Torrentów: 156428      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Bulletstorm
Kondycja:
Dodane: 24/02/2011
Rozmiar: 6.95 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 1
Pobrane: ---

Ocena: N/A


People Can Fly ( producent )
Electronic Arts Inc. ( wydawca )
Electronic Arts Polska ( dystrybutor PL )
gry akcji ( FPS )
22 lutego 2011 ( ¶wiatowa data premiery )
25 lutego 2011 ( data wydania w Polsce )
22 lutego 2011 ( data premiery w USA )
tryb gry: single / multiplayer no¶nik: 1 DVD
wymagania wiekowe: 18+

Dynamiczna gra FPS autorstwa twórców Painkillera.

Bulletstorm to efektowna strzelanina osadzona w dalekiej przysz³o¶ci. Za produkcjê odpowiada studio People Can Fly, znane g³ównie z ciep³o przyjêtej gry FPS zatytu³owanej Painkiller i pecetowej konwersji Gears of War (wykonanej dla Epic Games, w³a¶ciciela dewelopera). Akcja nowej gry osadzona zosta³a w XXVI wieku.

Jedn± z najwiêkszych potêg w galaktyce jest Konfederacja Planet, której przewodzi charyzmatyczny genera³ Serrano. Pomy¶lno¶æ jego imperium gwarantuje dzia³alno¶æ elitarnego oddzia³u Dead Echo. Gracze wciel± siê w Graysona Hunta – dawniej cz³onka wspomnianej grupy, a obecnie pirata i wroga publicznego numer jeden. Wiêkszo¶æ czasu spêdzimy na planecie Stygia, która dawniej by³a luksusowym centrum rozrywki. Zarz±dcy opu¶cili jej powierzchniê wiele lat temu, oddaj±c j± we w³adanie zmutowanym ro¶linom. Ocalali ludzie podzielili siê natomiast na wiele dzikich plemion.

Bulletstorm to dynamiczna pierwszoosobowa strzelanina, któr± wyposa¿ono w efektowny system walki wrêcz. Grayson potrafi przywaliæ wrogom kopniakiem oraz wykonywaæ d³ugie w¶lizgi. Wa¿nym dodatkiem jest energetyczny bat - dziêki niemu mo¿na z³apaæ i przyci±gn±æ wroga, odrzuciæ go do ty³u, a nawet podrzuciæ w powietrze. Oprócz tego dostajemy te¿ poka¼ny arsena³ bardziej zwyczajnych broni – karabinów, strzelb, czy wyrzutni rakiet – wykonanych jednak w specyficzny sposób i wzbogaconych o ró¿ne modyfikatory.

Podczas gry otrzymujemy punkty za wykañczanie nieprzyjació³, czyli wykonywanie tak zwanych „skillshotów”. Przyk³adowo, za zwykle zabicie wroga otrzymamy premiê +10, a zdjêcie kogo¶ strza³em w g³owê da nam ju¿ +50. Je¶li do³±czymy to tego kreatywne wykorzystanie bata i pozosta³ych mo¿liwo¶ci bohatera koñcowy wynik ulegnie jeszcze dodatkowemu zwiêkszeniu. Zarobione punkty wydajemy na modernizacjê broni. W taki to sposób karabin zyska mo¿liwo¶æ wystrzelenia stu naboi na raz, co zerwie ca³e miêso z ko¶ci wiêkszo¶ci wrogów, zostawiaj±c jedynie paruj±cy szkielet. Ulepszony bat potrafi natomiast uderzyæ o ziemiê z tak± si³±, ¿e podrywa kilku wrogów w górê, pozwalaj±c nam spokojnie zdj±æ ich jednego po drugim, gdy bezbronnie szybuj± w powietrzu.

Przygodê Graysona mo¿emy ukoñczyæ w dodatkowym trybie Echo, w którym zmagamy siê z czasem i próbujemy zdobyæ jak najwiêcej punktów. Wa¿nym dodatkiem do rozgrywki jednoosobowej s± ró¿ne formy zabawy w grupie. W meczach o nazwie Anarchia grupa graczy walczy z kolejnymi falami wrogów. Nie chodzi jednak o przetrwanie, ale raczej zrobienie tego w szczególnie widowiskowy sposób (a wiêc nabicie odpowiedniej liczby punktów za pomoc± skillshotów). Zawodnicy mog± wykonywaæ wiele ataków dru¿ynowych.

Bulletstorm dzia³a na najnowszej wersji silnika Unreal Engine 3.0, co zapewnia mu piêkn± i kolorow± grafikê. Za opracowanie fabu³y odpowiada Rick Remeder - do¶wiadczony twórca komiksów, który wspó³pracowa³ z Electronic Arts tak¿e przy Dead Space.

INSTALL NOTES

1. Unpack release
2. Mount or burn the image
3. Install using serial : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
4. Copy all files from the SKIDROW folder to the game installation
5: Delete these two files:

BinariesWin32ShippingPC-StormGame.exe.zdp
BinariesWin32ZdpZdpConfig.xml

5. Update the game with the content from UPDATE folder
6. Support the companies, which software you actually enjoy

http://img267.imageshack.us/img267/9278/30j0h1o5s5e1y6u4.png
Podobne torrenty
[Gry Konsole] BulletStorm
[Gry Konsole] BulletStorm
[Gry PC] Bulletstorm
[Gry PC] Bulletstorm
[Gry PC] Bulletstorm - Dodatek
[Gry PC] Bulletstorm - Dodatek
Szczegóły torrenta
Trackerudp://tracker.publicbt.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane24/02/2011 10:02:47
Ostatnie Uaktualnienie04/10/2013 13:04:17
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2020 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe