Torrentów: 146380      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Metro 2033
Kondycja:
Dodane: 16/03/2010
Rozmiar: 6.34 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 55
leecher(ów): 61
Pobrane: 10

Ocena:

4A Games ( producent )
THQ Inc. ( wydawca )
CD Projekt ( dystrybutor PL )
gry akcji ( FPS )
16 marca 2010 ( ¶wiatowa data premiery )
19 marca 2010 ( data wydania w Polsce )
16 marca 2010 ( data premiery w USA ) (NTSC)

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 16+

info:
http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=7887
screen:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=4864

Metro 2033: The Last Refuge to gra typu FPS, zawieraj±ce liczne elementy charakterystyczne dla survival horroru i RPG.

Metro 2033: The Last Refuge to gra typu FPS, zawieraj±ca liczne elementy charakterystyczne dla survival horroru i cRPG. Osadzona w stosunkowo niedalekiej przysz³o¶ci fabu³a opowiada o nuklearnej apokalipsie, wskutek której ludno¶æ wszystkich miast uleg³a anihilacji, za¶ same ¶rodowisko do¶wiadczy³o potê¿nego napromieniowania i nieprawdopodobnej degradacji. Ocala³a jedynie kilkutysiêczna garstka ludzi, która akurat w momencie apokalipsy znajdowa³a siê w moskiewskim metrze, najwiêkszym w historii schronie przeciwatomowym.

Spo³eczno¶æ, egzystuj±ca na terenie rosyjskiego metra, z pewno¶ci± nie ma ³atwego ¿ycia. Nie brakuje co prawda czystej wody oraz tlenu (dziêki skonstruowanym systemom oczyszczania), elektryczno¶ci (generatory pr±dotwórcze), a nawet ¿ywno¶ci produkowanej w podziemnych farmach, ale wszystko to nie zmienia jednak faktu, i¿ epoka dominacji cz³owieka nad Ziemi± odesz³a do historii. ¯yj±ce na powierzchni zwierzêta uleg³y bowiem ró¿nego rodzaju mutacjom, staj±c siê bardzo gro¼nymi monstrami. To w³a¶nie te organizmy z powierzchni pewnego razu zaczê³y nêkaæ mieszkañców pó³nocnej strefy schronu, zwanej VDNH. Z czasem ich ataki sta³y siê coraz gro¼niejsze, a zwarta defensywa, zorganizowana przez mieszkañców tej czê¶ci obiektu, z czasem zosta³a silnie przetrzebiona. Gracz rozpoczyna rozgrywkê od przejêcia kontroli nad jednym z m³odych mieszkañców VDNH, który ma za zadanie przedostaæ siê do legendarnego Polis, *censored*nej czê¶ci metra, powiadomiæ tamtejszych mieszkañców o zbli¿aj±cym siê niebezpieczeñstwie i jednocze¶nie poprosiæ o wsparcie nadw±tlonych linii obrony. Oczywi¶cie podró¿ do serca schronu nie jest us³ana fio³kami, nie wspominaj±c ju¿ o ró¿ach – na ka¿dym kroku czyhaj± bowiem niebezpieczeñstwa, gwarantuj±ce potencjalnemu graczowi nieprzerwanie szybk± akcjê w podziemnych tunelach moskiewskich. Na swej drodze napotykamy wiele ró¿nego rodzaju ekwipunku, w tym broni i pojazdów, który znacz±co u³atwia prze¿ycie w tych trudnych, nieprzyjaznych realiach. Wiele czasu spêdzamy tak¿e na poznawaniu tamtejszego ¶wiata – mimo tak strasznej przesz³o¶ci, ludzko¶æ nadal pa³a mi³o¶ci± do idea³ów, szczególnie politycznych, co owocuje licznymi ugrupowaniami ideologicznymi: komunistami, demokratami, autokratami itd., które maj± swoje wp³ywy na ca³ym obszarze schronu.

Gracz nie jest jednak skazany na przeobra¿anie siê w Duke Nukema. Mo¿e oczywi¶cie skupiæ siê na czystej walce, eliminuj±c po drodze hordy wrogów, jednak mi³o¶nicy nieco subtelniejszych sposobów na radzenie sobie z przeciwno¶ciami losu mog± przyj±æ nieco bardziej wysublimowan± formê walki (przywodz±c± na my¶l takie pozycje, jak Thief, Hitman czy Splinter Cell). Przyjêcie odpowiedniej taktyki ma czysto ekonomiczne konsekwencje – naboje pe³ni± bowiem w grze rolê waluty, wiêc je¶li nasz styl gry wymaga od nas poch³aniania ca³ych oceanów amunicji, musimy siê liczyæ z konieczno¶ci± zdobycia odpowiedniej ilo¶ci funduszy. Walka z pewno¶ci± nie nale¿y do naj³atwiejszych elementów Metro 2033, gdy¿ przeciwnicy wyposa¿eni s± w skomplikowane algorytmy Sztucznej Inteligencji i w efekcie zachowuj± siê bardzo naturalnie, a na polu bitwy korzystaj± z czysto „ludzkich taktyk”, takich jak uniki, przegrupowania czy wykorzystywanie ukszta³towania terenu. Wra¿enie robi tak¿e wizualizacja podziemnego miasta – ka¿dy obywatel ¿yje w³asnym ¿yciem, zajêty jest swoimi sprawami i jego egzystencja nie ogranicza siê tylko do wypowiadania kilku kwestii. Mieszkañcy gotuj± obiady, czytaj± ksi±¿ki, pij± herbatê, dzieci bawi± siê zabawkami itd. Tak¿e opowiadana w grze historia nie jest ca³kowicie liniowa i przytomni gracze w niektórych momentach maj± wp³yw na dalsze losy ludzko¶ci, co owocuje ró¿nym zakoñczeniem, w zale¿no¶ci od podjêtych decyzji i dzia³añ. Na uwagê zas³uguj± równie¿ liczne anomalie natury fizycznej – gracz mo¿e do¶wiadczaæ niematerialnych wizji, zaburzeñ grawitacyjnych czy energetycznych skrzepów.

Program wykorzystuje autorski silnik 4A-Engine, nowoczesny i zdolny do pe³nej sprzêtowej wspó³pracy z platformami nowej generacji, w tym konsolami typu PlayStation 3 oraz Xbox 360. Warto wspomnieæ o psycho-optycznej percepcji postaci, sterowanej przez gracza oraz o bogatym wachlarzu graficznych technologii, wykorzystywanych w szacie wizualnej Metro 2033: The Last Refuge - s± to m.in. pe³ne dynamiczne o¶wietlenie, miêkkie cienie HDR, ocular adaptation, DOF czy motion-blur.

wymagania sprzêtowe: Core 2 Quad 3 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki GeForce 260 GTX lub lepsza, Windows XP/Vista/7

Install notes:


1. Mount or Burn image
2. Run Installer.exe (when it ask for SID file you have to select it on your
dvd drive)
3. Copy the whole content from crack dir to your install folder
4. Have Fun!

WAZNE CZYTAC!!!!!!!!!!

SCIAGACIE TE WERSJE GRY INSTALUJECIE , A NASTEPNIE KOPIUJECIE TEN CRACK OD RAZORA1911 DZIALA W 100%

posted the SKiDROW rip of this game but here’s group Razor1911 with a proper! Why ? The Skidrow release is crashing after the intro. Works fine with the Razor1911 crack.

So , if you downloaded the SKiDROW release, no problem, just use the CRACK ONLY of this release

CRACK:
http://hotfile.com/dl/33039254/8e32dec/Metro_2033_Proper-Razor1911_CRACK_ONLY.rar.html

Podobne torrenty
[Gry PC] Metro 2033 [PL]
[Gry PC] Metro 2033
[Gry PC] Metro 2033
[Gry PC] Metro 2033 - Spolszczenie
[Gry PC] Metro 2033 - Poradnik [PL]
[Gry PC] Metro 2033 - Spolszczenie
[Gry PC] Metro 2033 - Spolszczenie
[E-Booki + Audio] Uniwersum Metro 2033 Tomy 1-5 [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Universum METRO 2033 - paczka 15 ksi±¿ek [PDF] eds [PL]
[Gry PC] Metro 2033 (2010) PC Multi9 Repack [.iso]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane16/03/2010 13:03:28
Ostatnie Uaktualnienie11/12/2012 02:41:05
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe