Torrentów: 147522      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Kane Lynch Dead Men
Kondycja:
Dodane: 12/05/2010
Rozmiar: 7.73 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 22
leecher(ów): 43
Pobrane: 10

Ocena:

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 3 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeForce 6600 lub lepsza), 8 GB HDD, Windows XP SP2/Vista

Kane & Lynch: Dead Men to gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby (TPP), wyprodukowana przez do¶wiadczony duñski zespó³ IO Interactive, znany miêdzy innymi ze stworzenia takich tytu³ów, jak Freedom Fighters czy Hitman: Blood Money. Twórcy pod wieloma wzglêdami czerpali inspiracjê ze swoich poprzednich pozycji, dodaj±c przy tym bardzo wiele nowatorskich i ciekawych rozwi±zañ.

Jednym z najwa¿niejszych elementów Kane & Lynch jest fabu³a. Kane i Lynch to imiona g³ównych bohaterów, obaj s± osobnikami nietuzinkowymi i maj± za sob± barwn± przesz³o¶æ. Pierwszy jest eks-najemnikiem o mocno nadw±tlonej reputacji (podejrzany o wymordowanie kolegów po fachu z organizacji The 7 i przyw³aszczenie sobie wartych fortunê diamentów), drugi choruje na schizofreniê i prawdopodobnie zabi³ swoj± ¿onê w czasie jednego z napadów choroby (le¿a³a obok niego martwa, gdy odzyska³ ¶wiadomo¶æ). £±cz± ich tak¿e identyczne sentencje wyroku, zostali bowiem skazani na karê ¶mierci, a spotykaj± siê w wiêziennym autobusie, wioz±cym ich prosto na tamten ¶wiat. Ca³e szczê¶cie, pojazd ze skazañcami zostaje w miêdzyczasie uprowadzony przez ludzi z The 7 i nigdy nie dociera do wyznaczonego celu. Wydarzenie to zosta³o oczywi¶cie doskonale zaplanowane przez grupê „Siódemek”, która chce za wszelk± cenê odzyskaæ skradzione przez Kane'a klejnoty. Lynch zostaje przez owych podejrzanych typków zaanga¿owany do pilnowania kolegi oraz udzielania mu wszelkiej pomocy. Aby dodatkowo zmotywowaæ by³ego najemnika, grupa porwa³a jego ¿onê i córkê. Nie maj±c wielkiego wyboru, pasuj±cy jak piê¶æ do oka duet zabiera siê do brudnej roboty. Opowiedziana w grze historia podzielona zosta³a na szesna¶cie rozdzia³ów, przedzielonych specjalnie przygotowanymi filmami przerywnikowymi. G³ówne postaci odwiedzaj± miêdzy innymi Los Angeles, Tokio, czy Hawanê.

Gracz kieruje losami tytu³owych dwóch nieszczê¶ników oraz znajduj±cych siê pod ich dowództwem pomocników (inni najemnicy, rebelianci itp.) i wype³nia szereg zleconych odgórnie zadañ, wymagaj±cych zarówno sprawnego dowodzenia ca³± grup±, jak i zrêcznego dzia³ania w pojedynkê. Kontrolê nad naszymi pomocnikami sprawujemy za spraw± intuicyjnego i prostego interfejsu. Ponadto, wykazuj± siê oni bardzo wysokim poziomem sztucznej inteligencji – w ogniu walki sami chowaj± siê za przeszkodami i w racjonalny sposób prowadz± ogieñ, wszak¿e w wiêkszo¶ci s± zahartowanymi w boju najemnikami, którzy maj± za sob± niejedn± potyczkê. Oczywi¶cie, w sk³ad naszej grupy wypadowej mog± wchodziæ ludzie o przeró¿nych umiejêtno¶ciach i do¶wiadczeniu. Istotn± rolê na polu bitwy ogrywa równie¿ zaufanie, jakim darz± nas podkomendni – pocz±tkowo nasza fama nie przysparza nam wielkiego poklasku w¶ród kumpli i trudno bêdzie ich przekonaæ, by w kluczowym momencie np. po¿yczyli nam swoj± broñ (co ma dosyæ du¿e znacznie, gdy¿ postacie maj± ograniczony ud¼wig i nie mog± nosiæ zbyt wiele ekwipunku). Nie zawsze te¿ mo¿emy liczyæ na pe³ne pos³uszeñstwo z ich strony – czêsto nasi towarzysze maj± w³asne zdanie, a ich cel niekoniecznie pokrywa siê z naszym, zdarza siê wiêc, ¿e odmawiaj± wykonania poleceñ czy wrêcz dzia³aj± na w³asn± rêkê.

Program pod wieloma wzglêdami odznacza siê du¿± innowacyjno¶ci±. Wszelkie przeszkody terenowe czy konstrukcje architektoniczne charakteryzuj± siê ograniczon± wytrzyma³o¶ci± na trafienia – beton z filarów z czasem zostaje odstrzelony i zaczyna siê kruszyæ, oferuj±c coraz gorsz± ochronê; samochody za¶ po kilku seriach z broni ostrej zapalaj± siê i eksploduj±, w oczywisty sposób zagra¿aj±c sprytnie chowaj±cym siê za nim osobnikom. Tak¿e ¿ywe przeszkody (w postaci np. t³umu bawi±cego siê w nocnym klubie) prezentuj± zupe³nie nowy poziom interakcji z bohaterami sterowanymi przez graczy - nie da siê ju¿ przej¶æ przez ludzi jak przez powietrze, tak, jakby¶my byli g³ow± w³oskiej mafii. Zawsze mo¿emy oczywi¶cie wyci±gn±æ broñ i strzeliæ kilka razy, wtedy gawied¼ zacznie w panice chowaæ siê po k±tach i na pewno zrobi siê znacznie wiêcej miejsca, je¶li jednak zale¿y nam na dyskrecji, musimy zrobiæ u¿ytek ze swoich barków i cierpliwie przepychaæ siê miêdzy bawi±cymi siê w lokalu go¶æmi lub te¿ po prostu znale¼æ nieco mniej oblegan± ¶cie¿kê. Ma to swoje bardzo wymierne konsekwencje – nasi przeciwnicy lubi± wmieszaæ siê w t³um, a potem siaæ zagro¿enie w najmniej oczekiwanym momencie. Gracz te¿ mo¿e korzystaæ z tego typu zagrañ, myl±c sterowanych przez procesor przyjemniaczków.

Ponadto, autorzy starali siê mo¿liwie najdyskretniej wyposa¿yæ nas w informacje techniczne, dotycz±ce rozgrywki. Wska¼nik zdrowia zosta³ ca³kowicie wyeliminowany, w zamian wprowadzono ró¿nego rodzaju „stany przed¶miertne”, objawiaj±ce siê m.in. czerwienieniem siê ekranu, zakrzywieniem k±tów widzenia czy wizjami reminiscencyjnymi (obrazami z przesz³o¶ci). Je¶li tylko do¶wiadczymy któregokolwiek z powy¿szych dolegliwo¶ci, lepiej szybko oddaliæ siê w bezpieczne miejsce, celem zregenerowania zdrowia. W takich momentach przydaj± siê dobre stosunki z kolegami po fachu – to od nich zale¿y, czy nas os³oni± przed ogniem lub uratuj± z tarapatów. Twórcy dopilnowali równie¿, by zminimalizowaæ sztuczno¶æ wszelkiego rodzaju komputerowych dodatków: statystyk, menusów czy briefingów przed misjami. W efekcie HUD ogranicza siê w zasadzie tylko do prostego menu (obs³ugiwanego kó³kiem myszy i odpowiedzialnego m.in. za wybór uzbrojenia), momentami uzupe³nianego dodatkowym mini-ekranem w rogu, monitoruj±cym poczynania naszych towarzyszy.

Ponadto, warto zwróciæ uwagê na interesuj±cy tryb cooperative, w którym dwóch graczy przejmuje kontrolê nad tytu³owymi postaciami i pracuje w duecie. Kane & Lynch zawiera tak¿e pe³noprawny mutliplayer. W tym przypadku maksymalnie o¶miu graczy mo¿e przyst±piæ do zabawy, próbuj±c okra¶æ jedn± z czterech dostêpnych lokacji (miêdzy innymi bank i sklep jubilerski). Kluczowe znaczenie odgrywa tu zaufanie poszczególnych osób do siebie. Zdrajca zgarnia ca³y ³up, nara¿aj±c siê jednak pozosta³ym osobom bior±cym udzia³ w zabawie.
Podobne torrenty
[Gry PC] Kane & Lynch: Dead Men [ENG] [RIP]
[Gry PC] Kane & Lynch 2: Dog Days [PL]
[Gry PC] Kane & Lynch: Dilogy (ENG RUS) [Rip] R.G. Catalyst
[DivX - XviD] Obywatel Kane - Citizen Kane *1941* [DVDRip.XviD-piotr78] [Napisy PL]
[DivX - XviD] Obywatel Kane - Citizen Kane (1941) [DVDRip.XviD]
[RMVB] Solomon Kane: Pogromca Z³a - Solomon Kane *2009* [720p DVDRip RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Solomon Kane: Pogromca z³a - Solomon Kane *2009* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Solomon Kane: Pogromca Z³a - Solomon Kane *2009* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Solomon Kane: Pogromca Z³a - Solomon Kane *2009* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Solomon Kane:Pogromca zła - Solomon Kane *2009* [DVDRip] [XviD-NN] [Lektor.pl]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/scrape
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/05/2010 11:05:47
Ostatnie Uaktualnienie15/03/2013 17:52:33
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe