Torrentów: 146421      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

American Pie I-VII [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 13/03/2010
Rozmiar: 2.59 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 2
Pobrane: 1

Ocena:Torrent zawiera kultow± seriê filmów American Pie (1999 - 2009)

UWAGA WSZYSTKIE PLIKI S¡ W FORMACIE RMVB OPRÓCZ American Pie

"American Pie" mo¿na nienawidziæ i bezgranicznie krytykowaæ, ale jednego temu filmowi na pewno zarzuciæ nie mo¿na. Gdy z hukiem pojawi³ siê w kinach wyznaczy³ nowy kierunek kinu m³odzie¿owemu. Rozpocz±³ pewn± moraln± rewolucjê porównywan± z tym co w obyczajowo¶ci uczyni³y legendarne ju¿ "Lody na patyku". Nie dziwi wiêc fakt, ¿e masowo powstaj± kolejne kontynuacje.


American Pie (1999)
Perypetie licealistów, którzy maj± powa¿ny, fundamentalny problem. S± bardzo m³odzi, chc± zdobywaæ ¶wiat, lecz najpierw musz± pokonaæ barierê... dziewictwa. Zniecierpliwieni m³odzi ch³opcy przekonuj± siê, ¿e droga do ¶wiata seksu jest pe³na komplikacji, pu³apek a tak¿e upokorzeñ.
http://gfx.filmweb.pl/po/08/76/876/6901060.2.jpg

American Pie 2 (2001)
Film - American Pie 2Uwaga przygotujcie siê na kolejn± porcjê pysznej, ciep³ej szarlotki.... czyli sprawy docipnej ci±g dalszy... "Gang" przyjació³ z liceum czyli Jim, Heather, Nadia, Stifler, Sherman i inni spotykaj± siê po roku collegu... Czê¶æ z nich siê zmieni³a, czê¶c pozosta³a tak samo dziecinna i rozwydrzona

http://gfx.filmweb.pl/po/10/42/31042/7120427.2.jpg

American Pie 3 - Wesele (2003)
Jim (Jason Biggs) o¶wiadcza siê Michelle (Alyson Hannigan) w restauracji, a ona przyjmuje o¶wiadczyny. Zaczynaj± siê gor±czkowe przygotowania do ¶lubu. Michelle chcê, aby jej ¶lub by³ doskona³y. Jim stara siê zrobiæ jak najlepsze wra¿enie na swoich przysz³ych te¶ciach

http://gfx.filmweb.pl/po/83/13/38313/6904848.2.jpg

American Pie 4 - Wakacje (2005)
Tym razem uwaga zosta³a skupiona na Mattcie Stiflerze, m³odszym bracie Steve'a. Po ty, jak zosta³ wydalony ze szko³y, Matt zostaje wys³any na obóz letni. Od razu próbuje ów obóz okablowaæ i, za pomoc± ukrytych kamer, podgl±daæ dziewczyny. Ale kiedy straci g³owê dla obozowej kole¿anki Elyse, jego wysi³ki, aby zd³awieniæ swe "drugiego ja" (Stiffmeistera) - skoñcz± siê bardzo komicznie.

http://gfx.filmweb.pl/po/32/64/153264/7042973.2.jpg

b]American Pie 5[/b] - Naga Mila (2006)
Odwa¿ysz siê na uczestnictwo w najbardziej odjazdowej tradycji uczelni z setkami golusieñkich studentów? Zatem szykuj siê na skosztowanie kolejnego kawa³ka amerykañskiego placka serwowanego w stylu Stiflera ? oto American Pie: Naga mila!Ledwie Erik Stifler zda³ sobie sprawê, ¿e mo¿e byæ pierwszym uczniem, który ukoñczy studia bêd±c prawiczkiem

http://gfx.filmweb.pl/po/54/91/345491/7124869.2.jpg

American Pie 6 - Dom Beta (2007)
Erik i Cooze przybywaj± do collegu. Od pierwszego momentu miejsce przypada im do gustu - wokó³ nich same piêkne dziewczyny. Na miejscu zastaj± kuzyna Erika - Dwighta, który przewodzi bractwu Beta. Dwight zaprowadza ch³opaków na imprezê. Nastêpnego dnia, cz³onkowie bractwa decyduj±, czy nasi bohaterowie mog± do³±czyæ do elitarnego grona Beta. By tak siê sta³o, musz± wykonaæ 50 zadañ do koñca semestru, m.in. dostaæ autograf od profesjonalnej tancerki, wzi±æ udzia³ w rozbieranej sesji do magazynu, ukra¶æ strusia czy... po¶lubiæ jednego z partnerów.

http://gfx.filmweb.pl/po/63/06/416306/7185648.2.jpg

American Pie 7 - Ksiêga Mi³o¶ci (2009)
Dziesiêæ lat po ukazaniu siê pierwszej czê¶ci serii "American Pie" trzech nieszczê¶liwych prawiczków znajduje ksiêgê, zwan± bibli± mi³o¶ci, w szkolnej bibliotece East Great Falls High. Niestety, ksi±¿ka jest zniszczona, wiêc ch³opcy bêd± musieli odszyfrowaæ tre¶æ z jej pozosta³o¶ci. Dziêki ksiêdze prze¿yj± pe³n± wra¿eñ podró¿ wiod±c± do utraty dziewictwa.

http://gfx.filmweb.pl/po/80/47/508047/7315557.2.jpg

Podobne torrenty
[RMVB] American Pie 5: Naga Mila - American Pie Presents The Naked Mile *2006* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] American Gun *2005* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] American Pie 6 Dom Beta 2007 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] American Beauty 1999 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] American Gangster 2007 (DVDrip.RMVB) (Lektor PL)
[RMVB] American Gangster 2007 (RMVB)(DVDrip)(Lektor PL)
[RMVB] American Virgin 2009 [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] American Pie 6 Dom Beta *2007* [DVDRip.Rmvb] [Lektor PL]
[RMVB] Wiêzieñ nienawi¶ci - American History X [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[RMVB] Ta¶my zbrodni - American Crime (2004) [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Filmy » RMVB
Dodane13/03/2010 12:03:08
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 12:13:46
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe