Torrentów: 147937      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Age of Empires 3
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 2.25 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 53
leecher(ów): 11
Pobrane: 191798

Ocena:

Info
Ensemble Studios ( producent )
Microsoft Game Studios ( wydawca )
CD Projekt ( dystrybutor PL )
strategiczne ( RTS )
18 pa¼dziernika 2005 ( ¶wiatowa data premiery )
01 grudnia 2005 ( data wydania w Polsce )

Opis
Trzecia czê¶æ znakomitego cyklu strategii czasu rzeczywistego nieustannie rozwijanych od roku 1997 przez zespó³ Ensemble Studios.

Trzecia czê¶æ znakomitego cyklu strategii czasu rzeczywistego nieustannie rozwijanych od roku 1997 przez zespó³ Ensemble Studios. Akcjê pierwszej czê¶ci tej serii osadzono w staro¿ytno¶ci, za¶ drugiej w ¶redniowieczu. Ta ods³ona pozwala nam na uczestniczenie w kilkusetletnim podboju Ameryki, czyli mniej wiêcej w okresie zamykaj±cym siê w ramach od XVI do XIX wieku. Autorzy wybrali taki, a nie inny okres historyczny nie tylko dlatego, ¿e stanowi kontynuacjê tego co widzieli¶my w poprzednich czê¶ciach. Wp³yw na tak± decyzjê mia³ te¿ fakt, i¿ by³a to era niespotykanego dot±d rozwoju militarnego i technologicznego. Na samym jej pocz±tku nadal dominowa³y wojska uzbrojone na ¶redniowieczn± mod³ê, tj. w piki, kusze itp., za¶ z biegiem czasu pola bitew wype³ni³y formacje u¿ywaj±ce wszelakiego rodzaju broni palnej, pocz±wszy od muszkietów, a skoñczywszy na dzia³ach.

Kluczowe elementy rozgrywki znane z pierwszego i drugiego Age of Empires, takie jak: odkrywanie zaciemnionych czê¶ci map, opcje ekonomiczne, zak³adanie i rozbudowywanie miast, czy si³owe rozwi±zanie konfliktów; nadal znajdziemy w tej produkcji, aczkolwiek poddano je licznym usprawnieniom. Zmieni³a siê równie¿ konstrukcja trybu kampanii. Zamiast do¶æ krótkich, niezale¿nych kampanii znanych z Age of Kings, mamy tutaj sfabularyzowane kampanie, przypominaj±ce te które pojawi³y siê w Age of Mythology. Czê¶æ z wydarzeñ w jakich mo¿emy uczestniczyæ oparta jest na faktach historycznych (wojna francusko-indiañska czy rewolucje po³udniowoamerykañskie), jednak¿e spora ich ilo¶æ to ju¿ wymys³y autorów, które maj± urozmaiciæ rozgrywkê.

£±cznie w Age of Empires III znajduje siê osiem grywalnych frakcji, w¶ród których znajdziemy m.in. Francjê, Wielk± Brytaniê i Hiszpaniê. Ka¿da z nich ró¿ni siê od siebie i posiada szereg swoich indywidualnych cech. Przyk³adowo Angliê charakteryzuje bardzo silna ekonomia, krótszy czas budowy mieszkañców, a tak¿e wy¶mienita jednostka – muszkieterowie. Z kolei Francuzi ³atwiej mog± zawieraæ sojusze z Indianami, posiadaj± te¿ specjalny typ mieszkañca, tzw. „Coureur”, który w razie potrzemy mo¿e s³u¿yæ za jednostkê lekkiej piechoty.

Grê zrealizowano przy u¿yciu bardzo nowoczesnego i efektownego trójwymiarowego engine’u graficznego (pe³ne wsparcie DirectX 9.0 i technologii Shader 3), który de facto wywodzi siê z poprzedniej produkcji studia Ensemble - Age of Mythology. Ponadto autorzy zdecydowali siê na zaimplementowanie do swojego produktu silnika fizycznego Havok, znanego z licznych gier akcji/FPS. Jest to pierwszy tego typu przypadek w strategiach czasu rzeczywistego. Dziêki niemu bitwy, w których bior± udzia³ setki jednostek wygl±daj± niezwykle widowiskowo (efekt ragdoll).

Age of Empires III oferuje zarówno tryb rozgrywki jedno i wieloosobowej.


Wymagania sprzêtowe
Pentium 4 1.4 GHz, 512 MB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 4 Ti4600 lub lepsza), 2 GB HDD, Windows XP

Instalka
1.Zamontuj lub wypal obrazy.
2.Zainstaluj.
3.Graj!!.
Podobne torrenty
[Gry PC] Age of Empires III [PL]
[Gry PC] Age Of Empires II
[Gry PC] Age of Empires 2
[Gry PC] Age of Empires II [eng]
[Gry PC] Age of Empires
[Gry PC] Age of Empires III [ENG]
[Gry PC] Age of Empires II The age of Kings [ENG]
[Gry PC] Empires And Dungeons
[Gry PC] Age of Empires 2 the Conquerors
[Gry PC] Age of Empires III 3in1
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3415/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane03/04/2010 18:04:23
Ostatnie Uaktualnienie17/01/2013 06:31:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe