Torrentów: 147514      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Diskeeper 2009 Pro Premier x86 [ENG]
Kondycja:
Dodane: 19/12/2008
Rozmiar: 13.68 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 60
leecher(ów): 1
Pobrane: 2520

Ocena: N/A


Diskeeper 2009 Pro Premier x86 13.0.835.0 [ENG] [CRACK]

Bardzo dobry program przeznaczony do defragmentacji (procesu pozwalaj±cego znacznie przyspieszyæ odczyt danych z dysku). G³ówn± zalet± pakietu jest wysoka szybko¶æ i skuteczno¶æ. Jest zdecydowanie wydajniejszym rozwi±zaniem ni¿ programy dostarczane wraz z systemem. Mo¿e defragmentowaæ dyski do maksymalnej pojemno¶ci 4 TB (technologia Exclusive Terabyte Volume Engine (TVE)). Diskeeper posiada rozbudowane opcje konfiguracyjne i dzia³a w trybie "Set It and Forget It" (Skonfiguruj i Zapomnij). Program jest ³atwy w obs³udze i zapewnia pe³ne bezpieczeñstwo danych w trakcie procesu defragmentacji. Ponadto sam pamiêta o wykonaniu zaplanowanych zadañ.

G£ÓWNE ZALETY I FUNKCJE PROGRAMU

Wydajny silnik defragmentacyjny

Diskeeper zosta³ wyposa¿ony w opatentowany, wielostopniowy silnik o zwiêkszonej prêdko¶ci, który dzia³a 300-500% szybciej ni¿ defragmentatory dostarczane wraz z systemem. Dziêki pracy w tle, Diskeeper nie przeszkadza u¿ytkownikowi - w zasadzie jest on tak szybki i wydajny, ¿e jego aktywno¶ci mo¿na nawet nie zauwa¿yæ.

£atwa konfiguracja i u¿ytkowanie

"Set It and Forget It" (Skonfiguruj i Zapomnij). Diskeeper utrzymuje komputer w prawid³owym stanie zupe³nie samodzielnie, nawet wtedy, gdy u¿ytkownik aktualnie na nim pracuje. Wystarczy zainstalowaæ Diskeeper i ustaliæ harmonogram, a poziom fragmentacji bêdzie na bie¿±co monitorowany w tle.

Ulepszone i elastyczne planowanie

Diskeeper udostêpnia szereg opcji harmonogramu takich jak planowanie na dowolny dzieñ i godzinê, tryb wygaszacza ekranu i wyj±tkowy tryb SmartScheduling, który dynamicznie planuje defragmentacjê dopasowuj±c siê do zwyczajów u¿ytkownika i stopnia u¿ycia komputera.

FragShield

Fragmentacja tablicy MFT (Master File Table, wirtualnego "spisu tre¶ci" dysku) i pliku stronicownia (dyskowe rozszerzenie pamiêci RAM) powoduje awarie, "zamro¿enia" i blokady systemu. FragShield zapobiega fragmentacji tych krytycznych obszarów eliminuj±c tym samym g³ówn± przyczynê powy¿szych objawów.

Defragmentacja podczas uruchamiania systemu

Niektóre pliki (w³±czaj±c MFT w Windows NT/2000 i plik stronicowania w NT/2000/XP) nie mog± byæ bezpiecznie defragmentowane w trakcie pracy systemu. Diskeeper 9 potrafi defragmentowaæ te pliki podczas uruchamiania systemu z zachowaniem bezpieczeñstwa i stabilno¶ci.

I/O Smart

Technologia I/O Smart - czuwa nad defragmentacj± i wstrzymuje j±, gdy inna aplikacja lub proces wymaga dostêpu do dysku. I/O Smart daje tak¿e pewno¶æ, ¿e defragmentacja programem Diskeeper nigdy nie spowolni zamykania systemu - w rzeczywisto¶ci jest ona praktycznie niezauwa¿alna.

Tryb wydajno¶ci plików

Fragmentacja jedynie kilku szczególnie du¿ych plików mo¿e w najwiêkszym stopniu spowolniæ system. Nowy tryb wydajno¶ci plików lokalizuje takie w±skie gard³a i natychmiast defragmentuje je w celu uzyskania wzrostu wydajno¶ci.

W pe³ni konfigurowalne tryby defragmentacji

Diskeeper pozwala na skonfigurowanie priorytetu procesu (tzn. ilo¶ci czasu procesora wykorzystywanego przez program obok innych dzia³aj±cych aplikacji) i metody defragmentacji (maksymalna wydajno¶æ dysku, szybka defragmentacja, wydajno¶æ plików, konsolidacja wolnego miejsca). Diskeeper umo¿liwia utworzenie do dwóch harmonogramów do jednego woluminu, ka¿dy z w³asnym priorytetem i metod± defragmentacji.

Rozszerzony widok wydajno¶ci

Interfejs programu Diskeeper zawiera diagramy, które dok³adnie ilustruj±, o ile spada wydajno¶ci systemu na skutek fragmentacji na danym komputerze. Wyposa¿ony jest te¿ w now± Mapê wydajno¶ci umo¿liwiaj±c± szybkie podgl±d ogólnego stanu fragmentacji ka¿dego dysku.

Tryb oszczêdzania energii dla notebooków

Diskeeper posiada tryb oszczêdzania energii, który zawiesza defragmentacjê w tle, kiedy system pracuje na bateriach.
Podobne torrenty
[Windows] Diskeeper Pro Premier 2009 v13.0.835 [ENG] [Portable]
[Windows] Diskeeper 2008 Pro Premier V12.0.781 PL
[Windows] Diskeeper Pro Premier 2010 v14.0 Build 913
[Windows] Diskeeper 2010 Pro Premier 14.0.903-t 32bit & 64bit
[Windows] Diskeeper 2011 Pro Premier 15.0.951.0 (32bit & 64bit) [ENG]
[x 264] Premier / De Premier (2016) [720p] [BluRay] [x264] [AC3-KiT] [Lektor PL] [Karibu]
[x 264] Premier - De Premier *2016* [720p] [BluRay] [x264.AC3-KiT] [Lektor PL] [zibi6248]
[Muzyka] The Incomparable Shakespeare & DJ Premier - A Shakespearean Premier
[Windows] Diskeeper 2009
[Windows] Diskeeper 2009 Professional Edition HYPERFAST (13.0.835) [Eng]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://open.tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Aplikacje » Windows
Dodane19/12/2008 10:12:13
Ostatnie Uaktualnienie22/09/2012 08:57:58
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe