Torrentów: 144852      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

LAO CHE - SOUNDTRACK (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
Kondycja:
Dodane: 10/10/2017
Rozmiar: 333.04 MB
Uploader: Fallen_Angel

seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 0

Ocena: N/A

...SI£A I PIÊKNO MUZYKI TKWI¡ W JEJ RÓ¯NORODNO¦CI...
Lao Che ka¿d± swoj± p³yt± udowadnia, ¿e ograniczanie siê do gatunków muzycznych jest mu obce. Kolejny album znów wymyka siê jakimkolwiek definicjom, a zespó³ nie rezygnuje z eksperymentów.

Tym razem, na co wskazuje ju¿ sama ok³adka, kapela pe³nymi gar¶ciami czerpie z brzmieñ elektronicznych. \'Soundtrack\', chocia¿by ze wzglêdu na panuj±cy na kr±¿ku chilloutowy nastrój, zdecydowanie nadaje siê na podk³ad do filmu. Mam wra¿enie, ¿e zal±¿ki pewnych inspiracji muzycznych obecnych na najnowszej p³ycie da siê us³yszeæ ju¿ na \'Pr±d sta³y - pr±d zmienny\'. Z tego co pamiêtam ten kr±¿ek w pewien sposób podzieli³ fanów formacji. \'Soundtrack\' jest wiêc dowodem na to, ¿e Lao Che to odwa¿ny zespó³. Idzie w zaparte wyznaczon± przez siebie ¶cie¿k±, któr± jest ci±g³e poszukiwanie.

Nie zdziwiê siê, je¶li Lao Che us³yszy pod swym adresem zarzuty podobne do tych, z którymi spotyka siê Maria Peszek w zwi±zku ze swoj± najnowsz± p³yt±. \'Soundtrack\', w porównaniu do poprzednich albumów, jest bardzo elektroniczny, a ponadto elektronika ta jest do¶æ surowa. W wiêkszo¶ci utworów odpowiada za liniê perkusyjn± i to w sposób nies³ychanie prosty. W kawa³ku \'4 piosenki\' niemal przed oczami mamy powoli rozbudowywane sample, do których do³±cza klasycznie brzmi±ca gitara basowa. W miêdzyczasie, nie tylko w przypadku tego utworu, s³yszymy masê trzasków i szumów. Nawet ostatni, balladowy i bardzo spokojny \'Idzie wiatr\', nie jest ich pozbawiony.

Teksty na \'Soundtrack\' s± bardzo niekonwencjonalne, do czego ju¿ przywykli¶my. W pewnych momentach bywaj± jednak do¶æ kontrowersyjne. Tu pojawia siê kolejny problem, z którym boryka siê wspomniana przeze mnie artystka. \'Dym\' w swej warstwie lirycznej zestawia sferê sacrum i profanum, co przeciêtnie wra¿liwemu odbiorcy na pewno nie przemknie bez zauwa¿enia. \'Papierosy jak hostiê ca³uje siê ustami...\' ¶piewa w pewnym momencie Spiêty. Nawi±zuje równie¿ do s³ynnej marksistowskiej sentencji odnosz±cej siê do religii. Utwór niew±tpliwie odwa¿ny i nieco daj±cy do my¶lenia.

Wcze¶niejsze dokonania zespo³u najbardziej przywo³uje wspomniany wcze¶niej \'Idzie wiatr\'. To bardzo liryczna kompozycja, zawieraj±ca w swym brzmieniu sporo ¿ywych instrumentów. Mimo elektronicznego beatu, który stanowi pewien ³±cznik miêdzy ni± a reszt± kr±¿ka, \'Idzie wiatr\' jest bli¿szy analogowym brzmieniom. Tekst bardzo poetycki i alegoryczny, s³owa dalekie od kontrowersji, prowadz±ce s³uchacza przez rejony bliskie naturze. Odg³osy wiatru i cichego ¶piewu ptaków wprowadzaj± w nieco inny nastrój, ni¿ ten stworzony na reszcie materia³u, jednak wbrew pozorom, piosenka ta jako¶ specjalnie nie odstaje od konwencji ca³ej p³yty.

\'Soundtrack\' to mocno wywa¿one po³±czenie elektroniki i tradycyjnego grania, co wyra¼nie s³ychaæ chocia¿by w kompozycjach \'Na koñcu jêzyka\' i \'Ju¿ jutro\'. Niew±tpliwie, tym co ³±czy p³ytê z jej poprzedniczkami jest pewna koncepcyjno¶æ przejawiaj±ca siê g³ównie w warstwie muzycznej. Tu warto zwróciæ uwagê jak trudne zadanie postawili sobie cz³onkowie kapeli. W do¶æ p³ynny i delikatny sposób po³±czyli oldschool\'owe elektroniczne brzmienie z motywami ¿ywych gitar i klawiszy, przy zachowaniu jednolito¶ci materia³u. Z pewno¶ci± nie by³o to ³atwym zadaniem, ale w rezultacie otrzymujemy bardzo dobry album. Choæ na d³u¿sz± metê elektroniczne brzmienia mnie dra¿ni±, z pewno¶ci± po¶wiêcê mu jeszcze sporo czasu. \'Soundtrack\' jest bowiem trudnym kr±¿kiem, a z ka¿dym kolejnym ods³uchem da siê zauwa¿yæ co¶ nowego, co dotychczas umyka³o naszej uwadze.
(Leszek Haciuk)

District Line, Wimbledon Branch, Westbound, at Putney Bridge
4 piosenki
Ko³ysanEgo
Jestem psem
Na koñcu jêzyka
Dym
Ju¿ jutro
Zombi!
Govindam
Idzie Wiatr
Czytaj:
http://www.rockmagazyn.pl/recenzja/553,lao-che-soundtrack.htm
http://muzyka.dlastudenta.pl/artykul/Najtrudniejsza_plyta_Lao_Che,87265.html
http://esensja.pl/muzyka/recenzje/tekst.html?id=15395
http://twojakultura.pl/recenzja-lao-che-soundtrackhttps://www.youtube.com/watch?v=IKScaQfEknUPOBRA£E¦ I SIÊ CIESZYSZ ? POZWÓL WIÊC POBRAÆ INNYM, NIECH TE¯ SIÊ CIESZ¡
!!!INITIAL SEEDING. SEED 14:30-23:00.
POLECAM!!!

START WIECZOREM...
Podobne torrenty
[Muzyka] STEVEN WILSON - LAST DAY OF JUNE (THE COMPLETE GAME SOUNDTRACK) (2017) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] MIKO£AJ TRZASKA - THE SOUNDTRACK FOR FILM DARK HOUSE/DOM Z£Y (2010) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] COLDPLAY - LIVE 2012 (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] COLDPLAY - LIVE 2012 (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] COLDPLAY - LIVE 2012 (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] KRUK - BE 3 (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] DROTTNAR - STRATUM (2012) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] AGATHOCLES - KANPAI!! (2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] SUGAR RAY - 14:59 (1999/2012) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] VASSAFOR - OBSIDIAN CODEX (2012) [MP3@256] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.devil-torrents.pl/announce
Multitracker http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://tracker.torrentyorg.pl/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
udp://9.rarbg.com:2710/announce
udp://9.rarbg.to:2710/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.me:2710/announce
udp://eddie4.nl:6969/announce
udp://shadowshq.eddie4.nl:6969/announce
http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://explodie.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
http://agusiq-torrents.pl:6969/announce

Kategoria: » Muzyka
Dodane10/10/2017 18:10:22
Ostatnie Uaktualnienie19/10/2017 15:02:51
Pokaż/Ukryj pliki:
16 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe