Torrentów: 144852      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

VADER - BEFORE THE AGE OF CHAOS-LIVE 2015 (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
Kondycja:
Dodane: 11/10/2017
Rozmiar: 384.59 MB
Uploader: Fallen_Angel

seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 0

Ocena: N/A

...SI£A I PIÊKNO MUZYKI TKWI¡ W JEJ RÓ¯NORODNO¦CI...
Vader w ostatnim czasie nie pró¿nuje, na ró¿ne sposoby zaznacza swoj± obecno¶æ na metalowej scenie. Po wydaniu \'Tibi Et Igni\' fani zespo³u zostali hojnie obdarowani pere³kami silnie nawi±zuj±cymi do przesz³o¶ci, czego ukoronowaniem jest niniejsze wydawnictwo, którego sama nazwa mówi wszystko.

\'Before The Age Of Chaos – Live 2015\' to album koncertowy obejmuj±cy swoim zakresem wczesny repertuar Vader. Podczas specjalnego koncertu w Bia³ymstoku, w marcu zesz³ego roku, zespó³ zaprezentowa³ materia³ z pierwszych wydawnictw, które niedawno – dziêki Witching Hour Productions – doczeka³y siê wznowienia. Jest to o tyle ciekawe, ¿e ka¿de z nich zosta³o profesjonalnie wydane i nie inaczej jest tym razem.

Koncertówka – na co koniecznie trzeba zwróciæ uwagê – sk³ada siê z dwóch kr±¿ków; jeden to audio, a drugi to prawdziwy rarytas, DVD z tym samym materia³em! Ca³o¶æ zosta³a umieszczona w grubszym, kartonowym opakowaniu, a w ¶rodku znale¼æ mo¿na równie¿ ksi±¿eczkê, która oprócz zdjêæ zawiera tak¿e teksty. Nie da siê ukryæ, ¿e pod wzglêdem wizualnej formy, wydawnictwo prezentuje siê wybornie, ale w³a¶nie tak to wygl±da w przypadku p³yt od WHP – najwy¿sza pó³ka!

A jak prezentuje siê warstwa muzyczna? Wszystko cyka jak w zegarku i zastanawiam siê tylko jak du¿o ingerencji by³o w \'obrabianiu\' materia³u w studio. Sk±d bior± siê moje podejrzenia? Ju¿ wyja¶niam – ani razu (a kilka razy mia³o to miejsce) nie uczestniczy³em w dobrze (czyt. selektywnie) nag³o¶nionym koncercie Vader?! Zawsze by³ wielki rozp...ol i chaos. Wiem, wiem to domena polskich speców od nag³o¶nienia, ale chocia¿ raz chcia³bym us³yszeæ ch³opaków np. w takiej jako¶ci jak to ma miejsce na \'Before The Age Of Chaos – Live 2015\' (choæ ciê¿ko powiedzieæ jak zespó³ \'ukrêcono\' w rzeczywisto¶ci...).

Dobór repertuaru nikogo nie powinien dziwiæ, zawiera kompozycje z pierwszych wydawnictw zespo³u. Poza \'Dark Age\' (z debiutanckiego \'The Ultimate Incantation\') reszta numerów pochodzi z wczesnych nagrañ demo (\'Live In Decay\', \'Necrolust\', \'Morbid Reich\'), które zosta³y wznowione przy okazji obszernego wydawnictwa \'Geneza Chaosu MCMLXXXIII - MCMXC\'. Co tu du¿o mówiæ, numery kopi± jak trzeba – s³ychaæ, ¿e s± to d¼wiêki z \'innej epoki\', ale na ¿ywo dosta³y jakby drugie ¿ycie. K±saj± niczym zwierz zabójca wierzgaj±cy siê szaleñczo w ka¿d± stronê. Du¿± tego zas³ug± jest praca perkusji; James Stewart bez \'spiny\' precyzyjnie wybija kolejne podzia³y rytmiczne jakby nie wymaga³o to od niego wiêkszego wysi³ku. Reszta muzyków z w¶ciekle pluj±cym jadem \'Peterem\' nie pozostaje mu d³u¿na – jest ogieñ, metalowa moc, które pokazuj±, ¿e ch³opaki maj± ogromne do¶wiadczenie i talent (szczególnie najm³odszy w ekipie James). Najlepiej obrazuje to dysk DVD, na którym widaæ ch³opaków w akcji. Tutaj nie ma chwili s³abo¶ci, energia ani na moment nie s³abnie, a ca³o¶æ pokazuje, ¿e Vader nieprzypadkowo zaszed³ tak wysoko.

\'Before The Age Of Chaos – Live 2015\' powinna byæ obowi±zkow± pozycj± dla ka¿dego fana Vader i nie tylko. To nie tylko doskona³a okazja poznania wczesnej twórczo¶ci zespo³u, ale tak¿e warto¶ciowa pami±tka z wyj±tkowego wydarzenia (cholera, a mia³em tam byæ...). My¶lê, ¿e ten album mo¿e przypa¶æ do gustu tak¿e i tym, którym do tej pory nie by³o pod drodze z d¼wiêkami Vader, a kochaj± klasyczne, dzikie formy drapie¿nego metalu. Osobi¶cie nie przepadam za \'koncertówkami\', ale w tym przypadku zosta³em kupiony. Najnowsze wydawnictwo koncertowe twórców \'De Profundis\' prezentuje siê wybornie! Doskona³a przystawka przed nieuchronnym nadej¶ciem \'The Empire\', czy¿ nie?
(Marcin Magiera)

1. The Wrath
2. Giñ Psie
3. Reborn In Flames
4. Breath Of Centuries
5. Final Massacre
6. Decapitated Saints
7. Chaos
8. Vicious Circle
9. Trupi Jad
10. Dark Age
11. Necropolis

Bass – Hal
Drums – James
Guitar – Spider
Guitar, Vocals – Peter


Czytaj:
http://atmospheric.pl/vader-before-the-age-of-chaos-15/#more-12562https://www.youtube.com/watch?v=oGTXshWuTkIPOBRA£E¦ I SIÊ CIESZYSZ ? POZWÓL WIÊC POBRAÆ INNYM, NIECH TE¯ SIÊ CIESZ¡
!!!INITIAL SEEDING. SEED 14:30-23:00.
POLECAM!!!

START WIECZOREM...
Podobne torrenty
[Teledyski/Koncerty] THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT-STICKY FINGERS LIVE-AT THE FONDA THEATRE 2015 (2015) [DVD9] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] INFECTED CHAOS - THE WAKE OF ARES (2015) [MP3@320] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] KRUK - BEYOND LIVE (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] BLUE FLOYD - LIVE IN ALEXANDRIA (2015) [FLAC] [FALLEN ANGEL]
[Teledyski/Koncerty] GRUBSON - WOODSTOCK FESTIVAL POLAND 2015 (2015) [DVD9] [PAL] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] GRUBSON - WOODSTOCK FESTIVAL POLAND 2015 (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT-LIVE IN LEEDS 1982 (2015) [DVD9] [NTSC] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] ODRAZA - KIR (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] TSA - TSA (1982/2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
[Muzyka] THE FREUDERS - 7/7 (2015) [WMA] [FALLEN ANGEL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.devil-torrents.pl/announce
Multitracker http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://tracker.torrentyorg.pl/announce
http://tracker.electro-torrent.pl/announce
udp://9.rarbg.com:2710/announce
udp://9.rarbg.to:2710/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.me:2710/announce
udp://eddie4.nl:6969/announce
udp://shadowshq.eddie4.nl:6969/announce
http://tracker.devil-torrents.pl/announce
http://explodie.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
http://agusiq-torrents.pl:6969/announce

Kategoria: » Muzyka
Dodane11/10/2017 19:10:55
Ostatnie Uaktualnienie11/10/2017 19:45:55
Pokaż/Ukryj pliki:
23 plików
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2018 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe