Torrentów: 149168      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Trickshot [PL]
Kondycja:
Dodane: 18/01/2009
Rozmiar: 15.56 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 8807

Ocena: N/A

Trickshot (Bilard) [PL]

Unikalny wirtualny bilard, oferuj±cy nie tylko piêkn± grafikê, ale i multum
ró¿norodnych opcji! Doskona³a zabawa nie tylko dla zatwardzia³ych graczy!
Pe³na polska wersja jêzykowa tej gry zaoferuje Ci rozrywkê w naprawdê wielu
trybach, zapewniaj±cych godziny dobrej zabawy...

Wej¶cie

Po uruchomieniu gry pojawi siê wej¶ciowy ekran, gdzie nale¿y wprowadziæ kilka
informacji o sobie. Nie obawiaj siê - informacje te wykorzystywane s± w
systemie wirtualnych sal. Dziêki nim komputerowi gracze wiedz± co¶ wiêcej o
tobie. Po wprowadzeniu danych personalnych na ekranie pojawi siê g³ówne menu.
Aby rozpocz±æ now± grê kliknij opcjê Gry.

Gry

Szybka gra
Opcja ta uruchamia grê z komputerowym przeciwnikiem. Przeciwnik jest wybierany
losowo z dostêpnych wirtualnych sal, a jego umiejêtno¶ci uzale¿nione od
aktualnie ustawionego poziomu trudno¶ci w menu Opcje. Domy¶lnie rozegrana
bêdzie tylko jedna partia, ale to tak¿e mo¿na zmieniæ w menu Opcje.

Dwóch graczy
Dziêki tej opcji dwie osoby mog± zagraæ ze sob± na jednym komputerze. Gracze
wprowadzaj± swoje imiona, wybieraj± kije i ustalaj± zasady gry, po czym mog±
rozpocz±æ rozgrywkê. Nale¿y tylko pamiêtaæ, aby w odpowiednim momencie
przekazaæ myszkê drugiemu graczowi.

Wirtualne sale
Unikaln± cech± gry Trickshot jest symulacja wirtualnego czatu w Internecie.
Osoby, które wcze¶niej prowadzi³y ju¿ rozmowy poprzez Internet nie powinny
mieæ ¿adnych problemów z opanowaniem tej czê¶ci gry. Pozostali gracze zapewne
te¿ nie bêd± mieli wiêkszych problemów po przeczytaniu tego rozdzia³u.
Trickshot zawiera osiem wirtualnych sal, odmiennych pod wzglêdem stylu i
charakteru. Gdy rozpoczynasz grê dostêpna jest tylko jedna sala i tylko do
niej mo¿esz wej¶æ. W okienku dialogowym wprowad¼ swoje imiê lub pseudonim.
Je¶li wirtualna sala nie jest pe³na, program wpu¶ci ciê do ¶rodka. Gdy ju¿
znajdziesz siê wewn±trz, mo¿esz wpisaæ wiadomo¶æ w okienku dialogowym, w
górnej czê¶ci ekranu i klikn±æ odpowiedni przycisk lub nacisn±æ klawisz Enter.
Do wyboru masz sze¶æ przycisków:

1. Zagraj z (z³o¿enie propozycji gry)
2. Akceptacja (przyjêcie propozycji gry)
3. Odmowa (odmowa gry)
4. Pozdrów (wys³anie pozdrowieñ)
5. Powiedz do (pogawêdka z inn± osob±)
6. Obra¼ (wys³anie obelgi do innej osoby)

Gdy klikniesz jeden z tych przycisków, wy¶wietlone zostanie menu z list± osób
znajduj±cych siê w wirtualnej sali. Na samej górze tego menu znajduje siê
opcja 'Wszyscy'. Kliknij tê opcjê, aby wys³aæ wiadomo¶æ do wszystkich lub
wybierz interesuj±c± ciê osobê.

Mistrzostwa
Oprócz rozgrywek w wirtualnych salach, Trickshot oferuje mo¿liwo¶æ wziêcia
udzia³u w mistrzostwach. Aby ukoñczyæ grê, trzeba uzyskaæ dostêp do ka¿dej
sali i ukoñczyæ mistrzostwa w ka¿dej z nich. Wtedy to gracz zostaje
dopuszczony do wielkiego finalnego turnieju Trickshot.

W mistrzostwach bierze udzia³ szesnastu graczy, z czego piêtnastu jest
wybieranych losowo z danej sali. Wybierani gracze ró¿ni± siê pod wzglêdem
umiejêtno¶ci i nie ma sposobu na to, by wcze¶niej poznaæ swojego przeciwnika.
Wygrywaj±c mecz gracz przechodzi do nastêpnego etapu. Przegrany gracz odpada i
bêdzie musia³ zacz±æ mistrzostwa od pocz±tku. Podczas mistrzostw twoje postêpy
s± automatycznie zapisywane po ka¿dym ukoñczonym meczu i je¶li zdecydujesz siê
przerwaæ grê, to po przerwie bêdziesz móg³ kontynuowaæ od miejsca, w którym
skoñczy³e¶.

Trening
Aby poprawiæ swoje umiejêtno¶ci zechcesz prawdopodobnie spêdziæ trochê czasu
trenuj±c uderzenia oraz kontrolê nad bia³± bil±. Opcja 'Trening' oferuje
¶wietne warunki do æwiczenia swoich umiejêtno¶ci. Dziêki mo¿liwo¶ci
przesuwania wszystkich bil po stole jeste¶ w stanie wypróbowaæ dos³ownie ka¿de
uderzenie. Kliknij wybran± bilê prawym klawiszem myszy, aby zniknê³a ze sto³u.
Kliknij lewym klawiszem na bilê poza sto³em, aby pojawi³a siê z powrotem na
stole. Za pomoc± lewego klawisza myszy mo¿esz przesuwaæ bile po stole.

Demolka!
Gdy ju¿ stracisz cierpliwo¶æ do normalnej gry, uruchom tê opcjê, aby siê
trochê odprê¿yæ. Zrezygnowali¶my tutaj z kija, za to mo¿esz odbijaæ bile do
woli chwytaj±c je za pomoc± kursora myszy. W³a¶ciwie trudno to nazwaæ gr±, ale
mo¿na siê dobrze zabawiæ i przetestowaæ fantastyczn± symulacjê ruchu bil na
stole.


Dok³adny opis gry w jêzyku polskim znajdziesz w katalogu gry po jej
zainstalowaniu na twardym dysku (pliki manual1-4.txt).


WYMAGANIA SPRZÊTOWE

Minimalna konfiguracja:
- Akcelerator 3D
- Procesor Pentium 166MHz lub odpowiednik
- 16 MB pamiêci RAM
- 30 MB wolnej przestrzeni na dysku
- Windows 95/98/2000/ME/XP
- DirectX 8
- Mysz zgodna ze standardem Microsoft

Zalecana konfiguracja:
- Akcelerator 3D
- Procesor Pentium 266MHz lub odpowiednik
- 32 MB pamiêci RAM
- 30 MB wolnej przestrzeni na dysku
- Windows 95/98/2000/ME/XP
- DirectX 8
- Mysz zgodna ze standardem Microsoft
Podobne torrenty
[Gry PC] Trickshot
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane18/01/2009 09:01:24
Ostatnie Uaktualnienie27/12/2012 07:29:30
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe