Torrentów: 147442      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Defilada Zwyciê¿ców *2007* [DVBRip.RMVB] [PL]
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 127.87 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: 7531

Ocena:

Produkcja: Polska
Gatunek: Dokumentalny
Data premiery: 2007
Re¿yseria: Grzegorz Braun, Robert Kaczmarek
Scenariusz: Grzegorz Braun, Robert Kaczmarek
Zdjêcia: Andrzej Adamczak, Marek Barzecki
Czas trwania: 49

OPIS:
Kto rozpêta³ II Wojnê ¦wiatow±? Odpowied¼: Hitler i nazistowskie Niemcy jest, w ¶wietle najnowszych ustaleñ, co najmniej niewystarczaj±ca. Zdaniem Wiktora Suworowa, którego publikacje zyskuj± coraz szersze uznanie w¶ród historyków, prawid³owa odpowied¼ brzmi: Zwi±zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autorzy filmu prezentuj± w filmie tezy Suworowa i poddaj± je weryfikacji. Szukaj±c odpowiedzi na stawiane przez niego proste pytania, docieraj± do prawdy o roli stalinowskiej Rosji w rozpêtaniu najkrwawszego konfliktu w dziejach. Konfliktu, którego pierwsz± ofiar± by³a Polska. 22 wrze¶nia 1939 roku, Brze¶æ nad Bugiem. Na ulicy Unii Lubelskiej trwa wspólna parada pancernych oddzia³ów Wehrmachtu i Armii Czerwonej, a na trybunie honorowej ramiê w ramiê stoj± legendarni dowódcy obu wojsk: genera³ Heinz Guderian i kombryg Siemion Kriwoszejn. Jaka droga wiod³a do tego spotkania? Jakie by³y szanse Polski w starciu z dwoma zbrodniczymi re¿imami? 'Zadziwiaj±ce jest, ¿e Niemcy napad³y na Polskê, wiêc uznano, ¿e rozpêta³y wojnê, podczas gdy Zwi±zek Radziecki uczyni³ to samo i w tym samym miesi±cu, a mimo to nie uchodzi za naje¼d¼cê. Co wiêcej, uwa¿a siê, ¿e w latach 1939-1941 nie bra³ udzia³u w tej wojnie' - mówi Wiktor Suworow. Wraz z nim wydarzenia pamiêtnego wrze¶nia komentuj± polscy historycy - wybitni znawcy przedmiotu, a wspominaj± je naoczni ¶wiadkowie owej 'defilady zwyciêstwa'. Urodzony w 1947 r. Wiktor Suworow, narrator filmu, naprawdê nazywa siê W³adimir Rezun. By³ szpiegiem radzieckiego wywiadu wojskowego GRU. W latach siedemdziesi±tych pracowa³ jako 'dyplomata' w Szwajcarii, w roku 1978 uciek³ do Wielkiej Brytanii. Po¶wiêci³ siê pracy pisarskiej najbardziej znana jego ksi±¿ka - m.in. dziêki serialowej ekranizacji Antoniego Krauzego - to 'Akwarium'. Pasja historyczna Suworowa zaowocowa³a cyklem ksi±¿ek o roli Zwi±zku Radzieckiego w II Wojnie ¦wiatowej - a ¶ci¶lej: o planach Józefa Stalina dotycz±cych podboju Europy i prowadzonych konsekwentnie od pocz±tku lat 30. przygotowaniach do inwazji kontynentu. Zosta³y one pokrzy¿owane przez niemieckie uderzenie prewencyjne 22 czerwca 1941 r. Nie mo¿na bowiem byæ równocze¶nie przygotowanym do ataku i do obrony. Wehrmacht rozbi³ Armiê Czerwon± niemal w przeddzieñ jej planowanego uderzenia na Zachód - w przeddzieñ 'Dnia M'. Swoje tezy wyprowadza Suworow bynajmniej nie ze ¼róde³ tajnych i nieznanych ¶wiatowej historiografii, przeciwnie - opiera siê przede wszystkim na ¼ród³ach 'oficjalnych', dostêpnych tak¿e w Zwi±zku Radzieckim i Rosji, które w konsekwentny, drobiazgowy i niezwykle frapuj±cy sposób reinterpretuje. W jêzyku polskim ukazuj± siê od pocz±tku lat 90. kolejne prace Suworowa po¶wiêcone 'k³amstwu XX wieku': 'Lodo³amacz', 'Dzieñ M', 'Ostatnia republika', 'Samobójstwo', 'Oczyszczenie' o tzw. czystkach w Armii Czerwonej w przededniu II Wojny ¦wiatowej, oraz po¶wiêcone marsza³kowi ¯ukowowi 'Cieñ zwyciêstwa' i 'Cofam wypowiedziane s³owa'.

Rozmiar pliku : 128 MB
Czas trwania : 48min.
Przep³ywno¶æ bitów : 359 Kb/s
Szeroko¶æ : 720 piksele
Wysoko¶æ : 400 piksele
Proporcje : 16/9
Przep³ywno¶æ ramek : 25 r/s
Podobne torrenty
[RMVB] Bezbo¿nik 2007 [DVBRip.RMVB]
[RMVB] The Astronaut Farmer 2007 [DVBRip.RMVB] [Lektor PL]
[Gry PC] Snajper: Sztuka Zwyciê¿ania [PL]
[Gry PC] Snajper Sztuka zwyciê¿ania [PL]
[Gry PC] Sniper: Art of Victory - Snajper: Sztuka zwyciê¿ania [ENG] [SKIDROW]
[Muzyka] VA ... jak zwyciê¿aæ mamy - Arty¶ci polscy w ho³dzie Mazurkowi D±browskiego (2004) [mp3@192]
[TV + Seriale] Sensacje XX wieku: Droga do Katynia - Chwa³a zwyciê¿onym - bitwa pod Kockiem [TVRip.VCD] [PL]
[DivX - XviD] Nie panikuj ! *2007* [DVBRip] [XViD] [PL]
[DivX - XviD] Braciszek (2007) [DVBRip] [XviD] [AC-3] [Lektor PL] [H1]
[DivX - XviD] L.A. Blues *2007* [DVBRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://inferno.demonoid.com:3394/announce
Kategoria:Filmy » TV + Seriale
Dodane03/04/2010 08:04:57
Ostatnie Uaktualnienie18/03/2013 06:04:49
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe