Torrentów: 149136      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Jimmy Page andRobert Plant - No Quarter Unledded (2004) [DVDRip.XviD] [ENG]
Kondycja:
Dodane: 30/12/2010
Rozmiar: 699.84 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 9
leecher(ów): 2
Pobrane: 89

Ocena:
Jimmy Page and Robert Plant - No Quarter Unledded (2004)

* Nazwa zespo³u: Jimmi Page i Robert Plant

* Utwory:
01. No Quarter
02. Thank You
03. What is And What Should Never Be
04. The Battle of Evermore
05. Gallows Pole
06. Nobody's Fault But Mine
07. City Don't Cry
08. The Truth Explodes
09. Wah Wah
10. When the Levee Breaks
11. Wonderful One
12. Since I've Been Loving You
13. The Rain Song
14. That's The Way
15. Four Sticks
16. Friends
17. Kashmir

* Wydawcy: Phonogram

* Rok wydania: 1994

Kolejny koncert z cyklu \"Unplugged\" ju¿ pierwszego wieczoru zyska³ sobie miano najlepszego akustycznego koncertu, jaki do tej pory wyemitowa³a MTV. Jimmy Page i Robert Plant sprawili, ¿e Zeppelin znów uniós³ siê do lotu... - \"Chcieli¶my pokazaæ ludziom, jak mo¿na zmieniaæ muzykê\" - mówi³ po wydaniu tego albumu Robert. \"No Quarter\", oprócz paru nowych utworów, zawiera bowiem równie¿ (a w³a¶ciwie przede wszystkim) dobrze znane kompozycje Zeppelinów. Tyle, ¿e w ca³kowicie zmienionej formie... Do dwójki muzyków do³±czy³a bowiem tym razem grupa muzyków z Egiptu i Maroka oraz London Metropolian Orchestra.

P³ytê otwiera kompozycja \"Nobody's fault but mine\", zarejestrowana gdzie¶ w kopalni ³upków w Walii. Niesamowita sceneria oraz jedyny w swym rodzaju instrument (co¶ w rodzaju katarynki, nazywa siê to \"hurdy gurdy", uczyni³y ze starego bluesa wspania³± folkow± pie¶ñ. Po tym nastêpuje \"Thank You\", jedna z pierwszych piosenek napisanych przez Planta. W nowej wersji utwór ten brzmi jeszcze lepiej ni¿ na \"Dwójce\"... Tak docieramy do ca³kowicie zmienionej wersji \"No Quarter\". Zosta³a ona znacznie skrócona w stosunku do orygina³u, ale to nie ma znaczenia. Jest rewelacyjna. A¿ brak s³ów na wyra¿enie zachwytu... Podobnie, jak nastêpuj±ce zaraz potem \"Friends\", ze wstêpem granym na bambusowym flecie.

\"Yallah\" to zupe³nie nowa kompozycja, zarejestrowana na jakim¶ placu w Marakeszu przez Page'a i Planta. Moim zdaniem to najlepszy ze ¶wie¿ych utworów. Kompozycja bardzo prosta: zapêtlona perkusja, szaleñstwa gitarowe Jimmy'ego oraz wokal Roberta. Wspania³e! \"City don't cry\" to kolejny utwór powsta³y w czasie wycieczki dwójki muzyków do Maroka.

\"Since I've been lovin' you\". Jedna z najpiêkniejszych chyba Zeppelinowych kompozycji. Doskona³a na \"Trójce\", jeszcze doskonalsza tutaj. Podobnie \"Battle of Evermore\". ¦piew Sandy Denny zast±pi³ równie przejmuj±cy ¶piew egzotycznej piêkno¶ci Najmy Akhtar (któr± zreszt± Plant potem po¶lubi³). Wspania³ym dodatkiem do ca³o¶ci jest d¼wiêk katarynki \"hurdy gurdy\".

S³uchaj±c dalej: \"Wonderful one\", potem ¿artobliwa improwizacja \"Wah Wah\", a nastêpnie akustyczne \"That's the way\". Atmosfera staje siê coraz bardziej gor±ca... Po tym utworze nastêpuje stara, folkowa pie¶ñ: \"Gallows Pole\". Jimmy i Robert przenie¶li j± w zupe³nie inny wymiar... Utwór przechodzi w ca³kowicie now± aran¿acjê \"Four Sticks\" z \"Czwórki\". Egipscy muzycy oraz sekcja smyczkowa orkiestry nadaj± tym piosenkom zupe³nie now± warto¶æ.

I wreszcie fantastyczny fina³. Trzynastominutowa wersja \"Kashmiru\". W tej piosence stykaj± siê dwie muzyczne kultury - Wschodu i Zachodu. Z jednej strony brzmienie egipskich instrumentów, \"hurdy gurdy\", orkiestry, a z drugiej - szaleñstwa gitarowe Jimmiego, który pod koniec utworu nawi±zuje do legendarnego \"Black Dog\". Podobnie czyni Plant, ¶piewaj±c znany wszystkim refren: \"Hey babe, pretty babe, oh babe\"....

Wspania³e utwory, fantastyczna realizacja. \"No Quarter\" to bez w±tpienia jedna z najwspanialszych p³yt, jakie mam. Nowe aran¿acje ¶wietnie znanych utworów Zeppelinów, pozwalaj± prze¿yæ raz jeszcze to, co nazywa siê magi± Led Zeppelin... Jimmy Page i Robert Plant decyduj±c siê na projekt \"Unledded\" trafili w dziesi±tkê. \"No Quarter\" jest albumem, który winien znale¼æ siê w zbiorach ka¿dego fana tego legendarnego zespo³u. Trzeba pos³uchaæ!


James Patrick Page - gitarzysta rockowy, znany g³ównie z gry w zespole Led Zeppelin.

Biografia

Przed gr± w Led Zeppelin

Urodzi³ siê 9 stycznia 1944 roku w Heston (hrabstwo Middlesex) w Wielkiej Brytanii. Pierwsze lata ¿ycia spêdzi³ na farmie wujka w Northamptionshire, by ostatecznie osi±¶æ w Epsom, Surrey.
Kiedy jako nastolatek us³ysza³ przebój Elvisa Baby Let's Play House, zarazi³ siê na dobre rock and rollowym szaleñstwem i w wieku 13 lat rozpocz±³ naukê gry na gitarze. W owym czasie pozna³ swego przyjaciela Jeffa Becka, z którym wiele godzin spêdzi³ na jam session.Udziela³ siê w kilku ma³ych zespo³ach z Epsom, by w koñcu wnie¶æ swój talent do grupy Neil Christian & The Crusaders. Jimmy nie zagrza³ tam miejsca na d³ugo, gdy¿ nie pozwoli³ mu na to z³y stan zdrowia. Rozpocz±³ wiêc naukê malarstwa w szkole plastycznej. Jednak mi³o¶æ do muzyki by³a silniejsza od zaciêcia do tworzenia obrazów. Page rzuci³ naukê, z powrotem chwyci³ za gitarê i w 1963 podj±³ pracê jako muzyk sesyjny. Szybko sta³ siê jednym z najbardziej rozchwytywanych gitarzystów w Londynie. Jego partie mo¿na odnale¼æ na nagraniach takich s³aw jak: The Who, Donovan, Them, The Kinks, czy The Rolling Stones. W czasie pracy w studio nagra³ i wyprodukowa³ swój w³asny singel She Just Satisfies. Zawar³ te¿ znajomo¶æ z Erikiem Claptonem.
Po odej¶ciu Claptona z The Yardbirds w 1965 Page'owi proponowano do³±czenie do grupy. Ten jednak poleci³ Yardbirdsom swego kolegê Jeffa Becka, by ju¿ w rok pó¼niej (bêd±c zmêczonym rol± muzyka do wynajêcia) do³±czyæ ostatecznie zespo³u, którego ofertê wcze¶niej odrzuci³.Gdy grupa w 1968 rozpad³a siê, Jimmy zaj±³ siê formowaniem nowego bandu. Wraz ze znanym studyjnym basist± Johnem Paulem Jonesem, wokalist± Robertem Plantem, oraz perkusist± Johnem Bonhamem stworzy³ zespó³, który nieodwracalnie zmieni³ oblicze muzyki rockowej - Led Zeppelin.


Po rozpadzie Led Zeppelin

Po rozpadzie zespo³u Led Zeppelin (spowodowanym ¶mierci± perkusisty) w 1980 roku Page rozpocz±³ niezbyt udan± karierê solow±.Jego pierwszym samodzielnie postawionym krokiem by³a ¶cie¿ka d¼wiêkowa do filmu Death Wish II. Po wspólnej trasie koncertowej u boku Roya Harpera w 1984 Jimmy wraz z Paulem Rodgersem, Tonym Franklinem i Chrisem Sladem za³o¿y³ grupê The Firm, która po wydaniu zaledwie dwóch longplayów przesta³a istnieæ.W 1993 Page popisa³ siê nagranym wraz z Davidem Coverdale'em bardzo dobrym albumem o tytule Coverdale/Page. Równie udana by³a p³yta No Quarter (1994), bêd±ca owocem wspólnego wystêpu z Robertem Plantem dla MTV Unplugged. Pó¼niejsze wydawnictwo Walking Into Clarksdale zamyka bardzo krótk± listê dokonañ tego duetu.Kolejnymi projektami Page'a by³y miêdzy innymi eksperyment z raperem Puff Daddym i koncertowe nagranie powsta³e przy wspó³pracy The Black Crowes.

Jimmy Page zaznaczy³ sw± obecno¶æ w wielu rankingach najlepszych gitarzystów rockowych wszech czasów. Do historii przesz³y jego nie¶miertelne kompozycje, zabójcze riffy i pe³ne emocji solówki. Na uwagê zas³uguje równie¿ sposób grania na gitarze za pomoc± smyczka, którego by³ jednym z pionierów.

Najczê¶ciej u¿ywane gitary

* gitary elektryczne:
o 1958 Fender Telecaster - podarunek od Jeffa Becka, u¿ywana w latach 1968-1969, wykorzystana do nagrania solówki w Stairway To Heaven;
o 1959 Gibson Les Paul Standard #1 - ulubiona gitara Page'a, gra³ na niej przez ca³y okres dzia³alno¶ci Led Zeppelin;
o 1958 Gibson Les Paul Standard #2 - u¿ywana zamiennie z powy¿sz±;
o Danelectro - z³o¿ona przez Jimmy'ego z dwóch gitar Danelectro;
o Gibson \"Black Beauty\" Les Paul Custom - ukradziona w 1970;
o Gibson EDS-1275 Doubleneck - dwugryfowa gitara do wykonañ Stairway To Heaven na ¿ywo;
o 1973 Gibson Les Paul Standard - wykorzystywana od 1973;
o 60s Lake Placid Blue Fender Stratocaster - chrzest bojowy przesz³a w 1979;
o Gibson SG - u¿ywana od 1980;
o Fender 10-String 800 Pedal Steel - dziesiêciostrunowa gitara stalowa.

* gitary akustyczne:
o Gibson J-200 Acoustic - u¿ywana podczas nagrywania Led Zeppelin (I);
o Martin D-28 Acoustic - po raz pierwszy u¿yta w 1970;
o Giannini 12-String Acoustic - jak wy¿ej;
o Harmony Acoustic

Wybrana dyskografia

* 1982 Death Wish II
* 1984 The Honeydrippers: Volume One - z kilkoma znanymi muzykami
* 1987 Lucifer Rising
* 1988 Outrider
* 1993 Coverdale/Page - z Davidem Coverdale'em
* 1994 No Quarter - z Robertem Plantem
* 1998 Walking Into Clarksdale - jak wy¿ej
* 2000 Live at the Greek - z The Black Crowes


Robert Anthony Plant - znany wokalista rockowy, cz³onek zespo³u Led Zeppelin

Biografia

Przed gr± w Led Zeppelin

Robert Plant przyszed³ na ¶wiat 20 sierpnia 1948 w West Bromwich, w hrabstwie Staffordshire (Wielka Brytania), a dorasta³ na przedmie¶ciu Birmingham - Kidderminster.W szkole podstawowej uczy³ siê bardzo pilnie, aby (zgodnie z ¿yczeniem rodziców) zostaæ ksiêgowym. Te ¿yciowe plany odsun±³ jednak na bok, kiedy w wieku 13 lat odkry³ rock and roll, a jego idolem sta³ siê Elvis Presley.Od 15 roku ¿ycia Plant wystêpowa³ z lokalnymi kapelami bluesowymi w roli wokalisty, by wkrótce porzuciæ dom oraz naukê i zaj±æ siê muzyk± na powa¿nie. Jednym z pierwszych jego zespo³ów by³ The Crawling King Snakes, w którym za perkusj± siedzia³ jego rówie¶nik i pó¼niejszy przyjaciel John \"Bonzo\" Bonham. Potem Plant wspó³pracowa³ z grup± Listen, z któr± wyda³ singla. Nagranie przesz³o jednak bez echa.Robert i \"Bonzo\" spotkali siê ponownie w zespole The Band of Joy. Mimo odnoszonych sukcesów formacja ta rozpad³a siê w roku 1968 i Plant zosta³ bez pracy. Aby poprawiæ swoj± sytuacjê finansow±, zatrudni³ siê w ekipie brukuj±cej drogi. Rola robotnika nie by³a mu jednak pisana. Rozpocz±³ wystêpy z Alexisem Kornerem i kapel± Hobbstweedle. Podczas jednego z wystêpów tego bandu, wysokie zawodzenie Roberta zwróci³o uwagê znanego gitarzysty Jimmy'ego Page'a, który zaproponowa³ Plantowi udzia³ w swoim nowym projekcie. Ten chêtnie przyj±³ propozycjê i do³±czy³ do zespo³u Page'a, który przyj±³ pó¼niej nazwê Led Zeppelin. W grupie tej wystêpowali jeszcze: John Paul Jones i Bonham (rekomendowany przez wokalistê).


Po rozpadzie Led Zeppelin

25 wrze¶nia 1980 roku zmar³ John Bonham. Jego odej¶cie stanowi³o kres historii jednego z najwa¿niejszych zespo³ów rockowych - Led Zeppelin.
Po tym wydarzeniu Robert Plant postanowi³ zaj±æ siê karier± solow±. Zaczê³o siê od albumu Pictures at Eleven z 1982, pó¼niej by³y The Principle of Moments (1983), Shaken 'N' Stirred (1985), Now & Zen (198, Manic Nirvana (1990) i Fate of Nations (1993). Na kr±¿kach tych Plant eksperymentowa³ z muzyk± Wschodu, muzyk± pop, jazzem i bluesem. Nie zabrak³o te¿ typowo rockowych brzmieñ w stylu Led Zeppelin, oraz elementów progresywnych. Twórczo¶æ Roberta spotka³a siê z du¿ym uznaniem na ca³ym ¶wiecie i zaowocowa³a sukcesem komercyjnym.W 1994 Plant wznowi³ wspó³pracê z Jimmy'm Page'em. Duet wyda³ dwie p³yty, po czym w 1999 zawiesi³ dzia³alno¶æ.Rok 2002 przyniós³ kolejny longplay wokalisty - Dreamland, zawieraj±cy cowery utworów innych artystów. Wkrótce ¶wiat³o dzienne ujrza³a sk³adanka Sixty Six to Timbuktu z najwiêkszymi hitami i nigdy nie publikowanymi utworami Roberta, a w roku bie¿±cym na pó³kach sklepów muzycznych pojawi³ siê Mighty Rearranger - ciep³o przyjêty przez krytykê i fanów.


Wybrana dyskografia

* 1982 Pictures at Eleven
* 1983 The Principle of Moments
* 1984 The Honeydrippers, Vol. 1 - z innymi muzykami
* 1985 Shaken 'N' Stirred
* 1988 Now & Zen
* 1990 Manic Nirvana
* 1993 Fate of Nations
* 1994 No Quarter - z Jimmy'm Page'em
* 1998 Walking Into Clarksdale - jak wy¿ej
* 2002 Dreamland
* 2003 Sixty Six to Timbuktu
* 2005 Mighty Rearranger

Info:

Format : AVI
Format/Informacja : Audio Video Interleave
Rozmiar pliku : 700 MB
Czas trwania : 1h 34 min.
Ca³kowita przep³ywno¶æ bitów : 1.039 Kb/s
Aplikacja zapisuj±ca : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2117/release)
Biblioteka zapisuj±ca : VirtualDubMod build 2117/release

Wideo
ID : 0
Format : MPEG-4 Visual
Profil formatu : Advanced Simple@L5
Ustawienia formatu, BVOP : Tak
Ustawienia formatu, QPel : Nie
Ustawienia formatu, GMC : Brak punktów podzia³u
Ustawienia formatu, matryca : Default (H.263)
Tryb multipleksowania : Pakietowy strumieñ bitów
ID kodeka : XVID
ID kodeka/Wskazówka : XviD
Czas trwania : 1h 34 min.
Przep³ywno¶æ bitów : 899 Kb/s
Szeroko¶æ : 528 pikseli
Wysoko¶æ : 352 pikseli
Proporcje obrazu : 3:2
Szybko¶æ wy¶wietlania klatek : 29,970 kl/s
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bitów
Rodzaj skanu : Progresywny
bity/(piksele*ramki) : 0.161
Rozmiar strumienia : 606 MB (87%)
Biblioteka zapisuj±ca : XviD 1.0.1 (UTC 2004-06-05)

Audio
ID : 1
Format : MPEG Audio
Wersja formatu : Version 1
Profil formatu : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
ID kodeka : 55
ID kodeka/Wskazówka : MP3
Czas trwania : 1h 34 min.
Rodzaj przep³ywno¶ci : Sta³a
Przep³ywno¶æ bitów : 128 Kb/s
Kana³y : 2 kana³y
Czêstotliwo¶æ próbkowania : 48,0 KHz
Rozmiar strumienia : 86,3 MB (12%)
Wyrównanie : Wyrównane w przeplocie
Przeplot, czas trwania : 33 ms (1,00 klatka wideo)
Przeplot, czas wczytywania : 504 ms
Biblioteka zapisuj±ca : LAME3.95
Ustawienia kodowania : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 17.5 -b 128
Podobne torrenty
[Teledyski/Koncerty] JIMMY PAGE & ROBERT PLANT - NO QUARTER-UNLEDDED (2004) [DVD9] [PAL] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] Jimmy Page & Robert Plant - No Quarter (1994)
[Muzyka] JIMMY PAGE & ROBERT PLANT - THE SHARK TANK SAN JOSE, CALIFORNIA (1995/REMASTERED EDITION 2018) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] Jimmy Page - Dyskografia i Rarytasy (1968-2007) [mp3@128-320]
[Muzyka] Jimmy Page and Albert Lee - Everything I Do Is Wrong *1993* [Flac]
[Muzyka] JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES - LIVE AT THE GREEK (2000, JAPANESE EDITION) [FLAC] [FALLEN ANGEL]
[DivX - XviD] Czarodziejskie buty Jimmy'ego - There's Only One Jimmy Grimble [2000] [DVDRip] [Eng]
[Muzyka] Jimmy Dawkins and Hip Linkchain - Jimmy & Hip Live! [mp3@320]
[Muzyka] Jimmy Thackery - The Essential Jimmy Thackery (mp3@320)
[Dla Dzieci] Jimmy Neutron - Ma³y geniusz - BOY GENIUS *2001* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrent.to:2710/announce
Kategoria:Muzyka » Teledyski/Koncerty
Dodane30/12/2010 17:12:38
Ostatnie Uaktualnienie21/03/2013 16:39:51
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe