Torrentów: 150014      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Pan Samochodzik i... *1986-1991* [DVDRip.RMVB] [PL]
Kondycja:
Dodane: 17/08/2010
Rozmiar: 1.83 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 3
Pobrane: 10

Ocena: N/A

"Pan Samochodzik - Wyspa Z³oczyñców"

Produkcja: Polska, 1965
Gatunek: film przygodowy

Obsada

   * Jan Machulski (Tomasz - Pan Samochodzik)
   * Joanna Jêdryka (Zaliczka)
   * Aleksander Fogiel (komendant milicji, starszy sier¿ant)
   * Jan Koecher (profesor Opa³ko)
   * Mieczys³aw Pawlikowski (bandyta w kapeluszu)
   * Ryszard Pietruski (Karol, "fotograf")
   * Zygmunt Zintel (Kolasa, przewodnik wycieczek)
   * Maciej B³a¿ejowski (harcerz)
   * Ryszard Gêbicki (harcerz)
   * Grzegorz Lipson (harcerz)
   * Krzysztof Litwin (student antropologii)
   * Halina Machulska (przewodniczka w muzeum)
   * Zbigniew Czeski (milicjant Kowalski)
   * W. Kowalczyk
   * Jerzy Turek (student antropologii)


Ekipa

   * S³owa piosenki Agnieszka Osiecka
   * Wykonanie piosenki Marta Kotowska
   * Realizacja PPZZRF Zespó³ "Rytm"
   * Kierownik artystyczny Jan Rybkowski
   * Kierownik literacki Jan Gerhard
   * Szef produkcji Zygmunt Szyndler


Do ma³ego miasteczka przyje¿d¿a m³ody pracownik muzeum - Tomasz, dysponuj±cy pokracznym, ale nader sprawnym samochodem. Zosta³ ¶ci±gniêty przez prowadz±cego wykopaliska profesora Opa³ko. Ponoæ w okolicy znajduj± siê skarby by³ego dziedzica. Tomasz poszukuje ich na w³asn± rêkê, ale ¶ledzony jest przez asystentkê Opa³ki, zwan± "Zaliczk±".

Wraz z trójk± harcerzy wpada na trop szajki usi³uj±cej zagarn±æ zbiory, wyja¶nia przyczyny ¶mierci zaufanego przyjaciela dziedzica-Kolasy. Szefem szajki okazuje siê fotograf Karol. W ostatniej chwili Tomasz, harcerze i "Zaliczka" krzy¿uj± jego plany. Zbiory trafiaj± do muzeum; Tomasz i "Zaliczka" ruszaj± na spotkanie kolejnej przygody.

Dane techniczne:
Video : 232 MB, 382 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 512*384 (4:3),  RV40 = RealVideo 9
Audio : 38 MB, 64 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x0 = RealAudio 8,cook-24

=========

"Pan Samochodzik i Templariusze"

Produkcja: Polska, 1971
Gatunek: film przygodowy

Obsada

   * Stanis³aw Mikulski (Tomasz - Pan Samochodzik)
   * Roman Mosior (harcerz "Sokole Oko")
   * Stefan Niemierowski (harcerz "Doktorek";
   * Tomasz Samosionek (harcerz "D³ugi Ozór"; w powie¶ci "Wiewiórka")
   * Ewa Szykulska (Karen, odcinki 1-5)
   * Gra¿yna Marzec (Iwona, odcinki 1-5)
   * Tadeusz Gwiazdowski (kapitan Petersen, odcinki 1-5)
   * Micha³ Szewczyk (Micha³, odcinki 1-5)
   * Lech Ordon (£ucjusz, odcinki 1-3)
   * Danuta Szaflarska (¿ona £ucjusza, odcinki 1-3)
   * Roman Syka³a (odcinki 1-2)
   * Zygmunt Aposto³ (¿eglarz, odcinki 1-2)
   * Jan Tesarz (brodacz, odcinki 1-2)
   * Alina Janowska (przewodniczka po Malborku, odcinek 3)
   * Irena Skwierczyñska (gospodyni ksiêdza, odcinki 4-5)
   * Seweryn Butrym (ksi±dz proboszcz, odcinek 4)
   * Stanis³aw Milski (ko¶cielny, odcinek 4)Pan Samochodzik, w którego postaæ wciela siê Stanis³aw Mikulski - historyk sztuki i detektyw amator oraz posiadacz niezwyk³ego samochodu, poszukuje ukrytych skarbów templariuszy. Du¿± pomoc okazuj± mu zaprzyja¼nieni harcerze.

Dane techniczne:
Video : 580 MB, 505 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 640*464 (4:3),  RV40 = RealVideo 9
Audio : 73 MB, 64 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x0 = RealAudio 8,cook-24

===========

"Pan samochodzik i niesamowity dwór"

Produkcja: Polska, 1986
Gatunek: film przygodowy

Obsada:
Tomasz - Piotr Krukowski
Panna Wierzchoñ - S³awomira £oziñska
Bigos - Wies³aw Wójcik
Batura - W³odzimierz Adamski
Marczak - Franciszek Trzeciak
Janiak - Ludwik Benoit

Do dworku przyje¿d¿a trójka muzealników - Tomasz, lêkliwa panna Wierzchoñ i nieustannie zapadaj±cy w letarg Bigos. Maj± sporz±dziæ rejestr znajduj±cych siê tu cennych eksponatów i urz±dziæ muzeum. Panna Wierzchoñ i Bigos chc± nastraszyæ Tomasza, by zrezygnowa³ z funkcji kustosza. W dworku dziej± siê rzeczy dziwne i niesamowite. Ekscentryczna wczasowiczka Mery urz±dza seans spirytystyczny, po dachu spaceruje lunatyk, w parku grasuje Bia³a Zjawa w asy¶cie wilko³aków, Bigos nie tylko popada w letarg, ale i znika, skradzione zostaj± masoñskie skarby, w po¶cig za z³odziejami ruszaj± muzealnicy cudacznym pojazdem Tomasza . . . Wszystkie tajemnice w koñcu siê wyja¶niaj±. Skarby ratuje dawny dozorca dworku, Janiak, a strachy by³y dzie³em dzieci, które w ten sposób chcia³y przyci±gn±æ turystów. Kustoszem dworku zostaje panna Wierzchoñ.

Dane techniczne:
Video : 271 MB, 436 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 576*432 (4:3),  RV40 = RealVideo 9
Audio : 39 MB, 64 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x0 = RealAudio 8,cook-24

========

"Pan Samochodzik i praskie tajemnice"

produkcja: Polska, Czechos³owacja
gatunek: Familijny, Przygodowy
data premiery: 1989-01-09 (Polska)

"Pan Samochodzik i praskie tajemnice" to kinowa wersja powie¶ci Zbigniewa Nienackiego pt. "Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic". Akcja utworu Tarnasa ³±czy w sobie elementy wspó³czesnego kina m³odzie¿owo - przygodowego z motywami mitologicznymi i cudami techniki na miarê XXI wieku. Przed antykwariatem w Pradze mê¿czyzna ogl±da le¿±c± w witrynie star± ksiêgê Davida Katza "O cudownych w³a¶ciwo¶ciach szlachetnych kamieni". W krakowskim hangarze nad Wis³± pan Tomasz i jego m³odzi koledzy Bartek, Pi±tek, Niedziela i Poniedzia³ek szykuj± do drogi niezwyk³y samochód, który potrafi zmieniaæ siê w lataj±cy talerz. Przyjaciele jad± do Pragi, Tomasz bowiem otrzyma³ informacjê o kradzie¿y z zamku w Oporowie obrazu "S±d rabina Love" oraz ksi±¿ki Davida Katza. W Pradze, w mieszkaniu pañstwa Dohnalów wita ich kilkunastoletnia Ludmi³a oraz jej starsza siostra, która jest kustoszem. Wszyscy prze¿ywaj± niezwyk³e przygody zwi±zane z poszukiwaniem obrazu oraz ukrytego skarbu. Przez ca³y czas intryga rozwija siê w tonacji pogodnej zabawy.

Obsada:
Marek Wysocki:Pan Tomasz
Libuse Kapralova:Ludmi³a
Jana Nagyova:Helena, siostra Ludmi³y
Otakar Brousek jr:Frantisek Skvarek
Jadwiga Chojnacka:gosposia doktora
Ludwik Benoit:Popijaniec
Krzysztof Fus:z³odziej Gnat
Andrzej Kozak:Marczak
Karel Houska
Dan Krames
Juliusz Lubicz-Lisowski
Mariusz Saniternik
Jan Skopeèek
Sasza Depczyñski
Jiri Miksicek

Dane techniczne:
Video : 268 MB, 439 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 576*432 (4:3),  RV40 = RealVideo 9
Audio : 39 MB, 64 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x0 = RealAudio 8,cook-24

===========

"Latajace machiny kontra Pan samochodzik"

produkcja: Polska
gatunek: Przygodowy, Sensacyjny, Dla m³odzie¿y
data premiery: 1991-06-01 (Polska)
re¿yseria: Janusz Kidawa
scenariusz: Janusz Kidawa
zdjêcia: Tomasz Tarasin
muzyka: Jerzy Goryszewski
na podstawie: powie¶ci Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i z³ota rêkawica"

Pan Samochodzik wraz ze znajom± Joann± i jej synem Piotrusiem jad± na wakacje do podgórskiej miejscowo¶ci.
Piotrusiowi marz± siê przygody, a jego wyobra¼nia nastawiona jest na wynajdywanie niesamowito¶ci.
Oto pods³uchuje rozmowê, z której wynika, i¿ jaki¶ mê¿czyzna i kobieta planuj± morderstwo.
Okazuje siê jednak, ¿e tajemniczym mê¿czyzn± jest autor powie¶ci kryminalnych pan Arizona, który korzysta z rad i pomys³ów swej s³u¿±cej Zofii.
Pomy³ka siê wyja¶nia, Pan Samochodzik, Joanna i Piotru¶ zyskuj± nowych przyjació³ i dziêki nim poznaj± w³osk± ekipê filmow± realizuj±c± w tych okolicach film.
Niestety, na filmowców spada prawdziwe nieszczê¶cie: w tajemniczy sposób znika odtwórczyni g³ównej roli - piêkna Diana.
Nastêpuje przerwa w zdjêciach. Producent filmu wydaje siê byæ zrozpaczony, ale pan Arizona podejrzewa, ¿e znikniêcie aktorki jest chwytem reklamowym.
Przyjaciele rozpoczynaj± ¶ledztwo na w³asn± rêkê.

Obsada:
Piotr Krukowski:Tomasz
Ewa Skibiñska:Ewa Denver
Jan Hencz
Joanna Jêdryka
Eugeniusz Korczarowski
Bronis³aw Cie¶lak
Kazimierz Czapla
Krystyna Feldman
Ma³gorzata Markiewicz
Andrzej Afanasjew:Pirat
Andrzej Kozak:Tata "Bajeczki", instruktor "Szko³y Ikarów"
Adam Baumann:Re¿yser Domini
W³odzimierz Adamski:Batura
Piotr Prêgowski:Ochroniarz Franek
S³awomir Sulej:Aktor graj±cy w filmie bandytê
Witold Pyrkosz


Dane techniczne:
Video : 268 MB, 439 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 576*432 (4:3),  RV40 = RealVideo 9
Audio : 39 MB, 64 Kbps, 44100 Hz, 2 kana³(y), 0x0 = RealAudio 8,cook-24
Podobne torrenty
[RMVB] Critters 1-4 *1986-1991* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Pan Samochodzik - wszystkie ekranizacje (1965-1991) [TVRip] [PL]
[DivX - XviD] Critters 1-3 *1986-1991* [DVDRip] [Eng]
[TV + Seriale] Pan Samochodzik i Templariusze odc.1 [DVDRip] [PL]
[TV + Seriale] Pan Samochodzik i Templariusze odc.5 [DVDRip] [PL]
[TV + Seriale] Pan Samochodzik i Templariusze odc.2 [DVDRip] [PL]
[TV + Seriale] Pan Samochodzik i Templariusze odc.3 [DVDRip] [PL]
[TV + Seriale] Pan Samochodzik i Templariusze odc.4 [DVDRip] [PL]
[RMVB] ier?cie? i Ró?a *1986* [DVDRip] [RMVB] [PL]
[RMVB] Top Gun *1986* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.blazing.de:80/announce
Kategoria:Filmy » RMVB
Dodane17/08/2010 05:08:03
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 12:15:13
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe