Torrentów: 148481      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Miejski przekrêt - Scam City *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
Kondycja:
Dodane: 11/07/2013
Rozmiar: 4.88 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 14
leecher(ów): 103
Pobrane: 41

Ocena: N/A

Miejski przekrêt - Scam City *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]

Dokumentali¶ci wybieraj± siê w podró¿ po miastach ¶wiata, w których najczê¶ciej okradani i oszukiwani s± tury¶ci. W ramach swojej wyprawy odkrywaj± sekrety dzia³ania przestêpców i krêtaczy z najwiêkszych metropolii Europy, Azji, Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej oraz pokazuj± jak unikaæ zastawionych przez nich pu³apek.

SPIS ODCINKÓW:
1. Miejski przekrêt - Praga
Twórcy odwiedzaj± stolicê Czech, aby dowiedzieæ siê o sposobach dzia³ania tamtejszych z³odziei i oszustów, którzy wykorzystuj± naiwno¶æ i nieostro¿no¶æ turystów. Na miejscu wpadaj± na trop m.in. grupy piêknych kobiet, które okradaj± bawi±cych siê w Pradze mê¿czyzn.

2. Miejski przekrêt - Buenos Aires
Dokumentali¶ci jad± do Buenos Aires, aby sprawdziæ jakie zagro¿enia czyhaj± na odwiedzaj±cych tê argentyñsk± metropoliê turystów. Na miejscu odkrywaj±, ¿e szczególnym problemem miasta s± rozprowadzane przez gangi fa³szywe pieni±dze.

3. Miejski przekrêt - Barcelona
Twórcy programu jad± do stolicy Katalonii, aby sprawdziæ, czy tam te¿ dzia³aj± oszu¶ci i kieszonkowcy. Okazuje siê, ¿e szczególnie aktywni s± oni na La Rambla, s³ynnej ulicy w samym centrum metropolii, która przyci±ga tysi±ce turystów. Dokumentali¶ci dziêki nowoczesnym technologiom odkrywaj± sekrety funkcjonowania drobnych z³odziei i naci±gaczy.

4. Miejski przekrêt - Rio de Janeiro
Twórcy programu jad± do Rio de Janeiro, aby sprawdziæ jak niebezpieczna dla turystów mo¿e byæ ta stolica karnawa³u. Okazuje siê, ¿e t³umy poprzebieranych ludzi oraz liczne wystêpy ulicznych zespo³ów stanowi± doskona³± okazjê dla kieszonkowców i oszustów. Z pomoc± nowoczesnych gad¿etów i poukrywanych kamer dokumentali¶ci przygl±daj± siê technikom stosowanym przez z³odziei z Brazylii.

5. Miejski przekrêt - Rzym
Wyposa¿eni w najnowszy sprzêt do nagrywania dokumentali¶ci jad± do Rzymu, aby sprawdziæ, jak lokalne agencje turystyczne rywalizuj± o nowych klientów w Watykanie. Na miejscu odkrywaj±, ¿e czê¶æ przedsiêbiorców korzysta z us³ug wynajêtych osi³ków, aby pokonaæ liczn± konkurencjê.

6. Miejski przekrêt - Delhi
Podczas wizyty w Delhi tury¶ci mog± natkn±æ siê na kilka ró¿nych sytuacji, w których grozi im utrata dodatkowych ¶rodków. Autorzy programu odkrywaj±, ¿e w Indiach go¶cie z zachodu musz± liczyæ siê z tym, ¿e niektóre us³ugi i produkty bêd± dla nich sprzedawane po dro¿szej cenie. Radz± przy tym, jak nie daæ siê oszukaæ taksówkarzom, tragarzom i ulicznym sklepikarzom.

7. Miejski przekrêt - Stambu³
Autorzy dokumentu jad± do Stambu³u, aby sprawdziæ, jakie niebezpieczeñstwa czyhaj± na odwiedzaj±cy tê niezwyk³± metropoliê turystów. Okazuje siê, ¿e w Turcji oszu¶ci najczê¶ciej wykorzystuj± ludzie s³abo¶ci i naiwno¶æ, aby zdobyæ ich pieni±dze. W tym celu proponuj± m.in. fa³szywe wycieczki turystyczne.

8. Miejski przekrêt - Bangkok
Conor Woodman przedstawia kulisy dwóch s³ynnych oszust, które mia³y miejsce w Bangkoku - sprawê fa³szywych kamieni szlachetnych oraz ma³¿eñski szwindel.

9. Miejski przekrêt - Las Vegas
W ramach odkrywania kolejnych zagro¿eñ, które mog± czekaæ na turystów w ró¿nych rejonach ¶wiata dokumentali¶ci odwiedzaj± Las Vegas. Szybko udaje im siê ustaliæ, ¿e kasyna i kolorowe kluby to tylko jedna twarz s³ynnego miasta. W drugiej na go¶ci czyha zdecydowanie wiêcej niebezpieczeñstw.

10. Miejski przekrêt - Marrakesz
Po³o¿ona w po³udniowym Maroku metropolia jest miejscem, gdzie tury¶ci musz± szczególnie uwa¿aæ. Autorzy programu przedstawiaj± sposoby dzia³ania oszustów, którzy m.in. naci±gaj± odwiedzaj±cych na fa³szywe przedmioty lub zachêcaj± ich do gry w trzy karty. Okazuje siê, ¿e czêsto wspó³pracuj± oni z miejscowymi przewodnikami.

DANE TECHNICZNE:
Miejski przekrêt - Praga
General: Miejski przekret - Praga [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.554 Kb/s
Length: 500 MB for 44 min. 59s 600ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.416 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Buenos Aires
General: Miejski przekret - Buenos Aires [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.554 Kb/s
Length: 500 MB for 44 min. 59s 600ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.416 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Barcelona
General: Miejski przekret - Barcelona [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.551 Kb/s
Length: 499 MB for 44 min. 59s 720ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.413 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Rio de Janeiro
General: Miejski przekret - Rio de Janeiro [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.552 Kb/s
Length: 499 MB for 44 min. 59s 720ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.414 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Rzym
General: Miejski przekret - Rzym [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.552 Kb/s
Length: 500 MB for 44 min. 59s 640ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.415 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Delhi
General: Miejski przekret - Delhi [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.553 Kb/s
Length: 499 MB for 44 min. 58s 608ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.415 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Stambu³
General: Miejski przekret - Stambul [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.555 Kb/s
Length: 501 MB for 44 min. 59s 720ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.418 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Bangkok
General: Miejski przekret - Bangkok [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.553 Kb/s
Length: 500 MB for 44 min. 59s 688ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.415 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Las Vegas
General: Miejski przekret - Las Vegas [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.589 Kb/s
Length: 500 MB for 43 min. 59s 640ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.451 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz

Miejski przekrêt - Marrakesz
General: Miejski przekret - Marrakesz [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL].avi
Format: AVI at 1.554 Kb/s
Length: 500 MB for 44 min. 58s 880ms
Video #0: MPEG-4 Visual at 1.416 Kb/s
Aspect: 720 x 576 ( 1.778 ) at 25.000 fps
Audio #0: MPEG Audio at 128 Kb/s
Infos: 2 kana³y, 48,0 KHz
Podobne torrenty
[Pozostałe - Różne] Jak zmienili¶my ¶wiat - How We Invented the World *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[Pozostałe - Różne] Megafabryki Sezon 6 - Megafactories Season 6 *2011-2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[Pozostałe - Różne] Megafabryki Sezon 7 - Megafactories Season 7 *2011-2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[Pozostałe - Różne] Policyjne jednostki specjalne - Ultimate Cops *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Wystrza³owy biznes Sezon 3 - Sons of Guns Season 3 *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[Pozostałe - Różne] Skarby III Rzeszy Sezon 1 *2012* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [PL]
[Pozostałe - Różne] USS Enterprise - Battle 360° *2008* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[DivX - XviD] Walka o zio³o - Weed Wars *2011* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[Pozostałe - Różne] Powstanie i upadek III Rzeszy - The Third Reich *2010* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
[TV + Seriale] Rusz g³ow± - Test Your Brain *2011* (komplet) [DVBRip] [XviD-KilKr] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://fr33dom.h33t.com:3310/announce
Multitracker http://fr33dom.h33t.com:3310/announce
http://coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.publicbt.com:80/announce
http://tracker.torrenty.org:6969/announce
udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
http://immortaltorrent.pl:2710/announce.php

Kategoria:Inne » Pozostałe - Różne
Dodane11/07/2013 12:07:03
Ostatnie Uaktualnienie12/07/2013 08:42:23
Pokaż/Ukryj pliki:
13 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe