwa jedynie wtedy, gdy dotyka do ¿ywego.

Do ¿ywego dotyka z pewno¶ci± Jeff Bridges. Aktor nagrodzony za sw± kreacjê Oscarem po raz kolejny pokazuje, ¿e jest artyst±, którego równie ³atwo zlekcewa¿yæ, co polubiæ. Jego rola naznaczona jest cichym dramatyzmem. Obojêtna, niemal pozbawiona emocji twarz starzej±cego siê muzyka sporadycznie naznaczona zostaje ¶ladem rozpaczy, jednym, niemal niezauwa¿alnym grymasem bólu. Te przeb³yski ekspresji robi± olbrzymie wra¿enie. ¦ladami Bridgesa id± tak¿e pozosta³e gwiazdy filmu: Maggie Gyllenhaal jako zauroczona Badem dziennikarka i Colin Farrel wcielaj±cy siê w m³od± gwiazdê country. We wszystkich trzech kreacjach pró¿no szukaæ dramatyzmu i wielkich gestów. Aktorzy Coopera operuj± pó³cieniem, z ma³ych u¶miechów i nieznacz±cych dialogów buduj± ¶wietne, pe³nokrwiste postaci. Dziêki nim "Szalone serce" okazuje siê filmem bole¶nie prawdziwym.

Opowiadaj±c o arty¶cie country, Cooper zrobi³ bowiem film, który ma w sobie cechy tej w³a¶nie muzyki – jest przewidywalny, czasem kiczowato melodramatyczny, ale g³êboko szczery. "Szalone serce" nie k³amie, nie zwodzi, nie udaje wielkiej sztuki. Bo jego twórcy wiedz±, ¿e czasem wystarczy opowiedzieæ dobr± historiê, pokazaæ cz³owieka, z którym widz bêdzie móg³ siê zidentyfikowaæ. Dziêki re¿yserskiej skromno¶ci Coopera i niezwyk³emu talentowi Jeffa Bridgesa przez niespe³na dwie godziny mo¿emy wiêc poczuæ siê jak Bad Blake.

DANE TECHNICZNE

General
Info: Audio Video Interleave
Family: RIFF
File size: 1.43 GiB
PlayTime: 1h 47mn
Bit rate: 1906 Kbps
Writing application: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library: VirtualDubMod build 2540/release

Video
Codec: XviD
Family: MPEG-4
Info: XviD project
Codec settings: BVOP
PlayTime: 1h 47mn
Bit rate: 1512 Kbps
Width: 720
Height: 304
Aspect ratio: 2.35
Frame rate: 25 fps
Resolution: 8
Chroma: 4:2:0
Interlacement: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.276
Writing library: XviD0050

Audio
Codec: AC3
Info: Dolby AC3
PlayTime: 1h 47mn
Bit rate: 384 Kbps
Bit rate mode: CBR
Channel(s): 6 / 6 channels
Sampling rate: 48 KHz
Delay: 4
Video0 delay: 4
ChannelPositions: Front: L C R, Rear: L R, Subwoofer
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Szalone Serce - Crazy Heart [2009] [BRRiP.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Szalone Serce - Crazy Heart *2009* [AC3.BRRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Szalone serce - Crazy Heart *2009* [DVDRiP.XViD] [Lektor PL]
[RMVB] Szalone Serce - Crazy Heart *2009* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Szalone serce - Crazy Heart *2009* [BDRip.RMVB] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Szalone Lato - One Crazy Summer *1986* [DVBRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Crazy Heart *2009* [BDRip.XviD] [ENG]
[DivX - XviD] Crazy Heart 2009 [BDRip.XviD]
[DivX - XviD] Crazy Heart 2009 [BDRip.XviD]
[DivX - XviD] Serce jest szalone - Dil To Pagal Hai (1997) [DVDrip][JoannaC][XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.publicbt.com:80/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane31/07/2010 17:07:59
Ostatnie Uaktualnienie10/03/2013 13:49:48
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe