Torrentów: 150095      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Planescape Torment
Kondycja:
Dodane: 12/05/2010
Rozmiar: 1.35 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 15
leecher(ów): 1
Pobrane: 34190

Ocena: N/A

Doskona³a gra typu role-play na licencji AD&D, zlokalizowana w mrocznym i tajemniczym ¶wiecie Planescape. Przyjemnie od¶wie¿aj±ce spojrzenie na postaæ g³ównego bohatera.

Planescape: Torment wykorzystuje engine gry Baldur's Gate i na pierwszy rzut oka mocno j± przypomina, jednak nie nale¿y daæ siê zwie¶æ temu myl±cemu wra¿eniu. Co prawda oba tytu³y korzystaj± z regu³ AD&D drugiej edycji, jednak ¶wiaty w jakich dzieje siê akcja s± zdecydowanie ró¿ne. W Baldur's Gate jest to kraina Forgotten Realms, ze swoimi szlachetnymi paladynami, zrêcznymi elfami i z³ymi orkami, dobrze znana graczom z wielu gier cRPG. Natomiast ¶wiat Planescape jest zupe³nie inny, a regu³y rz±dz±ce nim na tyle skomplikowane, ¿e do czasu tej gry wydania panowa³a powszechna opinia o niemo¿liwo¶ci przeniesienia ich do wersji komputerowej.

W pewnym uproszczeniu mo¿na przyj±æ, ¿e w ¶wiecie tym nie ma ¿adnych bezwzglêdnie obowi±zuj±cych regu³, gdy¿ ka¿d± mo¿na z³amaæ lub obej¶æ, je¶li siê wie jak to zrobiæ. Planescape to wszech¶wiat niezliczonej ilo¶ci ¶wiatów równoleg³ych (Forgotten Realms jest jednym z nich), po³±czonych ze sob± portalami, których wiêkszo¶æ zbiega siê w Sigil - Mie¶cie Drzwi. Tam te¿ zaczyna siê akcja gry, a konkretnie w miejskiej kostnicy. I ju¿ na pocz±tku spotyka nas niespodzianka - nasz bohater nie jest bowiem przystojnym wojownikiem ani leciwym magiem z inteligentn± twarz±, do których przyzwyczai³y nas niezliczone gry cRPG. Przypomina raczej potwora dr. Frankenstaina skrzy¿owanego z zombie, niestety z powa¿nymi objawami amnezji.

Co lepsze wkrótce okazuje siê, ¿e jest nie¶miertelny, i to co dla innych koñczy nieodwracalnie ka¿d± przygodê, dla naszego bohatera mo¿e byæ metod± na osi±gniêcie postêpu w grze. Nie jest te¿ jednoznacznie okre¶lona klasa do której nale¿y, gdy¿ w miarê postêpu akcji mo¿e byæ wojownikiem, magiem czy z³odziejem, a ponadto w miarê potrzeb mo¿e te klasy zmieniaæ. Równie¿ cz³onkowie dru¿yny s± co najmniej niezwykli, np. gadaj±ca i lewituj±ca czaszka walcz±ca zêbami czy urocza z³odziejka z przyd³ugim ogonkiem. Grê gor±co polecamy ka¿demu mi³o¶nikowi cRPG i nie tylko.

http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=194
Podobne torrenty
[Gry PC] Planescape Torment [PL]
[Gry PC] Planescape Torment [PL]
[Gry PC] [Games for Playing] Planescape Torment *PL* *2CD*
[Muzyka] Toxic Trace - Torment
[Muzyka] Autopsy Torment - Tormentorium
[Muzyka] Torment - Tormentizer (2009) [mp3@320]
[Muzyka] CRYPTIC (Pol) - Infinite Torment (2010)
[Muzyka] DIMINISHED-Rectal Torment (2010) [mp3@VBR]
[Muzyka] Maze Of Torment - Hammers Of Mayhem
[Muzyka] Fleshgrind - The Seeds Of Abysmal Torment [mp3@vbr]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/05/2010 11:05:01
Ostatnie Uaktualnienie13/03/2013 18:01:15
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe