Torrentów: 149026      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Stanis³aw Piasecki - Podstawy Logistyki [PL]
Kondycja:
Dodane: 31/07/2010
Rozmiar: 31.97 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 4
leecher(ów): 0
Pobrane: 664

Ocena: N/A

Podstawy Logistyki - Stanis³aw Piasecki

format: 123 stron, skany JPG
data wyd.: 2005
wydawca: WIT


Opis:
Logistyka to jedna z najszybciej rozwijaj±cych siê sfer dzia³alno¶ci gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e wiêkszo¶æ nowo powstaj±cych miejsc pracy zwi±zana jest w³a¶nie z t± sfer±. Powstaj± nowe sieci handlowe, przedsiêbiorstwa przemys³owe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z ka¿dym takim przedsiêwziêciem, jakim jest rozpoczêcie czy rozwój dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa, zwi±zane jest powstanie nowego ³añcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego. Ka¿dy system logistyczny potrzebuje operatorów ludzi, którzy bêd± go obs³ugiwali, dysponuj±c rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysz³o naprzeciw tym potrzebom, proponuj±c ¶cie¿kê edukacji w zawodzie technik logistyk. Podstawa programowa kszta³cenia w tym zawodzie (342 [04]) stwarza nowe i bardzo szerokie mo¿liwo¶ci kszta³cenia oraz budowania kariery zawodowej dla m³odzie¿y. Autorami poszczególnych rozdzia³ów podrêcznika Podstawy logistyki s± specjali¶ci reprezentuj±cy Instytut Logistyki i Magazynowania (IliM), Wy¿sz± Szko³ê Logistyki (WSL) i Politechnikê Poznañsk±. Jego zawarto¶æ prezentuje aktualn± wiedzê logistyczn± i jest przeznaczony do nauki zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szko³y policealnej. Cennym uzupe³nieniem bloków tematycznych s± ciekawostki zwi±zane z omawianymi zagadnieniami, pytania kontrolne na koñcu rozdzia³ów, s³owniczek najwa¿niejszych terminów logistycznych, a tak¿e wykaz literatury uzupe³niaj±cej. Lektura podrêcznika u³atwi m³odzie¿y zapoznanie siê z podstawami logistyki i dziêki temu otworzy im drogê do zdobycia atrakcyjnego, nowoczesnego zawodu, a tak¿e dalszej edukacji akademickiej na kierunkach studiów zwi±zanych z logistyk±.


Spis tre¶ci
Wstêp............................................. .................7
Rozdzia³ I. TEORIA ZAPASÓW........................................13

MODELE DETERMINISTYCZNE

1. Wyznaczanie wielko¶ci partii dostaw [jedn. towaru],
przy ci±g³ym popycie........................................... ...13
2. Wyznaczanie chwil sk³adania zamówieñ, je¿eli
czas realizacji dostawy jest równy................................16
3. Wyznaczanie chwil sk³adania zamówieñ, je¿eli
dopuszczalny jest deficyt (dla )..................................19
4. Optymalna wielko¶æ dostaw z rabatem, przy
dostawach powy¿ej B...............................................21
5. Optymalna wielko¶æ partii dostaw, przy rosn±cym rabacie
wraz ze wzrostem partii dostaw....................................23
6. Optymalizacja zamówieñ, wielu rodzajów i towaru,
przy zapotrzebowaniu w okresie T, oraz dysponowaniu
wspólnym magazynem o pojemno¶ci...................................26

MODELE PROBABILISTYCZNE

7. Optymalizacja wielko¶ci, zamówieñ psuj±cego siê towaru,
w przypadku popytu losowego.......................................31
8. Inny model, gdy niesprzedany towar nie traci
ca³kowicie swej warto¶ci.......................................... 33
9. Losowa intensywno¶æ jednostkowych dostaw, przy
stacjonarnym losowym popycie......................................36
10. Optymalne chwile sk³adania zamówieñ o sta³ej warto¶ci,
wyznaczane chwilami obni¿enia siê zapasu do
krytycznej warto¶ci: strategia....................................38

Rozdzia³ II. KOSZTY I OPTYMALIZACJA PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH W FIRMIE............................................ 43
1. Minimalne koszty zaopatrywania przedsiêbiorstwa w czê¶ci.......44
2. Minimalne koszty przy produkcji seryjnej, z cyklicznymi
dostawami wyrobów gotowych do magazynu............................50
3. Minimalne koszty przy produkcji seryjnej, magazyn zbytu
zaopatrywany ze zmienn± intensywno¶ci±............................51
4. Minimalizacja kosztów w warunkach sezonowego popytu,
przekraczaj±cego okresowo mo¿liwo¶ci produkcyjne..................55
5. Metody logistycznego planowania operatywnego
w przedsiêbiorstwie................................. ..............61

Rozdzia³ III. LOGISTYCZNE PRZEP£YWY RZECZOWE

I FINANSOWE W FIRMIE............................................ ..73
1. Przep³ywy rzeczowe (materia³owe)...............................73
2. Analiza kosztów przep³ywów rzeczowych w przedsiêbiorstwie......82
3. Analiza finansowa p³atno¶ci za dostawy
czê¶ci i wyrobów gotowych........................................10 2
4. Komputerowy model logistyki przedsiêbiorstwa (Przyk³ad).......106

LITERATURA POMOCNICZA (monografie)...............................119
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Fertsch Marek - Podstawy Logistyki [PL]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Pi±ty etap [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Trylogia z³odziejska [PL] [.pdf] [.rtf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Bogom nocy równi [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Cz³owiek przemieniony w wilka [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Siedem pigu³ek Lucyfera [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - ¯ywot cz³owieka rozbrojonego [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Kochanek Wielkiej Nied¼wiedzicy [PL] [.pdf] [.rtf]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Siedem pigu³ek Lucyfera [mp3@48]
[E-Booki + Audio] Sergiusz Piasecki - Zapiski Oficera Armii Czerwonej [PL] [.pdf]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane31/07/2010 11:07:33
Ostatnie Uaktualnienie12/03/2013 09:46:55
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe