Torrentów: 146979      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Alexander Elder - Zawód inwestor gie³dowy [PL]
Kondycja:
Dodane: 21/11/2008
Rozmiar: 150.18 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 1117

Ocena: N/A

Zawód - inwestor gie³dowy

Autor: Alexander Elder
ISBN: 83-88597-34-5
format pliku: PDF
Ilo¶æ stron: 332

"Zawód inwestor gie³dowy" - dr Eldera to ksi±¿ka napisana przez ¶wiatowej s³awy inwestora, której zadaniem jest s³u¿yæ pomoc± graczom gie³dowym, ekonomistom, analitykom rynku i studentom. Autor dzieli siê z czytelnikiem w³asnymi do¶wiadczeniami i wiedz±, usystematyzowan± i sprawdzon± w praktyce. Wskazuje, jak osi±gn±æ sukces na gie³dzie, ³±cz±c znajomo¶æ systemów gry i zarz±dzania pieniêdzmi z umiejêtno¶ci± rozpoznawania psychologicznych aspektów rynkowej rywalizacji.

- Psychologia rynku - kontrolowanie emocji i sposoby unikania najczê¶ciej pope³nianych b³êdów
- Wyci±ganie korzy¶ci z umiejêtno¶ci obserwacji zachowania t³umu - klasyczna analiza techniczna i nowoczesne metody komputerowe: wska¼niki ¶ledzenia trendu, oscylatory, wolumen, liczba otwartych kontraktów, wska¼niki nastroju
- Najlepsze metody stosowane przez analityków rynków kapita³owych - obrót kontraktami terminowymi i opcjami na indeks akcji
- Oryginalne wska¼niki rynku kapita³owego autorstwa A. Eldera
- Wybór transakcji z najwiêksz± szans± na sukces - systemy inwestycyjne pozwalaj±ce selekcjonowaæ transakcje i ustalaæ punkty wej¶cia i wyj¶cia z rynku
- Zasady zarz±dzania ryzykiem - emocje i rachunek prawdopodobieñstwa

O autorze:
Dr Alexander Elder jest profesjonalnym inwestorem, ¶wiatowej klasy ekspertem w dziedzinie analizy rynku, jednocze¶nie czynnym zawodowo lekarzem psychiatr±. Urodzony w Leningradzie, wychowywa³ siê w Estonii, tam te¿ ukoñczy³ wy¿sz± szko³ê medyczn±. Po brawurowej ucieczce z sowieckiego statku, na którym pracowa³ jako lekarz uzyska³ azyl polityczny w USA i rozpocz±³ pracê jako publicysta, redaktor "The Psychiatric Times". Ju¿ jako wytrawny praktyk i teoretyk gry na gie³dzie, za³o¿y³ firmê szkoleniow± dla inwestorów - Financial Trading Seminars Inc. Jest autorem kilkudziesiêciu artyku³ów, analiz i recenzji. Samodzielnie opracowa³ dwa wska¼niki: Elder-ray i Force Index oraz oparty na nich system inwestycyjny zwany trzyekranowym (Triple Screen Trading System). Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie analizy technicznej. Ksi±¿ka "Zawód - inwestor gie³dowy" sta³a siê miêdzynarodowym i polskim bestsellerem.

Kraków 2006; oprawa:twarda

Spis tre¶ci: Wprowadzenie do polskiego wydania

Wstêp
1. Gra na gie³dzie - ostatnia granica
2. Psychologia jest kluczem
3. Masz mniejsze szanse

I. Psychologia jednostki
4. Dlaczego gramy na gie³dzie?
5. Fantazja kontra rzeczywisto¶æ
6. Rynkowi guru
7. Autodestrukcja
8. Psychologiczne aspekty gry na gie³dzie
9. Lekcje u Anonimowych Alkoholików
10. Anonimowi przegrywaj±cy
11. Zwyciêzcy i przegrani

II. Psychologia t³umu
12. Czym jest cena?
13. Czym jest rynek?
14. Kulisy gie³dy
15. Rynkowy t³um i Ty
16. Psychologia trendów
17. Analizy albo przepowiednie

III. Klasyczna analiza wykresów
18. Sporz±dzanie wykresów
19. Wsparcie i opór
20. Trend i formacja horyzontalna
21. Linie trendu
22. Luki cenowe
23. Formacje cenowe

IV. Skomputeryzowana analiza techniczna
24. Komputery i gra na gie³dzie
25. ¦rednie ruchome
26. Analiza zbie¿no¶ci i rozbie¿no¶ci ¶rednich ruchomych (MACD), MACD-histogram 155
27. System kierunkowy (Directional System)
28. Impet (Momentum), wska¼nik zmian (Rate of Change) i wyg³adzony wska¼nik zmian (S-RoC)
29. Oscylator Williamsa %R
30. Oscylator stochastyczny (%K %D)
31. Wska¼nik si³y wzglêdnej (Relative Strength Index)

V. Zapomniane kluczowe czynniki
32. Wolumen
33. Wska¼niki oparte na wolumenie
34. Otwarte kontrakty (Open Interest)
35. Herrick Payoff Index
36. Czas

VI. Wska¼niki rynku kapita³owego
37. Wska¼nik nowe maksimum - nowe minimum (New High - New Low Index)
38. Indeks inwestorów (Traders Index) i inne wska¼niki rynku kapita³owego

VII. Wska¼niki oparte na psychologii rynku
39. Wska¼niki konsensusu
40. Wska¼niki zaanga¿owania

VII. Nowe wska¼niki
41. Elder-ray
42. Wska¼nik si³y (Force Index)

IX. Systemy inwestycyjne
43. Trzyekranowy system inwestycyjny (Triple Screen Trading System)
44. Paraboliczny system inwestycyjny (Parabolic Trading System)
45. Kana³y cenowe

X. Zarz±dzanie ryzykiem
46. Emocje i rachunek prawdopodobieñstwa
47. Zarz±dzanie finansami
48. Jak wyj¶æ z rynku
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Elder - Zawód inwestor gie³dowy [PL] [.pdf]
[Muzyka] Elder - Elder (2008) [mp3@200]
[E-Booki + Audio] Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL]
[Gry PC] The Elder Scrolls: Arena [ENG]
[Gry PC] The Elder Scrolls II: Daggerfall [ENG]
[Gry PC] Elder Scrolls IV: Oblivion
[Gry PC] The Elder Scrolls 4 : OBLIVION [ENG]
[Gry PC] The Elder Scrolls III: Morrowind [PL]
[Gry PC] The Elder Scrolls V: Skyrim [ENG]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane21/11/2008 09:11:48
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:31:59
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe