Torrentów: 150033      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Czekolada - Chocolat *2000* [DVDRiP.XviD] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 21/08/2010
Rozmiar: 1.46 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Czekolada - Chocolat  [Dramat, Komedia, Romans

produkcja: USA, Wielka Brytania
gatunek: Dramat, Komedia, Romans
re¿yseria: Lasse Hallström
scenariusz: Robert Nelson Jacobs

premiera:8 czerwca 2001 (Polska)
2001-06-08 15 grudnia 2000 (¦wiat)


ocena Filmweb.pl: 8,0/10
ocena IMBb: 7,3/10

OBSADA:

Alfred Molina: Comte de Reynaud
Carrie-Anne Moss: Caroline Clairmont
Aurelien Parent Koenig: Luc Clairmont
Antonio Gil: Jean-Marc Drou
Hélène Cardona: Francoise 'Fuffi' Drou
Harrison Pratt: Dedou Drou
Gaelan Connell: Didi Drou
Elisabeth Commelin: Yvette Marceau
Ron Cook: Alphonse Marceau
Guillaume Tardieu: Baptiste Marceau

OPIS:

Rok 1960, ma³e miasteczko we Francji. Vianne Rocher z córk± przenosz± siê do miasteczka i otwieraj± sklep z czekolad±. Burmistrz miasta nie mo¿e pogodziæ siê z pozycj± przybyszki i robi wszystko, by jej zaszkodziæ, ale jej ciep³a osobowo¶æ i umiejêtno¶æ zarz±dzania sklepem, zyskuj± Vianne przychylno¶æ mieszkañców. Wiele siê zmienia, kiedy grupa ¿eglarzy pod wodz± Roux, zatrzymuje siê w mie¶cie.

----------

Lasse Hallstrome, re¿yser filmu 'Czekolada'  przedstawia swój przepis na deser: nale¿y wzi±æ pe³n± gar¶æ doskona³ych aktorów i zanurzyæ w gêstej, konkretnej fabule. Aby unikn±æ banalnego posmaku, fabu³a powinna zawieraæ elementy magiczne i lekko zahaczaæ o rzeczywisto¶æ ba¶niow±. Nastêpnie trzeba zacz±æ stopniowo podgrzewaæ temperaturê uczuæ, lecz nie doprowadzaæ zbyt szybko do wrzenia, by danie siê nie zwarzy³o. Ca³o¶æ obowi±zkowo sk±paæ w humorze i lekko skropiæ optymizmem. Dziecinnie proste, prawda?

Film Hallstrome`a jest dowodem, i¿ podobne przedsiêwziêcia mog± siê udaæ. ¦wiadczy te¿ jednak, ¿e s³odyczami mo¿na siê przesyciæ - wszystko zale¿y od waszych apetytów. Je¶li lubicie jak±¶ konkretn± kuchniê i nie nudz± siê wam znane dania, je¶li podobaj± wam siê piosenki, które - jak in¿ynier Mamoñ - pamiêtacie dziêki reminiscencjom, to i 'Czekolada' przypadnie wam do gustu. Je¿eli natomiast szukacie w filmach nowo¶ci, pragniecie ¶wie¿ych tre¶ci i 'czego¶, czego jeszcze nie by³o', to niestety, powinni¶cie uwa¿nie przejrzeæ kartê i zamiast 'Czekolady' poszukaæ innego dania.

Historia opowiedziana przez Hallstrome`a swoim przes³aniem przypomina bowiem do z³udzenia 'Ucztê Babette', a uwa¿niejszy widz odnalaz³by w niej tuzin innych zapo¿yczeñ. Fabu³a filmu rozgrywa siê na prze³omie lat piêædziesi±tych i sze¶ædziesi±tych, we Francji. Do ma³ego miasteczka Lasquenet, które wygl±da jak obrazek z bajki, przybywa tajemnicza Vianne Rocher wraz z córk± Anouk. Vianne jest córk± indiañskiej piêkno¶ci z plemienia Majów, od której przejê³a tajemnice przyrz±dzania przepysznych czekoladowych deserów. Odziedziczy³a te¿ po niej niespokojn± naturê, która nie pozwala jej nigdzie d³u¿ej zagrzaæ miejsca.

Po dotarciu do Lasquenet, nie bacz±c na porê roku - w³a¶nie trwa Wielki Post - Vianne otwiera cukierniê, co nie bardzo podoba siê konserwatywnemu burmistrzowi miasteczka, hrabiemu de Reynaud. Widz±c w sklepiku dzie³o szatana wodz±cego na pokuszenie mieszkañców, Reynaud postanawia doprowadziæ do jego zamkniêcia i przepêdzenia jego w³a¶cicielki.

Jednak Vianne nie ogranicza siê tylko do sprzedawania s³odko¶ci.Zamiast cicho siedzieæ, odwa¿nie wkracza w szare ¿ycie swoich klientów i zaczyna je zmieniaæ. Próbuje pomóc zahukanej Josephine, ¿onie maltretowanej przez mê¿a; usi³uje pogodziæ star± Armand z jej synow± Caroline i sprawiæ, by babcia mog³a widywaæ wnuka. Pragnie nauczyæ mieszkañców miasteczka tolerancji i daæ im odrobinê rado¶ci. Jednak nad jej g³ow± gromadz± siê ciemne chmury...

G³ównymi sk³adnikami, pardon, aktorami 'Czekolady' s±: Juliette Binoche jako Vianne Rocher; Judi Dench (odtwórczyni ról brytyjskich królowych: El¿biety I w 'Zakochanym Szekspirze' oraz Wiktorii w 'Jej wysoko¶æ Pani Brown' graj±ca star± Armand, Lena Olin (prywatnie ¿ona re¿ysera) jako Josephine oraz Johnny Depp (znany z tak wielu filmów, ¿e nawet nie zamierzam ich wymieniaæ), Carrie Ann Moss i Alfred Molina. Partneruj± im aktorzy dzieciêcy: Victoire Thivisol w roli córki Vianne, Anouk oraz debiutant Aurelien Parent Koenig.Binoche, która na filmach wypada du¿o korzystniej, ni¿ w rzeczywisto¶ci, tak¿e tutaj potrafi zawojowaæ serca widzów, na widok Deppa jak zwykle mdlej± dziewczêta. Grze aktorskiej nie mo¿na niczego zarzuciæ - gorzej jest z dialogami. I nie chodzi bynajmniej o ich tre¶æ ani o fa³szywie brzmi±ce kwestie, ale o... jêzyk. Podstawowym zgrzytem jest bowiem fakt, i¿ we francuskim miasteczku wszyscy pos³uguj± siê jêzykiem Szekspira i Byrona. Brzmi to naprawdê nienaturalnie, zw³aszcza gdy w dialogach angielskich pojawiaj± siê francuskie maman czy grand-pere.

Film Hallestrome`a opowiada przede wszystkim o ludzkich troskach, które nie pozwalaj± w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem i o przeszkodach, które sami sobie stawiamy na drodze. W ostatecznym rozrachunku nawet g³ówni przeciwnicy Vianne - hrabia de Reynaud i Caroline Claimont okazuj± siê po prostu par± zagubionych, nieszczê¶liwych ludzi, którzy krzywdz± innych nie ze z³o¶ci, lecz z poczucia bezradno¶ci. Porzucony przez ¿onê hrabia nie potrafi siê pogodziæ ze swoj± sytuacj±, za¶ Caroline czuje siê rozdarta miêdzy pamiêci± o zmar³ym mê¿u i mi³o¶ci± do Reynauda. St±d bierze siê w nich gorycz i narasta nietolerancja wobec ludzi, którzy potrafi± ¿yæ 'po prostu' i doceniaæ ma³e codzienne rado¶ci - choæby to by³y tylko czekoladki.

Nie twierdzê, ¿e 'Czekolada' to film doskona³y. Mo¿na w nim znale¼æ s³absze elementy (o czym wspomina³em na pocz±tku), mo¿na czepiaæ siê szczegó³ów - choæby ³atwo¶ci, z jak± rozwi±zano w±tek hrabiego de Reynaud. Mo¿na wreszcie buntowaæ siê przeciw aktorom mówi±cym po angielsku. Muszê jednak przyznaæ, i¿ dobrze siê na tym filmie bawi³em - w koñcu czekoladê je siê na deser. Po wyj¶ciu z kina ra¼nym krokiem ruszy³em do najbli¿szej cukierni.

http://www.filmweb.pl/film/Czekolada-2000-4545

DANE TECHNICZNE:

General
Info: Audio Video Interleave
Family: RIFF
File size: 1.46 GiB
PlayTime: 1h 56mn
Bit rate: 1791 Kbps
Writing application: VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library: VirtualDubMod build 2178/release


Video
Codec: XviD
Family: MPEG-4
Info: XviD project
Codec settings: BVOP / Custom Matrix
PlayTime: 1h 56mn
Bit rate: 1333 Kbps
Width: 720
Height: 400
Aspect ratio: 16/9
Frame rate: 25 fps
Resolution: 8
Chroma: 4:2:0
Interlacement: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.185
Writing library: XviD0050

Audio
Codec: AC3
Info: Dolby AC3
PlayTime: 1h 56mn
Bit rate: 448 Kbps
Bit rate mode: CBR
Channel(s): 6 / 6 channels
Sampling rate: 48 KHz
Delay: 0
Video0 delay: 0
ChannelPositions: Front: L C R, Rear: L R, Subwoofer
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Czekolada - Chocolat [2000] [DVDRiP.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Czekolada - Chocolate *2000* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Chocolat (2000) [BDRip] [rus]
[DivX - XviD] Krew jak czekolada - Blood and Chocolate *2007* [DVDRip] [XviD-NN] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Krew jak czekolada - Blood and Chocolate *2007* [DVDRip.XviD]
[DivX - XviD] Krew jak czekolada Blood and Chocolate *2007* [HQDVDRip.XviD.AC3-TLRG] [Lektor PL]
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Dracula 2000 *2000* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Heavy Metal 2000 *2000* [DVDRip.XviD-WunSeeDee][Napisy PL]
[x 264] Heavy Metal 2000 (2000)[DVDRip.x264.AC3][Multi Subtitles/Napisy PL][English]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.publicbt.com:80/announce
Kategoria:Filmy » DivX - XviD
Dodane21/08/2010 01:08:56
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 22:37:00
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe